Quy Định Số Tiết Các Môn Học Thpt, Thông Tư 26/2020/Tt

Nguyễn Thu Hằng Nguyễn Thu Hằng Lần cập nhật cuối: Tháng Năm 7, 2023

Cách tính điểm trung bình môn học kỳ năm học 2020 – 2021

MỤC LỤC VĂN BẢN

*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 26/2020/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2020

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ ĐÁNHGIÁ, XẾP LOẠI HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BAN HÀNHKÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 58/2011/TT-BGDĐT NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2011 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạoban hành Chương trình giáo dục phổ thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng VụGiáo dục Trung học,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạoban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại họcsinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tưsố 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đàotạo.

Đang xem: Quy định số tiết các môn học thpt

Điều 1. Sửa đổi,bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở vàhọc sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐTngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

1. Sửa đổi, bổ sung điểmb khoản 1 Điều 6 như sau:

“b) Kết hợp giữa đánh giá bằngnhận xét và đánh giá bằng điểm số đối với các môn học còn lại:

– Đánh giá bằng nhận xét sự tiến bộvề thái độ, hành vi và kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập của học sinhtrong quá trình học tập môn học, hoạt động giáo dục quy định trong Chương trìnhgiáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

– Đánh giá bằng điểm số kết quả thựchiện các yêu cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng đối với môn học quy định trongChương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Kếtquả đánh giá theo thang điểm 10, nếu sử dụng thang điểm khác thì phải quy đổi vềthang điểm 10.”.

2. Sửa đổi, bổ sung điểma khoản 2 Điều 6 như sau:

“a) Đối với các môn học kết hợpgiữa đánh giá bằng nhận xét và đánh giá bằng điểm số: nhận xét sự tiến bộ vềthái độ, hành vi, kết quả học tập môn học sau mỗi học kì, cả năm học; tính điểmtrung bình môn học và tính điểm trung bình các môn học sau mỗi học kì, cả năm học;”.

3. Sửa đổi, bổ sung Điều7 như sau:

Điều 7. Các loại kiểmtra, đánh giá; hệ số điểm kiểm tra, đánh giá

1. Các loại kiểm tra, đánh giá

a) Kiểm tra, đánh giá thườngxuyên:

– Kiểm tra, đánh giá thường xuyênđược thực hiện trong quá trình dạy học và giáo dục, nhằm kiểm tra, đánh giá quátrình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập, rèn luyện của học sinh theochương trình môn học, hoạt động giáo dục trong Chương trình giáo dục phổ thôngdo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

– Kiểm tra, đánh giá thường xuyênđược thực hiện theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua: hỏi – đáp,viết, thuyết trình, thực hành, thí nghiệm, sản phẩm học tập;

– Số lần kiểm tra, đánh giá thườngxuyên không giới hạn bởi số điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên quy định tạikhoản 1 Điều 8 Thông tư này.

b) Kiểm tra, đánh giá định kì:

– Kiểm tra, đánh giá định kì đượcthực hiện sau mỗi giai đoạn giáo dục nhằm đánh giá kết quả học tập, rèn luyệnvà mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của học sinh theo chương trình môn học,hoạt động giáo dục quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởngBộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

– Kiểm tra, đánh giá định kì, gồmkiểm tra, đánh giá giữa kì và kiểm tra, đánh giá cuối kì, được thực hiện thôngqua: bài kiểm tra (trên giấy hoặc trên máy tính), bài thực hành, dự án học tập.

+ Thời gian làm bài kiểm tra, đánhgiá định kì bằng bài kiểm tra trên giấy hoặc trên máy tính từ 45 phút đến 90phút, đối với môn chuyên tối đa 120 phút. Đề kiểm tra được xây dựng dựa trên matrận, đặc tả của đề, đáp ứng theo mức độ cần đạt của môn học, hoạt động giáo dụcquy định trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đàotạo ban hành.

Xem thêm: Tra Cứu Kết Quả Kỳ Thi Thpt Quốc Gia 2018 ? Bao Giờ Công Bố Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2018

+ Đối với bài thực hành, dự án họctập phải có hướng dẫn và tiêu chí đánh giá trước khi thực hiện.

2. Hệ số điểm kiểm tra, đánh giáthường xuyên và định kì

a) Điểm kiểm tra, đánh giá thườngxuyên (viết tắt là ĐĐGtx): tính hệ số 1;

b) Điểm kiểm tra, đánh giá giữa kì(viết tắt là ĐĐGgk): tính hệ số 2;

c) Điểm kiểm tra, đánh giá cuối kì(viết tắt là ĐĐGck): tính hệ số 3.”.

4. Sửa đổi, bổ sung Điều8 như sau:

Điều 8. Số điểm kiểm tra,đánh giá và cách cho điểm

1. Trong mỗi học kì, số ĐĐGtx,ĐĐGgk và ĐĐGck của một học sinh đối với từng môn học, hoạt động giáo dục (bao gồmcả chủ đề tự chọn) như sau:

a) Kiểm tra, đánh giá thườngxuyên:

– Môn học có từ 35 tiết trở xuống/nămhọc: 2 ĐĐGtx;

– Môn học có từ trên 35 tiết đến70 tiết/năm học: 3 ĐĐGtx;

– Môn học có từ trên 70 tiết/năm học:4 ĐĐGtx.

b) Kiểm tra, đánh giá định kì:

Trong mỗi học kì, một môn học có01 (một) ĐĐGgk và 01 (một) ĐĐGck;

2. Điểm các bài kiểm tra, đánh giálà số nguyên hoặc số thập phân được lấy đến chữ số thập phân thứ nhất sau khilàm tròn số.

3. Những học sinh không đủ số điểmkiểm tra, đánh giá theo quy định tại khoản 1 Điều này nếu có lí do chính đáng thìđược kiểm tra, đánh giá bù bài kiểm tra, đánh giá còn thiếu, với hình thức, mứcđộ kiến thức, kĩ năng và thời gian tương đương. Việc kiểm tra, đánh giá bù đượchoàn thành trong từng học kì hoặc cuối năm học.

Xem thêm: Cách Thay Đổi Địa Chỉ Gmail, Cách Thay Đổi Địa Chỉ Mặc Định

4. Trường hợp học sinh không có đủsố điểm kiểm tra, đánh giá theo quy định tại khoản 1 Điều này mà không có lí dochính đáng hoặc có lí do chính đáng nhưng không tham gia kiểm tra, đánh giá bùsẽ nhận điểm 0 (không) của bài kiểm tra, đánh giá còn thiếu.”.

5. Sửa đổi, bổ sung điểma khoản 1 Điều 10 như sau:

“a) Điểm trung bình môn họckì (viết tắt là ĐTBmhk) là trung bình cộng của điểm kiểm tra, đánhgiá thường xuyên, điểm kiểm tra, đánh giá giữa kì và điểm kiểm tra, đánh giá cuốikì với các hệ số quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư này như sau:

Tôi là một sinh viên có niềm đam mê đặc biệt với những cuốn sách, đặc biệt là những tác phẩm văn học xuất sắc. Với tôi, văn học giúp nuôi dưỡng tâm hồn, rèn luyện đạo đức để mình biết sống tốt hơn, biết cho đi yêu thương và mở rộng lòng đón nhận mọi điều xảy đến.

Bài viết liên quan

Giấy Chứng Nhận Tốt Nghiệp Tạm Thời Thpt 2019, Giấy Chứng Nhận Tốt Nghiệp Tạm Thời Là Gì

Giấy Chứng Nhận Tốt Nghiệp Tạm Thời Thpt 2019, Giấy Chứng Nhận Tốt Nghiệp Tạm Thời Là Gì

Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời là gì? Bao giờ thì được nhận là câu hỏi của nhiều...

Chuyện Ma Có Thật Tại Trường Thpt Chuyên Thái Nguyên, Trường Thpt Chuyên Thái Nguyên

Chuyện Ma Có Thật Tại Trường Thpt Chuyên Thái Nguyên, Trường Thpt Chuyên Thái Nguyên

Giới thiệuĐảng bộ THPT ChuyênCác tổ chuyên mônThi học sinh giỏiTài nguyênLịch công tácHoạt động chuyên mônThông tin tuyển...

Bộ Đề Thi Thpt Quốc Gia Chuẩn Cấu Trúc Bộ Giáo Dục Môn Tiếng Anh Đề Số 2

Bộ Đề Thi Thpt Quốc Gia Chuẩn Cấu Trúc Bộ Giáo Dục Môn Tiếng Anh Đề Số 2

Mục lụcCách tính điểm trung bình môn học kỳ năm học 2020 – 2021BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA...

Trường Thpt Bình Phú Quận 6, Học Sinh Sẽ Học Tạm Nơi Khác Tới Hết Năm Học

Trường Thpt Bình Phú Quận 6, Học Sinh Sẽ Học Tạm Nơi Khác Tới Hết Năm Học

(nguyenminhchau.com)- Gió lốc kèm mưa khiến toàn bộ phần mái tôn dãy nhà B, Trường THPT Bình Phú, quận...

Hướng Dẫn Cài Đặt Máy Chủ Hp, Hướng Dẫn Cấu Hình, Sử Dụng Ilo Của Server Hp

Hướng Dẫn Cài Đặt Máy Chủ Hp, Hướng Dẫn Cấu Hình, Sử Dụng Ilo Của Server Hp

Nói về các dòng server chuyên dụng trên thị trường hiện nay, ta có thể nhắc đến các hãng...

Kỳ Thi Thpt Quốc Gia 2019: Đề Thi Ngữ Văn Thpt Quốc Gia 2019

Kỳ Thi Thpt Quốc Gia 2019: Đề Thi Ngữ Văn Thpt Quốc Gia 2019

Đáp án tham khảo môn Ngữ văn thi THPT quốc gia 2019 – Dưới đây là đáp án tham...