Tiếng anh chuyên ngành xuất nhập khẩu

     

Sự nghiệp của bạn gặp gỡ cản trở bởi vì tiếng Anh chuyên ngành xuất nhập khẩu chính là điểm yếu? các bạn khó có thời cơ thăng tiến lên phần lớn vị trí cao với tầm lương to chỉ vì trình độ tiếng Anh kém? Đừng lo lắng, hãy bỏ túi ngay cho bạn kho từ vựng với thuật ngữ tiếng Anh siêng ngành xuất nhập khẩu thuộc Topica dưới đây.

*

Hãy ghi chép và vận dụng trong các bước để ghi nhớ từ vựng siêng ngành

D

Debit advice /ˈdɛbɪt ədˈvaɪs/(n): Giấy báo nợDeclare /dɪˈkleə/(n): Khai báo hàng( để đóng thuế)Debit /ˈdɛbɪt/(n): Món nợ, bên nợDemand loan /dɪˈmɑːnd ləʊn/(n): Khoản cho vay vốn không kỳ hạnDebenture holder /dɪˈbɛnʧə ˈhəʊldə/(n): bạn giữ trái khoánDelivery /dɪˈlɪvəri/(n): Sự di chuyển hàng

Export /ˈɛkspɔːt / (n/v): Xuất khẩuEntrusted export/import /ɪnˈtrʌstɪd ˈɛkspɔːt/ˈɪmpɔːt/ (n): Xuất khẩu ủy thác( dịch vụ)Export/import process /ˈɛkspɔːt/ˈɪmpɔːt ˈprəʊsɛs/ (n): các bước xuất nhập khẩuExport/import procedures /ˈɛkspɔːt/ˈɪmpɔːt prəˈsiːʤəz/ (n): giấy tờ thủ tục xuất nhập khẩuExport/import policy /ˈɛkspɔːt/ˈɪmpɔːt ˈpɒlɪsi / (n): chính sách xuất/nhập khẩuExport/import license /ˈɛkspɔːt/ˈɪmpɔːt ˈlaɪsəns/ (n): bản thảo xuất/nhập khẩu

F

Freight /freɪt/( n): hàng hóa chở bên trên tàu, cước phíFiduciary loan /fɪˈʤuːʃiəri ləʊn/( n): Khoản cho vay không đảm bảoFreight to collect/freɪt tuː kəˈlɛkt/( n): Cước mức giá trả sauFreight prepaid/freɪt ˌpriːˈpeɪd/( n): Cước phí trả trướcFreight payable at/freɪt ˈpeɪəbl æt/( n): Cước phí giao dịch thanh toán tạiFreight as arranged/freɪt æz əˈreɪnʤd/( n): Cước phí theo thỏa thuậnFLC — Full container load/fʊl kənˈteɪnə ləʊd/( n): mặt hàng nguyên containerFTL: Full truck load/fʊl trʌk ləʊd/( n): hàng giao nguyên xe tảiFixed interest-bearing debenture /fɪkst ˈɪntrɪst–ˈbeərɪŋ dɪˈbɛnʧə/: Trái khoán chịu tiền lãi cố gắng định

I

Import /ˈɪmpɔːt/( n/v): Nhập khẩuIrrevocable /ɪˈrɛvəkəbl/( adj): không thể hủy ngang, cấp thiết hủy bỏInvoice/ˈɪnvɔɪs/( n): Hóa đơnInsurance premium/ɪnˈʃʊərəns ˈpriːmiəm/( n): chi phí bảo hiểmInland waterway/ˈɪnlənd ˈwɔːtəweɪ/( n): Vận chuyển bằng đường thủy nội địaInland haulage charge/ˈɪnlənd ˈhɔːlɪʤ ʧɑːʤ/( n): tổn phí vận chuyển nội địa

L

Logistics coordinator /ləʊˈʤɪstɪks kəʊˈɔːdɪneɪtə/( n): nhân viên điều vậnLoan at hotline /ləʊn æt kɔːl/( n): sản phẩm lẻLift On-Lift Off charges /lɪft ɒn–lɪft ɒf ˈʧɑːʤɪz/( n): giá tiền nâng vậnLong loan /lɒŋ ləʊn/( n): Khoản vay nhiều năm hạn, sự cho vay dài hạnLCL — Less than container load /lɛs ðæn kənˈteɪnə ləʊd/( n): chi phí vay không kỳ hạn, khoản vay không kỳ hạnLoan on mortgage /ləʊn ɒn ˈmɔːgɪʤ/: khoản cho vay vốn cầm cố

M

Merchandize /ˈmɜːʧəndaɪz/( n): hàng hóa mua cùng bánMortgage /ˈmɔːgɪʤ/ ( n): cụ cốMultimodal transportation /ˌmʌltɪˈməʊdl ˌtrænspɔːˈteɪʃən/( n): vận tải đa phương thức

O

Outbound /ˈaʊtbaʊnd/( n): mặt hàng xuấtOn-spot export/import /ɒn–spɒt ˈɛkspɔːt/ˈɪmpɔːt/: Xuất nhập vào tại chỗ

P

Packing danh mục /ˈpækɪŋ lɪst///( n): Phiếu gói gọn hàngPayment /ˈpeɪmənt/( n): Thanh toánProcessing /ˈprəʊsɛsɪŋ/( n): vận động gia côngPremium as agreed /ˈpriːmiəm æz əˈgriːd/( n): Phí bảo đảm như đã thỏa thuậnPlace of receipt /pleɪs ɒv rɪˈsiːt/( n): Địa điểm nhấn hàng để chởPlace of delivery /pleɪs ɒv dɪˈlɪvəri/( n): Nơi ship hàng cuốiPort of transit /pɔːt ɒv ˈtrænsɪt/( n): Cảng truyền tảiPort of discharge /pɔːt ɒv dɪsˈʧɑːʤ/( n): Cảng cởi hàngPort of loading /pɔːt ɒv ˈləʊdɪŋ/( n): Cảng đóng góp hàngPartial shipment /ˈpɑːʃəl ˈʃɪpmənt/( n): ship hàng từng phần

S

Shipment /ˈʃɪpmənt/(n ): Sự giữ hộ hàngShipper /ˈʃɪpə/( n): tín đồ giao hàng

T

Temporary export/re-import /ˈtɛmpərəri ˈɛkspɔːt/riː–ˈɪmpɔː/: trợ thì nhập-tái xuấtTemporary import/re-export /ˈtɛmpərəri ˈɪmpɔːt/riː–ˈɛkspɔːt/: tạm thời xuất-tái nhậpTax /tæks/( n) : ThuếTonnage /ˈtʌnɪʤ/( n): tiền cước, tiền chở hàng, trọng tải, lượng choán nước

Để trường đoản cú tin giao tiếp trong quá trình xuất nhập khẩu, hãy thu về ngay Tổng hợp chủng loại hội thoại giờ Anh siêng ngành xuất nhập khẩu.

2.

Bạn đang xem: Tiếng anh chuyên ngành xuất nhập khẩu

Trường đoản cú vựng giờ Anh chuyên ngành hải quan

Nếu bạn đang thao tác làm việc trong ngành thương chính và thường xuyên phải tiếp xúc với giờ Anh hoặc đang xuất hiện ý định học tập tiếng Anh, học tập về ngành hải quan để rất có thể dễ dàng tiếp xúc với những khách quốc tế. Hoặc chúng ta muốn tìm hiểu thêm về vốn từ bỏ vựng mới tương quan đến Hải quan hãy đọc tổng hợp tiếp sau đây của TOPICA nhé!

Bill of lading: Vận 1-1 (danh sách cụ thể hàng hóa trên tàu chở hàng)C.&F. (cost và freight): bao hàm giá hàng hóa và cước giá tiền nhưng không bao hàm bảo hiểmC.I.F.

Xem thêm: 260+ Tranh Hoa Sen Thư Pháp Hoa Sen Phòng Khách P10, Tranh Hoa Sen Thu Phap Dan

(cost, insurance và freight): bao gồm giá hàng hóa, bảo hiểm và cước phíCargo: sản phẩm & hàng hóa (vận chuyển bằng tàu thủy hoặc máy bay)Certificate of origin: Giấy triệu chứng nhận xuất xứ hàng hóaContainer: Thùng đựng hàng to (công-ten-nơ)Container port (cảng công-ten-nơ); lớn Containerize (cho mặt hàng vào công-ten-nơ)Customs: Thuế nhập khẩu; hải quanCustoms declaration form: tờ khai hải quanDeclare: Khai báo hàng (để đóng góp thuế)F.a.s. (free alongside ship): bao hàm chi tổn phí vận chuyển đến cảng nhưng không gồm túi tiền chất mặt hàng lên tàu.F.o.b. (free on board): người bán chịu trách nhiệm đến khi hàng vẫn được hóa học lên tàuFreight: hàng hóa được vận chuyểnIrrevocable: cấp thiết hủy ngang; unalterable – irrevocable letter of credit (tín dụng thư không hủy ngang)Letter of credit (L/C): tín dụng thư(hình thức nhưng Ngân hàng thay mặt đại diện Người nhập khẩu khẳng định với fan xuất khẩu/Người cung ứng hàng hoá sẽ trả tiềntrong thời hạn qui định khi fan xuất khẩu/Người cung cấp hàng hoá xuất trình những bệnh từ tương xứng với cách thức trong L/C đã được ngân hàng mởtheo yêu mong của người nhập khẩu)Merchandise: hàng hóa mua và bánPacking list: Phiếu gói gọn hàng (một tư liệu được nhờ cất hộ kèm với hàng hóa để thể hiện rằng bọn chúng đã được kiểm tra)Pro forma invoice: Hóa đối chọi tạm thờiQuay: Bến cảng; wharf – quayside (khu vực ngay cạnh bến cảng)Ship: vận chuyển (hàng) bằng đường thủy hoặc đường hàng không; tàu thủyShipment (việc nhờ cất hộ hàng)Shipping agent: Đại lý tàu biểnWaybill: Vận đối chọi (cung cấp thông tin về hàng hóa được gửi đi)

3. Từ bỏ vựng chuyên ngành vận tải quốc tế / logistics

Khi nói tới vận tải nước ngoài (logistics) là kể tới giao nhận forwarding, về thông quan sản phẩm & hàng hóa xuất nhập khẩu, kho bãi…thể hiện trong các hợp đồng vận tải (freight agreement), những khai báo manifest, các thông báo hàng đến… cùng TOPICA tìm hiểu những từ bỏ vựng cùng thuật ngữ siêng ngành logistics trong giờ đồng hồ Anh nhé!