Tùy biến giá sản phẩm trong woocommerce

     

Trong woocommerce cho phép ta chọn nhiều loại sản phẩm (Sản phđộ ẩm 1 giá chỉ, thành phầm nhiều giá bán theo khá nhiều phong cách hình …) khi lựa chọn sản phẩm có mức giá tùy từng từng một số loại của sản phẩm thì giá chỉ lúc hiển thị ra sẽ có được dạng giá min – giá max (VD: đôi mươi.000 VNĐ – 90.000 VNĐ)

*

Hôm nay họ đang đi kiếm hiểu cách biến hóa hiển thị này làm sao cho cân xứng cùng với yêu cầu mỗi người:

Txuất xắc đổi sang dạng: “Chỉ từ: giá chỉ min” VD: Chỉ từ : đôi mươi.000VNĐLiệt kệ các giá của từng nhiều loại thành phầm.

1. Ttốt đổi vẻ bên ngoài giá bán sang “chỉ với : …”

Thêm đoạn code sau vào tệp tin functions.php mà lại theme ai đang sử dụng

function wc_wc20_variation_price_format( $price, $hàng hóa ) //Main Price $prices = array( $product->get_variation_price( "min", true ), $product->get_variation_price( "max", true ) ); $price = $prices<0> !== $prices<1> ? sprintf( __( "Giá từ: %1$s", "woocommerce" ), wc_price( $prices<0> ) ) : wc_price( $prices<0> ); // Sale Price $prices = array( $product->get_variation_regular_price( "min", true ), $product->get_variation_regular_price( "max", true ) ); sort( $prices ); $saleprice = $prices<0> !== $prices<1> ? wc_price( $prices<0> ) : wc_price( $prices<0> ); if ( $price !== $saleprice ) $price = "" . $saleprice . " " . $price . ""; return $price;add_filter( "woocommerce_variable_sale_price_html", "wc_wc20_variation_price_format", 10, 2 );add_filter( "woocommerce_variable_price_html", "wc_wc20_variation_price_format", 10, 2 );Kết quả:

2. Liệt kê toàn cục giá chỉ theo thuộc tính của từng sản phẩm

Cnhát đoạn code sau vào file functions.php vào theme bạn đang thực hiện nhé


Bạn đang xem: Tùy biến giá sản phẩm trong woocommerce

Mẫu trang web nổi bật của tôi
*

Xem thêm: Các Cách Tăng Lượt Truy Cập Cho Website Hiệu Quả, Top 8 Cách Tăng Lượt Truy Cập Website

*

*

*

function find_valid_variations() global $product; $variations = $product->get_available_variations(); $attributes = $product->get_attributes(); $new_variants = array(); // Loop through all variations foreach( $variations as $variation ) // Peruse the attributes. // 1. If both are explicitly mix, this is a valid variation // 2. If one is not set, that means any, & we must "create" the rest. $valid = true; // so far foreach( $attributes as $slug => $args ) if( array_key_exists("attribute_$slug", $variation<"attributes">) && !empty($variation<"attributes"><"attribute_$slug">) ) // Exists else // Not exists, create $valid = false; // it contains "anys" // loop through all options for the "ANY" attribute, & add each foreach( explode( " // This contains ALL set attributes, & is itself a "valid" variation. if( $valid ) $new_variants<> = $variation; return $new_variants;function list_price_variable(){ global $product, $post; $variations = find_valid_variations(); // Check if the special "price_grid" meta is phối, if it is, load the mặc định template: if ( get_post_meta($post->ID, "price_grid", true) ) // Enqueue variation scripts wp_enqueue_script( "wc-add-to-cart-variation" ); // Load the template wc_get_template( "single-product/add-to-cart/variable.php", array( "available_variations" => $product->get_available_variations(), "attributes" => $product->get_variation_attributes(), "selected_attributes" => $product->get_variation_default_attributes() ) ); return; // Cool, lets bởi our own template! ?>

$value) { if( !$value<"variation_is_visible"> ) continue; ?>
$val ) $val = str_replace(array("-","_"), " ", $val); $category_slug = str_replace("attribute_", "", $key); $category = get_term_by("slug", ucwords($val), $category_slug); $categoryName = $category->name.""; printf( "%s", $key, $categoryName); ?>
Kết quả: