Quy chế thi thpt quốc gia 2018 bộ giáo dục

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Số: 02/VBHN-BGDĐT

TPhường. hà Nội, ngày 19 tháng tư năm 2019

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHẾ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA VÀ XÉT CÔNG NHẬN TỐTNGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Thông tứ số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25mon 01 năm 2017 của Sở trưởng Bộ giáo dục và đào tạo cùng Đào tạo thành phát hành Quy chế thi trunghọc tập càng nhiều non sông với xét thừa nhận giỏi nghiệp trung học tập ít nhiều, gồm hiệulực Tính từ lúc ngày 10 tháng 3 năm 2017, được sửa đổi, vấp ngã sungbởi:

1. Thông tứ số 04/2018/TT-BGDĐT ngày28 tháng 02 năm 2018 của Sở trưởng BộGiáo dục và Đào tạo thành sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Quy chế thi trung học phổthông giang sơn với xét công nhận tốt nghiệp trung học tập phổ thông ban hành kèmtheo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 mon 0một năm 2017 của Sở trưởng BộGiáo dục đào tạo cùng Đào tạo nên, tất cả hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày 15 tháng 4 năm 2018.

Bạn đang xem: Quy chế thi thpt quốc gia 2018 bộ giáo dục

2. Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT ngày18 tháng 3 năm 2019 của Sở trưởng Bộ Giáo dục và Đào sinh sản sửathay đổi, bổ sung một trong những điều của Quy chế thi trung học tập phổthông nước nhà với xét thừa nhận giỏi nghiệp trung học rộng lớn ban hành kèmtheo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 mon 0một năm 2017 của Bộ trưởng BộGiáo dục cùng Đào tạo được sửa thay đổi, bổ sung cập nhật bởi vì Thông bốn số 04/2018/TT-BGDĐT ngày28 tháng 02 năm 2018 của Sở trưởng Sở Giáo dục và Đào sinh sản,gồm hiệu lực thực thi hiện hành Tính từ lúc ngày 03 tháng 5 năm2019.

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng6 năm 2005; Luật sửa đổi,bổ sung một trong những điều của Luật giáo dục và đào tạo ngày 25 tháng11 năm 2009;

Cnạp năng lượng cứ Luật giáo dục và đào tạo ĐH ngày18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ đọng Nghị định 123/2016/NĐ-CPngày 01 tháng 9 năm năm nhâm thìn của nhà nước lao lý tính năng, nhiệm vụ, quyền hạncùng tổ chức cơ cấu tổ chức triển khai của cục, phòng ban ngang bộ;

Căn cứ đọng Nghị định số 32/2008/NĐ-CPngày 19 mon 3 năm 2008 của nhà nước nguyên lý tính năng, trọng trách, quyền hạncùng tổ chức cơ cấu tổ chức triển khai của Bộ Giáo dục cùng Đào tạo;

Căn uống cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 mon 8 năm 2006 của nhà nước quy địnhcụ thể với khuyên bảo thực hiện một vài điều của Luật Giáo dục đào tạo. Nghị định số31/2011/NĐ-CP.. ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủsửa đổi, bổ sung cập nhật một sốđiều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CPhường ngày 02 mon 8 năm 2006 của nhà nước quyđịnh cụ thể với lý giải thi hành một trong những điều của Luật giáo dục và đào tạo, Nghị định số 07/2013/NĐ-CPhường. ngày 09tháng 0một năm 2013 của Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CPhường ngày 11/5 năm 2011của nhà nước sửa thay đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số75/2006/NĐ-CP. ngày 02 mon 8 năm 2006 của nhà nước cơ chế chi tiết và giải đáp thực hành một trong những điều của Luật Giáo dục;

Theo đề xuất của Cục trưởng CụcKhảo thí với Kiểm định hóa học lượngdạy dỗ,

Sở trưởng Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra phát hành Thông bốn về Quy chế thi trung học tập thêm đất nước với xét thừa nhận tốt nghiệp trung họcphổ quát.1

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông bốn này Quy chế thi trunghọc tập diện tích lớn tổ quốc cùng xét thừa nhận xuất sắc nghiệp trung học tập rộng rãi.

Điều 2.2 Thông bốn này còn có hiệu lực thực hành kể từ ngày 10 mon 3 năm2017.

Thông tứ này sửa chữa Thông bốn số02/2015/TT-BGDĐT ngày 26 mon 0hai năm 2015 của Bộ trưởng Sở Giáo dục và Đào tạovề bài toán phát hành Quy chế thi trung học rộng rãi quốc giavới Thông tư số 02/2016/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Sở trưởng Bộ Giáodục và Đào tạo thành về bài toán sửa đổi, bổ sung một trong những điều của Quy chế thi trung họcđa dạng non sông phát hành dĩ nhiên Thông tứ số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng0hai năm năm ngoái của Bộ trưởng Sở giáo dục và đào tạo cùng Đào chế tác.

Điều 3. Chánh Vnạp năng lượng phòng, Cục trưởng Cục Khảo thí cùng Kiểmđịnh quality giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị gồm liên quan ở trong Bộ Giáo dụccùng Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thức giấc, đô thị trực ở trong Trung ương; Tổngtmê man mưu trưởng Quân team quần chúng Việt Nam; Giám đốc ssống giáo dục và đào tạo; Cụctrưởng Cục Nhà ngôi trường - Sở Quốc phòng; Cục An ninc Chính trị nội bộ, Sở Côngan; Giám đốc đại học, học tập viện; Hiệu trưởng trường đại học; Hiệu trưởng trườngcao đẳng gồm đội ngành đào tạo và huấn luyện giáo viên; Hiệu trưởng ngôi trường ít nhiều dân tộcnội trú trực trực thuộc Sở giáo dục và đào tạo với Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông tưnày./.

Nơi nhận: - Vnạp năng lượng phòng Chính phủ (nhằm đăng Công báo); - Sở trưởng (nhằm báo cáo); - Cổng Thông tin năng lượng điện tử Bộ GDĐT; - Lưu: VT, PC, QLCL.

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP. NHẤT

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Hữu Độ

QUY CHẾ

THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA VÀ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆPhường TRUNG HỌC PHỔTHÔNG(Ban hành hẳn nhiên Thông bốn phát hành Quy chế thi trung học tập phổthông quốc gia với xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông)

Cmùi hương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh và đối tượng người tiêu dùng áp dụng

1. Quy chế này lao lý về thi trunghọc tập rộng rãi (THPT) tổ quốc và xét công nhận giỏi nghiệp trung học phổ thông (tiếp sau đây call làQuy chế thi), bao gồm: sẵn sàng mang lại kỳ thi; đối tượng người tiêu dùng cùng ĐK dự thi; tổchức ĐK dự thi; trách rưới nhiệm của thí sinh; công tác làm việc đề thi; coi thi; chấmthi; phúc khảo; chấm thẩm định; xét thừa nhận xuất sắc nghiệp THPT; cơ chế báo cáocùng giữ trữ; thanh tra, khen thưởng, xử lý những sự cốkhông bình thường với giải pháp xử lý phạm luật.

2. Quy chế này áp dụng đối với trườngtrung học phổ thông, trung trọng điểm dạy dỗ liên tục (GDTX) và các cửa hàng dạy dỗ không giống thực hiệnchương trình dạy dỗ THPT hoặc lịch trình GDTX cấp trung học phổ thông (hotline bình thường là trườngphổ thông); các sở dạy dỗ cùng giảng dạy, slàm việc giáo dục - khoa học với technology (gọithông thường là ssinh sống dạy dỗ với huấn luyện và giảng dạy và được viết tắt là sở GDĐT)3; các đại học, học viện, ngôi trường đại học, trường cao đẳng có nhómngành đào tạo và huấn luyện gia sư (gọi bình thường là trường ĐH, CĐ); các tổ chức triển khai với cá nhântsi gia kỳ thi và xét công nhận xuất sắc nghiệp THPT.

Điều 2. Mụcđích, yêu thương cầu

1.4 Thitrung học phổ thông non sông nhằm mục tiêu mục đích: sử dụng tác dụng thi để xét côngnhấn tốt nghiệp THPT; tin báo để reviews quality giáo dục phổthông; hỗ trợ tài liệu làm cho cơ sở cho vấn đề tuyển sinch giáodục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

2. Thi THPT quốc gia đảm bảo những yêucầu: tráng lệ và trang nghiêm, khách quan, vô tư.

Điều 3. Bài thi

Tổ chức thi 5 bài xích thi, tất cả 3 bài xích thihòa bình là: Toán thù, Ngữ vnạp năng lượng, Ngoại ngữ cùng 2 bài thi tổng hợp là Khoa học Tự nhiên(tổ hợp các môn Vật lí, Hóa học tập, Sinch học; viết tắt là KHTN), Khoa học tập Xã hội(tổng hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục đào tạo công dân đối với thí sinch học chươngtrình Giáo dục THPT; tổ hợp các môn Lịchsử, Địa lí so với thí sinch học tập công tác GDTX cấp cho THPT; viết tắt là KHXH).

1. Để xét thừa nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, thísinch học tập lịch trình Giáo dục đào tạo trung học phổ thông (điện thoại tư vấn tắt là thí sinch Giáo dục THPT) yêu cầu dựthi 4 bài xích thi, gồm 3 bài bác thi độc là Tân oán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài bác thi dothí sinch từ chọn trong số 2 bài bác thi tổ hợp; thí sinc họcchương trình GDTX cấp cho trung học phổ thông (điện thoại tư vấn tắt là thí sinh GDTX) đề nghị dự thi 3 bài bác thi, gồm2 bài bác thi tự do là Toán thù, Ngữ văn và 1 bài xích thi bởi thí sinh trường đoản cú chọn trong số2 bài thi tổng hợp. Để tăngcơ hội xét tuyển sinh ĐH, CĐ theo hình thức của Quy chế tuyển sinch ĐH, CĐ hệchủ yếu quy hiện tại hành, thí sinh được lựa chọn tham gia dự thi cả 2 bài thi tổng hợp, điểm bàithi tổ hợp như thế nào cao hơn nữa sẽ tiến hành chọn để tính điểm xét côngnhấn giỏi nghiệp THPT.

2. Để xét tuyển chọn sinh ĐH, CĐ, thí sinhđã tốt nghiệp THPT bắt buộc tham gia dự thi các bài xích thi hòa bình, bàithi tổ hợp hoặc những môn thi nguyên tố của bài xích thi tổng hợp,phù hợp với tổng hợp bài bác thi, môn thi xét tuyển chọn vào ngành, team ngành theo quy địnhcủa ngôi trường ĐH, CĐ.

Điều 4. Ngày thi,câu chữ thi, định kỳ thi, bề ngoài thi với thời gian làm bài thi

1. Kỳ thi trung học phổ thông đất nước (call tắt là kỳthi) được tổ chức mỗi năm. Ngày thi, kế hoạch thi, hiệ tượng thi cùng thời hạn làmbài bác thi được giải pháp vào lý giải tổ chức thi THPT giang sơn mỗi năm của BộGDĐT.

2.5 Nộidung thi: Nội dung thi nằm trong Chương thơm trình cấp trung học phổ quát, nhà yếulà công tác lớp 12.

Cmùi hương II

CHUẨN BỊ CHO KỲTHI

Điều 5. Cụm thi

Mỗi tỉnh giấc, thị trấn trực nằm trong Trungương (gọi phổ biến là tỉnh) tổ chức triển khai một các thi bởi vì ssống GDĐT chủtrì, dành cho toàn bộ các thí sinc đăng ký tuyển sinh trên tỉnh giấc. Sở GDĐT điều rượu cồn cán cỗ, giảng viên của các trường ĐH, CĐ mang lại cáccụm thi nhằm phối hợp tổ chức thi.

Điều 6. Ban Chỉ đạothi THPT quốc gia

1. Bộ trưởng BộGDĐT Ra đời Ban Chỉ đạo thi THPT non sông (Call tắt làBan Chỉ đạo thi quốc gia) gồm:

a) Trưởng ban: Lãnh đạo Bộ GDĐT;

b) Phó Trưởngban: Thđọng trưởng Sở GDĐT; chỉ đạo Cục Quản lý chất lượng6 (QLCL)7, Vụ giáo dục và đào tạo Đại học tập, VụGiáo dục Trung học, Vụ giáo dục và đào tạo thường xuyên xuyên; trong đó, Phó Trưởng ban thườngtrực là Thứ đọng trưởng Sở GDĐT;

c)8 Ủyviên: Lãnh đạo các vụ, viên tất cả liên quan nằm trong Bộ GDĐT; một sốlãnh đạo ĐH, học viện chuyên nghành, ngôi trường đại học; một vài lãnh đạo ngôi trường cao đẳng cóđội ngành huấn luyện và giảng dạy giáo viên; lãnh đạo Cục An ninch Chính trị nội cỗ cùng lãnh đạomột số trong những đơn vị chức năng tác dụng gồm liên quan ở trong Sở Công an;

d)9 Thưký: Cán bộ, công chức những đơn vị có tương quan ở trong Bộ GDĐT và Bộ Công an.

2. Ban Chỉ đạo thi giang sơn tất cả nhiệmvụ với quyền hạn:

a) Giúp Bộ trưởng Sở GDĐT lãnh đạo kỳthi trung học phổ thông quốc gia:

- Chỉ đạo, kiểm soát Việc thực hiệnnhiệm vụ của các Ban Chỉ đạo thi cung cấp tỉnh giấc, những Hội đồngthi, những Ban trực thuộc Hội đồng thi và các Điểm thi; giải pháp xử lý cácvụ việc phát sinh vào quy trình tổ chức thi;

- Báo cáo Sở trưởng Bộ GDĐT với các cấpgồm thđộ ẩm quyền về tình trạng tổ chức kỳ thi.

b) Nếu phát hiện nay mọi không nên phạmrất lớn trong kỳ thi, trình Sở trưởng Sở GDĐT ra quyết định 1 trong cácbề ngoài bên dưới đây:

- Đình chỉ trong thời điểm tạm thời vận động thi hoặctổ chức triển khai thi lại trong Hội đồng thi hoặc vào cả nước;

- Đình chỉ vận động, cách xử trí kỷ hiện tượng đốicùng với chỉ huy Hội đồng thi cùng member của Hội đồng thi mắc sai phạm.

c) Đề xuất Sở trưởng Bộ GDĐT thành lậpHội đồng chấm thẩm định và đánh giá, những đoàn thanh khô tra.

3. Thành viên Ban Chỉ đạo thi quốcgia chưa đến tkhô cứng tra, khám nghiệm trên Hội đồng thi bao gồm phụ vương, mẹ, vợ, ông xã, con,anh, chị, em ruột; thân phụ, bà bầu, anh, chị, em ruột của bà xã hoặc chồng (Call chung làngười thân) tham dự cuộc thi trong thời hạn tổ chức kỳ thi.

Điều 7. Ban Chỉ đạothi cấp tỉnh

1. Chủ tịch UBND tỉnh giấc thành lập BanChỉ đạo thi cấp cho thức giấc, gồm:

a) Trưởng ban: Lãnh đạo Ủy Ban Nhân Dân tỉnh;

b) Phó Trưởng ban: Lãnh đạo Ssinh hoạt GDĐT;chỉ huy trường ĐH, CĐ păn năn hợp; lãnh đạo Công an thức giấc, chỉ huy các slàm việc, ban, ngành liên quan; trong số ấy, Phó Trưởng ban thường trực là Giám đốcssinh sống GDĐT;

c) Ủy viên: Lãnhđạo các chống, ban liên quan của sngơi nghỉ GDĐT, của các ssinh sống, ban,ngành với phòng ban tất cả tương quan của tỉnh; chỉ đạo phòng, ban của ngôi trường ĐH, CĐpăn năn hợp;

d) Tlỗi ký: Cán bộ, công chức, viên chứccủa sngơi nghỉ GDĐT.

2. Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh giấc bao gồm trọng trách cùng quyền hạn:

a) Chỉ đạo, soát sổ những ban, ngành,đoàn thể tất cả tương quan cùng các các đại lý dạy dỗ bên trên địa phận phối hợp, cung ứng, đảmbảo các ĐK cần thiết đến buổi giao lưu của Hội đồng thi; cẩn thận giải quyếtcác kiến nghị của Chủ tịch Hội đồng thi;

b) Báo cáo Ban Chỉ đạo thi quốc giavới Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh giấc về thực trạng tổ chức thi, bài toán tiến hành quy chế thi ởđịa phương và khuyến nghị giải pháp xử lý các tình huống xẩy ra trong tổ chức triển khai thi;

c) Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh giấc, Sở trưởng Bộ GDĐT, các cấp bao gồm thđộ ẩm quyền khen ttận hưởng những người cóthành tích; kỷ lý lẽ những người dân vi phạm luật quy định thi;

d) Thực hiện nay những đưa ra quyết định gồm liênquan tiền của Ban Chỉ đạo thi quốc gia;

đ) Những người dân có người thân tham dự cuộc thi tạithức giấc trong thời hạn tổ chức triển khai kỳ thi không được tsi mê gia Ban Chỉ đạo thi cung cấp thức giấc.

Điều 8. Hội đồngthi

1. Giám đốc sở GDĐT ra quyết địnhthành lập và hoạt động Hội đồng thi với những Ban của Hội đồng thi (bao hàm chỉ đạo những Ban) đểthực hiện các công việc của kỳ thi. Các Ban của Hội đồng thi gồm những: Ban Thưký; Ban In sao đề thi; Ban Vận chuyển cùng bàn giao đề thi; Ban Coi thi; Ban Làmphách; Ban Chấm thi tự luận10; Ban Phúc khảo bàithi tự luận11; member không giống của các Ban bởi vì Chủtịch Hội đồng thi quyết định.

a) Thành phần Hội đồng thi

- Chủ tịch: Giámđốc ssinh hoạt GDĐT hoặc Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền;

- Phó Chủ tịch: Lãnh đạo sngơi nghỉ GDĐT, lãnhđạo trường ĐH, CĐ kết hợp. Trường thích hợp đặc biệt quan trọng, Phó Chủ tịch hoàn toàn có thể là Trưởngnhững phòng, ban của ssinh sống GDĐT;

- Các ủy viên:Lãnh đạo những phòng, ban nằm trong ssống GDĐT; chỉ huy phòng, ban cùng tương đương củatrường ĐH, CĐ păn năn hợp; trong những số đó, ủy viên thường trực là chỉ đạo Phòng Khảo thí của ssinh sống GDĐT.

Những người dân có người thân tham gia dự thi tạiHội đồng thi trong thời điểm tổ chức Kỳ thi ko được thiết kế Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủyviên Hội đồng thi cùng ko được tsi gia những Ban của Hội đồng thi.

b) Nhiệm vụ với quyền hạn của Hội đồngthi

- Tiếp nhận đề thi gốc từ Ban Chỉ đạo thi quốc gia; tổ chức triển khai in sao đề thi, coi thi, bảo vệ bài xích thi, làm cho phách, chấm thi, chnóng phúc khảotheo phương tiện của quy chế thi; giải quyết vướng mắc và khiếu vật nài, tố giác liênquan; tổng kết công tác làm việc thuộc phạm vi được giao; tiến hành khen thưởng trọn, kỷ luậttheo tác dụng, quyền hạn và cách thức của Quy chế này; thực hiện chế độ báo cáovới đưa dữ liệu thi về Sở GDĐT đúng thời hạn quy định;

- Chỉ đạo, cách xử trí những vụ việc diễn ra tạinhững Ban của Hội đồng thi theo Quy chế thi;

- Báo cáo, xin ý kiến Ban Chỉ đạo thinước nhà về tình trạng tổ chức thi nhằm xử lý những trường hợp thừa thẩm quyền;

- Hội đồng thi thực hiện nhỏ lốt của Snghỉ ngơi GDĐT.

c) Nhiệm vụ cùng quyền hạn của Chủ tịchHội đồng thi

- Phổ biến, lý giải, lãnh đạo tổ chứctriển khai quy định thi;

- Quyết định cùng chịu đựng trách nát nhiệm toànbộ về công tác làm việc tổ chức thi trên Hội đồng thi được giao prúc trách;

- Chỉ đạo các Ban thực hiện nhiệm vụcùng nghĩa vụ và quyền lợi được phép tắc trên Quy chế thi;

- Báo cáo kịp thời với Ban Chỉ đạothi non sông về công tác tổ chức triển khai thi của Hội đồng thi; đề xuất với Ban Chỉ đạothi cấp cho tỉnh các phương án đảm bảo an toàn mang lại hoạt động của Hội đồng thi;

- Tổ chức Việc đón nhận và xử lýban bố, bằng chứng về vi phạm quy định thi theo chính sách tại Điều 47 Quy chếnày.

d) Phó Chủ tịch Hội đồng thi thực hiệnnhững trách nhiệm được Chủ tịch Hội đồng thi cắt cử với đại diện Chủ tịch Hội đồng thi giải quyết và xử lý các bước Lúc được Chủ tịch Hội đồng thi ủyquyền.

đ) Các ủy viên Hội đồng thi chấp hànhphân công của lãnh đạo Hội đồng thi.

2. Ban Thỏng cam kết Hội đồng thi

a) Thành phần

- Trưởng ban: bởi Ủy viên thường xuyên trựcHội đồng thi kiêm nhiệm;

- Phó Trưởng ban: Lãnh đạo phòng, banở trong ssinh sống GDĐT và lãnh đạo ngôi trường phổ thông;

- Các ủy viên: Cán bộ phòng, ban, cáncỗ công nghệ công bố ở trong ssống GDĐT, lãnh đạo và giáo viên ngôi trường rộng lớn.

- Những bạn tmê mẩn gia Ban Thư ký Hộiđồng thi không được tham gia Ban Làm phách, Ban Chnóng thi tự luận, Ban Chấm phúckhảo bài bác thi từ luận12.

b)13Nhiệm vụ với quyền lợi và nghĩa vụ của Ban Thư ký kết Hội đồng thi

- Tiếp nhận và quản lý tài liệu đăngký kết tham dự cuộc thi ở trong ssinh hoạt GDĐT; đánh số báo danh, xếp phòng thi; chuẩn bị các tư liệu,mẫu, biểu cần sử dụng trên Điểm thi, chống thi;

- Nhận, bảo quản bài thi tự luận và Phiếutrả lời trắc nghiệm của thí sinh được đóng vào túi/so bì (sau đây Hotline thông thường làtúi) còn ngulặng niêm phong của các Điểm thi;

- Bàn giao bài xích thi từ luận được đóngtrong số túi còn ngulặng niêm phong của những Điểm thi cho Ban Làm phách;

- Nhận, bảo quảnbài thi từ bỏ luận đã cắt phách với được đóng góp trong số túi còn ngulặng niêm phong từBan Làm phách;

- Bàn giao bài bác thi từ bỏ luận vẫn làmphách được đóng góp trong những túi còn nguyên ổn niêm phong của Ban Làm phách mang đến BanChnóng thi từ luận; chuyển giao Phiếu TLTN được đóng góp trong các túi còn nguyên niêmphong của những Điểm thi cho Ban Chấm thi trắc nghiệm và triển khai những công tácnhiệm vụ liên quan;

- Nhận, bảo quản đầu phách được đóngtrong các túi còn nguyên ổn niêm phong trường đoản cú Ban Làm phách sau khi bài toán chnóng bài thitự luận đang hoàn thành;

- Quản lý những tài liệu tương quan cho tới bài xích thi từ bỏ luận cùng Phiếu TLTN. Lập biên bạn dạng cách xử lý điểm bài bác thi trường đoản cú luận(trường hợp có);

- Quản lý dữ liệu kết quả thi với thựchiện nay những nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng thi cắt cử.

c) Trưởng ban Thưcam kết Hội đồng thi Chịu trách rưới nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng thi quản lý điều hành công táccủa Ban Thư cam kết.

d) Phó Trưởng ban Thư cam kết Hội đồng thigóp Trưởng ban tổ chức thực hiện những trọng trách với đại diện Trưởng ban xử lý công việc khi được Trưởng ban ủy quyền.

đ) Các ủy viênBan Thư ký Hội đồng thi chấp hành phân công của chỉ đạo Ban Thỏng ký kết Hội đồngthi.

e) Ban Tlỗi ký kết Hội đồng thi chỉ đượctiến hành công việc tương quan mang lại bài xích thi khi xuất hiện ít nhất tự 2 ủy viên củaBan Thư ký trở lên.

3. Ban Làm phách

a) Thành phần

- Trưởng ban: vì chưng lãnh đạo Hội đồngthi kiêm nhiệm;

- Phó Trưởng ban: Lãnh đạo chống, bannằm trong sở GDĐT và chỉ huy ngôi trường phổ thông;

- Các ủy viên: Cán cỗ, siêng viêncác chống, ban nằm trong ssinh sống GDĐT, chỉ đạo, giáo viên trường rộng lớn, cán cỗ đảm bảo,công an, y tế, giao hàng.

b)14Nhiệm vụ và quyền lợi và nghĩa vụ của Ban Làm phách

- Nhận bài xích thi tự luận được đóngtrong những túi còn nguyên niêm phong của các Điểm thi từ Ban Thỏng ký Hội đồngthi;

- Làm phách, bảo mật số phách bài bác thitừ bỏ luận;

- Bảo cai quản đầu phách theo chế độ mậttrong suốt thời hạn chnóng thi, cho đến Khi xong chnóng bài thi từ luận;

- Bàn giao bài bác thi sẽ làm phách đượcđóng trong túi còn nguim niêm phong của Ban Làm phách cho Ban Tlỗi cam kết Hội đồngthi;

- Bàn giao đầu phách được đóng góp trongtúi còn nguyên ổn niêm phong của Ban Làm phách mang lại Ban Thỏng ký kết Hội đồng thi sau khivấn đề chấm bài thi từ luận vẫn xong.

c) Trưởng ban Làm phách chịu đựng tráchnhiệm trước Chủ tịch Hội đồng thi quản lý và điều hành công tác làm việc của Ban Làm phách.

d) Phó Trưởngban Làm phách giúp Trưởng ban tổ chức tiến hành những trọng trách và đại diện Trưởngban giải quyết và xử lý các bước Khi Trưởng ban ủy quyền.

đ) Các ủy viên Ban Làm phách chấphành phân công của chỉ huy Ban Làm phách.

e) Ban Làm phách làm việc độc lập vớicác Ban không giống của Hội đồng thi, đặt đằng sau sự chỉ đạo thẳng của Chủ tịch Hội đồngthi; chỉ được thực hiện các bước liên quan mang đến bài xích thi lúc xuất hiện tối thiểu tự 2ủy viên của Ban Làm phách trlàm việc lên. Những fan vào Ban Làm phách không đượctsi gia Ban Chnóng thi tự luận15, Ban Phúc khảobài bác thi từ bỏ luận16.

Điều 9. Lập danhsách thí sinc dự thi với sắp xếp phòng thi

1. Lập list thí sinh dự thi

a) Mỗi Hội đồng thi tất cả một mã riêngvới được thống tốt nhất vào VN. Tại mỗi Hội đồng thi việclập danh sách thí sinc tham gia dự thi mang lại từng Điểm thi được thực hiện nlỗi sau:

- Lập danh sách tất cả thí sinc dựthi tại Điểm thi theo sản phẩm công nghệ từ bỏ a, b, c,... của thương hiệu thí sinch nhằm gán số báo danh;

- Lập list thí sinch theo trang bị tựa, b, c,... của tên thí sinc theo từng bài xích thi hoặc môn thi nguyên tố của bàithi tổng hợp (KHTN hoặc KHXH) để xếp chống thi.

b) Mỗi thí sinh bao gồm một vài báo danhnhất. Số báo danh của thí sinch bao gồm mã của Hội đồng thitất cả 2 chữ số với 06 chữ số tiếp theo sau được tấn công tăng cao, thường xuyên từ bỏ 000001 mang đến hếtsố thí sinch của Hội đồng thi, đảm bảo không có thí sinch trùng số báo danh.

2. Xếp phòng thi

a) Phòng thi được xếp theo bài bác thi, mỗiphòng thi gồm tối nhiều 24 thí sinh, vào phòng thi buộc phải đảmbảo khoảng cách về tối tgọi giữa 02 thí sinh ngồi cạnh nhaulà một,2 mét theo mặt hàng ngang. Riêng chống thi cuối cùng của buổi thi Ngoại ngữ sinh hoạt mỗi Điểm thi được xếp các thísinc tham gia dự thi Ngoại ngữ khác nhau, mà lại bắt buộc thu bài bác riêng biệt theo từng bài xích thi Ngoạingữ.

Thí sinh tự do thoải mái, thí sinc học tập chươngtrình GDTX được bố trí tham gia dự thi tầm thường cùng với thí sinch học tập chương trình giáo dục THPTlà học viên lớp 12 trong thời gian tổ chức triển khai thi trên một trong những Điểm thi vị Giám đốc sởGDĐT quyết định; vấn đề lập list để sắp xếp chống thi tạicác Điểm thi này được triển khai theo quy định trên điểm a khoản 1 Điều này17.

b) Số phòng thi của mỗi Hội đồng thiđược tấn công theo thiết bị trường đoản cú tăng dần;

c) Trong mỗi chống thi gồm Danh sách hình họa của thí sinh;

d) Trước cửa ngõ chống thi, bắt buộc niêm yếtDanh sách thí sinc vào chống thi của từng buổi thi với vẻ ngoài trách nhiệmthí sinc theo chính sách tại Điều 14 Quy chế này.

Điều 10. Sử dụngtechnology thông tin

1. Thống tốt nhất áp dụng ứng dụng quảnlý thi do Sở GDĐT cung cấp; cấu hình thiết lập khối hệ thống dàn xếp thông tin về kỳ thi đúng mực, update giữa ngôi trường phổ biến cùng với sở GDĐT, giữa Ssống GDĐT cùng với Bộ GDĐT; tiến hành đúng các bước, cấu tạo, thời hạn giải pháp xử lý tài liệu và chế độ báo cáo theo quy địnhvào gợi ý tổ chức thi THPT tổ quốc mỗi năm của Sở GDĐT.

2. Hội đồng thi bao gồm thành phần chuyêntrách rưới sử dụng máy tính cùng phần mềm cai quản thi; gồm can hệ thỏng năng lượng điện tử với số điệnthoại ĐK với Sở GDĐT.

3. Bố trí trên từng Điểm thi 01 điệnthoại cố định và thắt chặt dùng để liên hệ cùng với Hội đồng thi; sống phần đông Điểmthi quan yếu bố trí được điện thoại cảm ứng thắt chặt và cố định thì bố trí 01 điện thoại cảm ứng thông minh di động cầm tay đặtcố định trên chống trực của Điểm thi. Mọi cuộc liên lạc vào thời gian thi đềubắt buộc bật loa ngoài và nghe công khai. Trong trường phù hợp quan trọng, có thể ba trílaptop trên chống trực của Điểm thi cùng bảo đảm máy tính chỉ được nối mạng khiđưa report nkhô cứng mang đến Hội đồng thi.

Xem thêm: Làm Cách Xóa Ảnh Đại Diện Trên Facebook Nhanh Nhất 2021, Làm Cách Nào Để Xóa Ảnh Đại Diện Facebook

4. Không được sở hữu và sử dụng những thiếtbị thu, vạc thông tin vào Khu Vực coi thi, chnóng thi, phúc khảo (trừ quy địnhtrên khoản 3 Điều này).

Điều 11. Quản lýcùng thực hiện dữ liệu thi

1. Các Hội đồng thi chào làng kết quảthi sau thời điểm chuyển tài liệu tác dụng thi về Sở GDĐT với ngừng Việc đối chiếuthân dữ liệu kết quả thi gửi về Bộ GDĐT cùng với tài liệu kết quảthi giữ trên Hội đồng thi.

2. Bộ GDĐT chịu đựng trách nhiệm thống trị dữliệu thi của thí sinh; các ssống GDĐT áp dụng tài liệu thi đểxét thừa nhận xuất sắc nghiệp THPT; các trường ĐH, CĐ sử dụng tài liệu thi nhằm tuyểnsinh.

Chương III

ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀUKIỆN DỰ THI; TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ DỰ THI; TRÁCH NHIỆM CỦA THÍ SINH

Điều 12. Đối tượngvà ĐK dự thi

1. Đối tượng dựthi

a) Người sẽ học không còn lịch trình THPThoặc công tác GDTX cấp cho trung học phổ thông (điện thoại tư vấn chung là chương trình THPT) trong những năm tổchức kỳ thi;

b) Người vẫn học tập hết lịch trình THPTnhưng lại không thi xuất sắc nghiệp THPT hoặc đang thi nhưng lại không tốtnghiệp trung học phổ thông ngơi nghỉ trong thời hạn trước; fan đang giỏi nghiệp THPT; bạn đã xuất sắc nghiệptrung cấp; những đối tượng khác được Sở GDĐT chất nhận được dự thi (Hotline tầm thường là thísinh trường đoản cú do).

2. Điều kiện dự thi

a)18Các đối tượng người tiêu dùng tham gia dự thi đề nghị đăng ký dự thi với nộp đầy đủcác giấy tờ, đúng thủ tục, đúng thời hạn.

b) Đối tượng theo điều khoản tại điểm akhoản 1 Vấn đề này buộc phải bảo vệ thêm những ĐK được review, xếp một số loại ngơi nghỉ lớp 12:hạnh kiểm xếp loại tự trung bình trngơi nghỉ lên, học lực không trở nên xếp nhiều loại kém nhẹm. Riêngđối với fan học nằm trong diện không hẳn xếp các loại hạnh kiểm và người học theobề ngoài từ học được đặt theo hướng dẫn sống GDTX thì ko trải đời xếp một số loại hạnh kiểm.

c) Thí sinch tự do chưa giỏi nghiệpTHPT xung quanh biện pháp tại điểm a khoản 2 Vấn đề này còn đề nghị bảo vệ những điều kiện:

- Đã giỏi nghiệp trung học tập cơ sở(THCS);

- Trường đúng theo cảm thấy không được điều kiện dựthi trong các thời gian trước do bị xếp loại kém nhẹm về học lực sống lớp 12, đề xuất đăng ký vàdự kỳ soát sổ thời điểm cuối năm học tập tại ngôi trường rộng lớn địa điểm học tập lớp12 hoặc chỗ đăng ký tuyển sinh một số trong những môn học gồm điểm vừa đủ bên dưới 5,0, đảm bảoLúc mang điểm bài bác kiểm soát cố gắng mang lại điểm trung bình môn học tập để tính lại điểmvừa đủ cả năm đủ điều kiện về học tập lực theo luật pháp trên điểm b khoản 2 Điềunày.

-19 (Đượckho bãi bỏ)

3. Hiệu trưởng trường trung học phổ thông, Giám đốcTrung trung khu GDTX (call bình thường là Hiệu trưởng trường phổ thông) hoặc vị trí thí sinc nộpPhiếu đăng ký tuyển sinh tổ chức triển khai xét săn sóc hồ sơ ĐK dự thi; chậm nhất trướcngày thi trăng tròn ngày bắt buộc thông tin công khai phần đa ngôi trường hợpcảm thấy không được điều kiện dự thi theo khí cụ tại khoản 2 Như vậy.

Điều 13. Tổ chứcđăng ký dự thi

1. Nơi đăng ký dự thi

a) Đối tượng theo vẻ ngoài trên điểm akhoản 1 Điều 12 Quy chế này đăng ký tuyển sinh tại trường càng nhiều nơi học tập lớp 12;

b) Thí sinc tự do thoải mái đăng ký trên địa điểmvì snghỉ ngơi GDĐT quy định. Đơn vị khu vực thí sinch nộp Phiếu đăng ký tham gia dự thi gồm trách rưới nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo vẻ ngoài trên Điều 54 Quychế này.

2. Đăng ký dự thi

a) Hiệu trưởng ngôi trường phổ quát hoặcThủ trưởng đơn vị địa điểm thí sinc nộp Phiếu đăng ký dự thi chịu trách nhiệm hướngdẫn đăng ký dự thi, thu Phiếu đăng ký dự thi, nhập đọc tin thí sinch ĐK dựthi, làm chủ làm hồ sơ đăng ký dự thi với chuyển làm hồ sơ, tài liệu đăng ký tuyển sinh đến sởGDĐT;

b) Slàm việc GDĐT quản ngại trị dữ liệu đăng ký dựthi của thí sinh và gửi tài liệu về Bộ GDĐT;

c) Bộ GDĐT quản ngại trị dữ liệu đăng ký dựthi toàn quốc.

3. Hồ sơ đăng ký tuyển sinh đối với thísinch chưa có bằng giỏi nghiệp THPT

a) Đối với đối tượng người sử dụng luật trên điểma khoản 1 Điều 12 Quy chế này:

- 02 Phiếu đăng ký tuyển sinh giống nhau;

- Học bạ THPT hoặc học tập bạ GDTX cấptrung học phổ thông (phiên bản sao được xác nhận tự bản chủ yếu, bạn dạng sao được cấp cho từ bỏ sổ gốc hoặc bảnsao kèm phiên bản gốc để đối chiếu)20;

- Các giấy chứng nhận hợp lệ để đượchưởng cơ chế ưu tiên, khuyến nghị (trường hợp có). Để được hưởngchế độ ưu tiên tương quan đến địa điểm ĐK hộ khẩu thườngtrú, thí sinch phải bao gồm bạn dạng sao Sổ đăngký kết hộ khẩu thường xuyên trú;

- 02 ảnh cỡ 4x6 centimet, 02 phong tị nạnh đãdán sẵn tem với ghi rõ liên hệ, số điện thoại liên hệ của thí sinh.

- Giấy xác nhận của ngôi trường phổ thôngkhu vực thí sinc học tập lớp 12 hoặc chỗ thí sinh đăng ký tuyển sinh về xếp loại học tập lực đốivới mọi học sinh xếp nhiều loại kỉm về học tập lực khí cụ tại điểm c khoản 2 Điều 12Quy chế này;

- Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc trung cấp(bản sao được xác nhận trường đoản cú bạn dạng bao gồm, phiên bản sao được cung cấp từsổ cội hoặc bạn dạng sao kèm bạn dạng gốc để đối chiếu);

- Giấy xác thực điểm bảo giữ (nếu như có)vì Hiệu trưởng ngôi trường thêm nơi thí sinc vẫn dự thi năm trước xác thực.

Riêng so với thí sinc đã xuất sắc nghiệp trungcấp không có học bạ THPT hoặc học tập bạ GDTX cấp trung học phổ thông đăng ký tham gia dự thi để mang kết quảxét tuyển chọn vào ĐH, xét tuyển vào cao đẳng, trung cung cấp tất cả đội ngành đào tạocô giáo đề xuất học cùng được thừa nhận đang kết thúc những môn văn hóa trung học phổthông theo luật.

4. Hồ sơ đăng ký tham gia dự thi so với thísinc tự do thoải mái vẫn tốt nghiệp THPT

a) 02 Phiếu đăng ký tuyển sinh giốngnhau;

b) Bằng giỏi nghiệp trung học phổ thông hoặc trung cấp(bản sao);

c) 02 hình họa cỡ 4x6 cm, 02 phong bì đãdán sẵn tem với ghi rõ tương tác liên lạc của thí sinch.

5. Thời gian nộp Phiếu ĐK dự thiđược hiện tượng vào khuyên bảo tổ chức thi THPT giang sơn từng năm của Sở GDĐT.

Lúc hết hạn sử dung nộp Phiếu đăng ký dự thi,nếu phạt hiện tại gồm lầm lẫn, sai sót, thí sinc bắt buộc thôngbáo đúng lúc cho Hiệu trưởng trường càng nhiều hoặc Thủ trưởng đơn vị nơi đăngký dự thi hoặc mang đến Trưởng Điểm thi trong thời gian ngày có tác dụng giấy tờ thủ tục dự thi nhằm thay thế, bổsung.

6. Hồ sơ xét thừa nhận xuất sắc nghiệpTHPT được thí sinh triển khai xong với nộp tại nơi đăng ký dự thi theo luật tronghướng dẫn tổ chức triển khai thi trung học phổ thông đất nước hằng năm của Sở GDĐT.

Điều 14. Tráchnhiệm của thí sinh

1. Đăng ký dự thi theo pháp luật tạiĐiều 13 Quy chế này và theo phương pháp trong hướng dẫn tổ chức thi trung học phổ thông quốc giatừng năm của Bộ GDĐT.

2. Có phương diện tại phòng thi đúng thờigian luật pháp ghi trong Giấy báo tham gia dự thi để làm giấy tờ thủ tục dựthi:

a) Xuất trình Giấy minh chứng nhândân hoặc Thẻ cnạp năng lượng cước công dân (Call tầm thường là Giấy minh chứng nhân dân) và nhậnThẻ dự thi;

b) Nếu thấy bao gồm sai sót về họ,thương hiệu đệm, tên, ngày, mon, năm sinc, đối tượng người dùng ưu tiên, khoanh vùng ưu tiên, phảibáo cáo ngay cho cán bộ của Điểm thi nhằm cách xử trí kịp thời;

c) Trường vừa lòng bị mất Giấy triệu chứng minhdân chúng hoặc những giấy tờ quan trọng khác, cần báo cáo tức thì mang lại Trưởng Điểm thiđể để mắt tới, xử lý.

3. Mỗi buổi thi, có mặt tại phòng thi đúng thời hạn giải pháp, chấp hành tín lệnh của BanCoi thi cùng gợi ý của cán cỗ coi thi (CBCT). Thí sinch mang lại lờ lững quá 15 phútsau khi gồm hiệu lệnh tính giờ đồng hồ làm bài xích sẽ không được dự thi buổi thi kia.

4. khi vào chống thi, buộc phải tuân thủnhững lý lẽ sau đây:

a) Trình Thẻ tham gia dự thi cho CBCT;

b) Chỉ được sở hữu vào chống thi cây bút viết,cây bút chì, compa, tay, thước nhựa kẻ, thước tính; máy tính xách tay đuc rút không có chức năngbiên soạn thảo vnạp năng lượng bản, không có thẻ ghi nhớ (theo nguyên lý tronglý giải tổ chức triển khai thi THPT tổ quốc mỗi năm của Bộ GDĐT); Atlat Địa lí ViệtNam đối với môn thi Địa lí (bởi vì Nhà xuất phiên bản Giáo dục đào tạo cả nước ấn hành, ko đượcđánh dấu hoặc viết thêm bất kể câu chữ gì); những các loại máy thu thanh với ghi hình chỉcó chức năng ghi công bố nhưng mà ko truyền được công bố cùng không nhận đượctín hiệu âm tkhô giòn, hình ảnh thẳng nếu như không có thiết bị cung ứng khác;

c) Không được sở hữu vào phòng thi vũkhí, chất tạo nổ, khiến cháy, thức uống tất cả rượu cồn, giấy than, bútxoá, tài liệu, trang bị truyền tin hoặc cất công bố hoàn toàn có thể tận dụng nhằm gian lận vào quy trình làm cho bài xích thi với quy trình chnóng thi.

5. Trong chống thi, nên tuân thủ cácphương tiện sau đây:

a) Ngồi đúng địa điểm tất cả ghi số báodanh của mình;

b) Trước khi làm bài bác thi, yêu cầu ghi đầyđầy đủ số báo danh vào đề thi, giấy thi, Phiếu TLTN, giấy nháp;

c) khi nhấn đề thi, phải bình chọn kỹsố trang với quality những trang in. Nếu phạt hiện tại thấy đề thiếu thốn trang hoặcrách, lỗi, nhotrằn, mờ cần report tức thì cùng với CBCT vào phòng thi, chậm nhất 10phút ít sau khi phạt đề;

d) Không được đàm phán, xoay cóp hoặccó những động tác cử chỉ, hành động ăn lận cùng làm mất bơ vơ tựphòng thi. Muốn phát biểu yêu cầu giơ tay đểbáo cáo CBCT. Lúc được phxay nói, thí sinch đứng trình diễn côngkhai với CBCT chủ ý của mình;

đ) Không được ghi lại hoặc có tác dụng ký kết hiệuriêng biệt, không được viết bởi cây viết chì trừ vẽ mặt đường tròn bằng compage authority cùng tô các ôtrên Phiếu TLTN; chỉ được viết bởi một sản phẩm mực (ko đượccần sử dụng mực màu đỏ);

e) lúc bao gồm hiệu lệnh hết giờ làm cho bài,đề nghị hoàn thành có tác dụng bài bác ngay;

g) Bảo quản ngại bàithi nguim vẹn, không nhằm người không giống tận dụng. Nếu phát hiện nay gồm tín đồ không giống xâm hạiđến bài xích thi của chính bản thân mình nên report ngay mang lại CBCT nhằm xử lý;

h) lúc nộp bài thi từ bỏ luận, bắt buộc ghirõ số tờ giấy thi đã nộp với ký kết xác nhận vào Phiếu thu bài thi. Thí sinch khôngcó tác dụng được bài xích cũng yêu cầu nộp tờ giấy thi (so với bài thi tựluận), Phiếu TLTN (so với bài xích thi trắc nghiệm);

i) Không được rời khỏi chống thitrong suốt thời gian làm cho bài bác thi trắc nghiệm. Đối với buổi thi môn trường đoản cú luận, thí sinc có thể được thoát ra khỏi phòng thi với Quanh Vùng thi sau khoản thời gian không còn 2 phần 3 thời gian có tác dụng bài bác của buổi thi, phải nộp bài bác thi dĩ nhiên đềthi, giấy nháp trước khi ra khỏi chống thi;

k) Trong trường thích hợp cần thiết, chỉ đượcthoát ra khỏi phòng thi lúc được phép của CBCT cùng đề nghị Chịu đựng sự giám sát của cán bộgiám sát; trường hòa hợp buộc phải cung cấp cứu giúp, vấn đề thoát khỏi phòng thi và khu vực thi của thí sinch vì chưng Trưởng Điểm thi đưa ra quyết định.

6. khi tham dự cuộc thi những môn trắc nghiệm, ngoài những chế độ trên khoản 5 Như vậy, thí sinc buộc phải tuânthủ những chế độ bên dưới đây:

a) Phải làm bài xích thi bên trên Phiếu TLTNđược ấn sẵn theo chính sách của Sở GDĐT. Chỉ được đánh bởi cây viết chì black các ô sốbáo danh, ô mã đề thi với ô trả lời. Trong trường vừa lòng sơn nhầm hoặc ước ao thay đổicâu trả lời, bắt buộc tẩy không bẩn chì nghỉ ngơi ôcũ, rồi đánh ô mà lại bản thân lựa chọn;

b) Điền đúng chuẩn cùng đủ báo cáo vàocác mục trống nghỉ ngơi phía bên trên Phiếu TLTN, đối với số báo danh nên ghi đầy đủ với sơn đủphần số (nói cả các số 0 ngơi nghỉ phía trước); điền đúng mực mã đềthi vào nhì Phiếu thu bài xích thi;

c) Khi nhấn đề thi đề nghị lưu giữ ý: Các mônthi nguyên tố trong mỗi bài bác thi KHTN hoặc KHXH tất cả và một mã đề thi, nếuko thuộc mã đề thi, thí sinh nên report ngay với CBCT trong chống thi, chậmtốt nhất 10 phút ít sau khoản thời gian thí sinch dấn đề thi. Phải để đề thi dưới tờ Phiếu TLTN;không được coi như văn bản đề thi khi CBCT chưa đến phép;

d) Phải kiểm soát đề thi để đảm bảo cóđủ con số câu hỏi nlỗi đang ghi vào đề với tất cả những trang của đề thi phần nhiều ghicùng một mã đề thi;

đ) Không được nộp bài thi trước khi hếtgiờ có tác dụng bài. Khi hết giờ làm cho bài bác, đề nghị nộp Phiếu TLTN cho CBCT cùng cam kết thương hiệu vàonhị Phiếu thu bài thi;

e) Chỉ được tách chống thi sau khiCBCT sẽ kiểm đủ số Phiếu TLTN của tất cả chống thi với chất nhận được ra về.

7. Lúc có vụ việc bất thường xảy ra,bắt buộc hoàn hảo nhất theo đúng sự lý giải của CBCT.

Cmùi hương IV

CÔNG TÁC ĐỀ THI

Điều 15. Yêu cầuđối với đề thi

1. Đề thi của kỳthi trung học phổ thông đất nước đề nghị đạt những đòi hỏi dưới đây:

a) Nội dung đề thi đáp ứng chính sách tạikhoản 2 Điều 4 Quy chế này;

b) Đảm bảo phân các loại được trình độ chuyên môn củathí sinc, vừa thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi cơ phiên bản (để xuất sắc nghiệp THPT) cùng trải đời nâng cao(nhằm tuyển chọn sinc ĐH, CĐ);

c) Đảm bảo tính đúng đắn, khoa họcvới tính sư phạm; lời văn, ngôn từ phải rõ ràng;

d) Đề thi từ luận yêu cầu ghi rõ số điểmcủa từng câu hỏi; điểm của bài thi từ bỏ luận cùng bài thi trắc nghiệm được quy vềthang điểm 10 đối với toàn bài bác và cả đối với các môn thi yếu tố của các bàithi tổ hợp;

đ) Đề thi phảighi rõ tất cả chữ "HẾT" trên điểm dứt đề và phảighi rõ bao gồm mấy trang (so với đề thi có từ 02 trang trở lên).

2. Trong một kỳ thi, từng bài xích thi gồm đềthi xác định với đề thi dự bị thỏa mãn nhu cầu các đòi hỏi giải pháp tại khoản 1 Điềunày; từng đề thi được đặt theo hướng dẫn chấm, lời giải đương nhiên.

Điều 16. Khu vựclàm đề thi và những từng trải bảo mật

1. Đề thi, lí giải chnóng, lời giải,thang điểm chưa chào làng ở trong hạng mục kín đáo Nhà nước độ “Tối mật”. Riêng đề thi dự bị môn tự luận chưa sử dụngđược giải mật sau khi kết thúc kỳ thi.

2. Việc ra đề thi, in sao đề thi (gọichung là có tác dụng đề thi) buộc phải được tiến hành trên một địa điểm bình an, khác hoàn toàn vàđược bảo đảm chặt chẽ suốt thời gian có tác dụng đề thi đến đếnkhông còn thời gian thi môn cuối cùng của kỳ thi, gồm rất đầy đủ phương tiện đi lại bảo mật thông tin,phòng cháy, chữa trị cháy.

3. Các thành viên tđắm đuối gia làm đề thinhững phải bí quyết ly triệt nhằm cùng với bên ngoài. Trong trường hòa hợp cần thiết với được sự gật đầu bằng văn phiên bản của Chủtịch Hội đồng ra đề thi hoặc Trưởng ban In sao đề thi thì cácthành viên new được phnghiền tương tác cùng với bên phía ngoài bởi điện thoại cảm ứng thông minh cố định, tất cả loaxung quanh, bao gồm thu thanh dưới sự thống kê giám sát của cán bộ đảm bảo, công an.

Danh sách những người dân tsi mê gia làm cho đềthi buộc phải được duy trì kín trước, vào cùng sau kỳ thi. Người làm việc vào quần thể vựccách ly bắt buộc treo phù hiệu và chỉ hoạt động vào phạm vi chất nhận được, chỉ được rakhỏi khu vực cách ly sau thời gian thi môn cuối cùng. Trong trường hợp đặc trưng,được sự gật đầu đồng ý bởi văn uống bạn dạng của Chủ tịch Hội đồng ra đề thi hoặc Trưởng ban In sao đề thi, những member new được phnghiền thoát khỏi khoanh vùng cáchly bên dưới sự đo lường và thống kê của công an.

4. Phong so bì đựng đề thi nhằm giao, nhận,di chuyển đề thi từ nơi có tác dụng đề thi ra phía bên ngoài phải được gia công bằng giấy đủđộ bền, kín, về tối với được dán chặt, khôngbong mnghiền, bao gồm đầy đủ nhãn với vệt niêm phong. Nội dung in trênphong so bì buộc phải theo công cụ của Bộ GDĐT.

5. Toàn bộ quy trình giao dấn, vậnchuyển đề thi yêu cầu được công an giám sát; những phong so bì đựng đề thi buộc phải được đựng an ninh trong các thùng có khoá và được niêm phong trong thừa trìnhgiao nhấn, chuyển động.

6. Máy móc cùng thiết bị trên vị trí có tác dụng đềthi, dù bị nứt hay là không dùng mang đến, chỉ được chuyển ra phía bên ngoài khoanh vùng cách lysau thời gian thi môn cuối cùng.

Điều 17. Hội đồngra đề thi

1. Bộ trưởng Sở GDĐT ra quyết định thànhlập Hội đồng ra đề thi kỳ thi trung học phổ thông nước nhà (Call tắt là Hội đồng ra đề thi).

2. Thành phần Hội đồng ra đề thi

a) Chủ tịch Hội đồng: Lãnh đạo CụcQLCL22;

b) Phó Chủ tịch Hội đồng: Phó Cục trưởngCục QLCL23, chỉ huy những đơn vị không giống trực thuộc BộGDĐT với lãnh đạo các chống, trung trung tâm nằm trong Cục QLCL24;

c) Ủy viên, thỏng ký: Cán cỗ, công chức,viên chức những đơn vị trực thuộc Bộ GDĐT; cán bộ nghệ thuật phần mềm thống trị ngân hàngcâu hỏi thi cung ứng mang lại Hội đồng ra đề thi về ứng dụng cùng máy tính có tác dụng việctrong Quanh Vùng giải pháp ly; trong số đó, ủy viên thường trực là cán bộ thuộc Cục QLCL25;

d) Các cán cỗ soạn thảo đề thi cùng phảnbiện đề thi là giảng viên những trường ĐH, CĐ, phân tích viên những viện nghiên cứu,thầy giáo ngôi trường rộng rãi. Mỗi môn thi bao gồm một Tổ ra đềthi gồm Trưởng môn đề thi cùng những cán cỗ biên soạn thảo đề thi;

đ) Lực lượng bảo vệ: Cán bộ do BộCông an cùng Bộ GDĐT điều cồn.

Những người dân có người thân trong gia đình dự thitrong thời gian tổ chức triển khai thi ko được tsay đắm gia Hội đồng ra đề thi.

3. Nguim tắc thao tác của Hội đồngra đề thi

a) Các tổ ra đề thi với các thành viênkhác của Hội đồng ra đề thi làm việc hòa bình cùng trực tiếpvới lãnh đạo Hội đồng ra đề thi; bạn được giao trọng trách nào, tất cả trách nát nhiệmthực hiện trách nhiệm đó, không được ttê mê gia các trách nhiệm khác;

b) Mỗi member của Hội đồng ra đềthi cần Chịu trách nát nhiệm cá nhân về ngôn từ, bảo đảm bímật, an ninh của đề thi theo đúng chức trách của mình và theo mức sử dụng của pháphình thức về bảo vệ kín đáo bên nước26.

4. Nhiệm vụ và nghĩa vụ và quyền lợi của Hội đồngra đề thi

a) Tổ chức soạn thảo, đánh giá, điều khiển và tinh chỉnh những đề thi, lời giải, hướngdẫn chấm thi của đề chính thức cùng đề dự bị;

b) In sao đề thi đúng cơ chế, đầy đủ sốlượng theo thử khám phá của Ban Chỉ đạo thi quốc gia; gói gọn, bảo quản đề thi vàchuyển giao đề thi đến Ban Chỉ đạo thi quốc gia;

c) Đảm bảo tuyệt vời nhất bí mật, bình yên củađề thi cùng chỉ dẫn chấm thi vào Quanh Vùng ra đề thi từ thời gian bắt đầu biên soạn thảo đềthi cho đến hết thời gian thi của môn cuối cùng của kỳ thi.

5. Chủ tịch Hội đồng ra đề thi chịutrách rưới nhiệm:

a) Tổ chức điều hành quản lý cục bộ công tácra đề thi và bàn giao đề thi cho Ban Chỉ đạo thi quốc gia; chịu trách nát nhiệm trướcBộ trưởng Sở GDĐT về công tác làm việc đề thi;

b) Xử lý những tình huống bất thường vềđề thi;

c) Đề nghị Bộ trưởng Sở GDĐT ra ra quyết định khen thưởng, kỷ giải pháp (nếucó) đối với những member Hội đồng ra đề thi.

6. Các member của Hội đồng ra đềthi thực hiện trọng trách theo cắt cử của Chủ tịch Hội đồng ra đề thi.

7.27Quy trình ra đề thi

a) Soạn thảo đề thi, đánh giá và thẩm định, tinhchỉnh: Cnạp năng lượng cứ đề nghị của đề thi, từng Tổ ra đề thi cótrách rưới nhiệm soạn thảo, đánh giá và thẩm định, tinh chỉnh và điều khiển đề thi, đáp án, trả lời chấm thi(chấp nhận cùng dự bị) cho một bài bác thi/môn thi. Việc biên soạn thảo, đánh giá và thẩm định, tinhchỉnh đề thi, lời giải cùng trả lời chấm thi phải đáp ứng nhu cầu các kinh nghiệm lao lý tạiĐiều 15 của Quy chế này.

Riêng so với đề thi trắc nghiệm,Ngân mặt hàng câu hỏi thi theo hướng chuẩn hóa được chế tạo theo phương pháp của BộGDĐT là mối cung cấp tham khảo đặc biệt quan trọng nhằm soạn thảo đề thi theo tiến trình sau:

- Chủ tịch Hội đồng ra đề thi giaocho một thư cam kết vòng vào của Hội đồng sử dụng phần mềmchuyên được sự dụng rút ít bỗng dưng những thắc mắc thi trắc nghiệm từ bỏ Ngân sản phẩm câu hỏi thicùng đưa cho những Trưởng môn đề thi;

- Trưởng môn đề thi của từng môn thiphân công các thành viên vào Tổ ra đề thi đánh giá từng câu hỏi thi trắcnghiệm;

- Tổ ra đề thithao tác chung, lần lượt điều khiển từng câu trắc nghiệm và tổng hợp thành đề thitheo đúng đề xuất về văn bản đề thi được vẻ ngoài trên Điều 15 của Quy chế này;sau khoản thời gian điều khiển và tinh chỉnh lần cuối, Trưởng môn đề thi ký kết thương hiệu vào các đề thi với bàngiao cho Chủ tịch Hội đồng ra đề thi;

- Cán cỗ Hội đồng ra đề thi thực hiệnkhâu trộn đề thi thành các phiên bản không giống nhau;

- Tổ ra đề thirà soát từng phiên bản của đề thi, câu trả lời, khuyên bảo chấm thi cùng ký thương hiệu vào từngphiên bạn dạng của đề thi.

b) Phản biện đề thi:

- Sau Lúc soạn thảo, thẩm định và đánh giá, tinhchỉnh, các đề thi được tổ chức triển khai phản biện chủ quyền. Các cán cỗ phản bội biện đề thibao gồm trách rưới nhiệm gọi, giải đề cùng review đề thi theo các yên cầu điều khoản trên Điều15 của Quy chế này; lời khuyên cách thực hiện chỉnh lý, thay thế sửa chữa đề thi nếu thấy đề xuất thiết;

- Ý kiến review của các cán cỗ bội phản biện đề thi là 1 trong địa thế căn cứ nhằm Chủ tịch Hội đồng ra đề thi xem thêm trong bài toán ra quyết định coi ngó đề thi.

Điều 18. In sao,vận chuyển cùng bàn giao đề thi tại Hội đồng thi

1. In sao đề thi

a) Thành phần Ban In sao đề thi gồm:

- Trưởng ban In sao đề thi vị lãnh đạoHội đồng thi kiêm nhiệm;

- Các Phó Trưởng ban: Lãnh đạo sởGDĐT hoặc chỉ huy các chống, ban thuộc snghỉ ngơi GDĐT;

- Ủy viên cùng thư ký: Các cán cỗ, công chức, viên chức của những chống, ban bao gồm tương quan thuộcsnghỉ ngơi GDĐT với cô giáo trường phổ thông;

- Lực lượng bảo vệ: Cán cỗ công an, bảovệ.

b) Ban In sao đề thi thao tác tậptrung theo chế độ biện pháp ly triệt nhằm tự khi msinh hoạt niêmphong đề thi cho đến khi xong thời hạn thi bài thi sau cùng của kỳ thi.

c) Trưởng ban In sao đề thi chịutrách nát nhiệm cá nhân trước Chủ tịch Hội đồng thi cùng trước quy định về các côngcâu hỏi bên dưới đây:

- Tiếp thừa nhận đề thi gốc, tổ chức insao đề thi, bảo quản và chuyển nhượng bàn giao đề thi đang in làm sao cho Trưởng ban Vận chuyểnvới chuyển nhượng bàn giao đề thi của Hội đồng thi với việc chứng kiến của Ủy viên thư cam kết Hội đồngthi, cán bộ công an được cử giám sát và đo lường, đảm bảo an toàn đề thi;

- Đề nghị Chủ tịch Hội đồng thi xemxét, ra quyết định hoặc lời khuyên câu hỏi khen thưởng trọn, kỷ cơ chế (ví như có) đối với cácmember Ban In sao đề thi.

d) Việc in sao đề thi tiến hành theocác bước dưới đây:

- Đọc thẩm tra đề thi nơi bắt đầu, chất vấn kỹ bảnin sao test, so sánh cùng với bạn dạng đề thi cội trước lúc in sao. Trường phù hợp phân phát hiệnkhông đúng sót hoặc có văn bản còn nghi vấn vào đề thi nơi bắt đầu phải báo cáo tức thì cùng với Chủtịch Hội đồng thi để đề xuất Ban Chỉ đạo thi non sông xử lý;

- Kiểm rà soát đúng đắn số lượng thísinh của từng chống thi, vị trí thi, môn thi để tổ chức triển khai phân phối đề thi, ghitên vị trí thi, chống thi, môn thi với con số đề thi vào từng phong suy bì chứađề thi, quy định trên khoản 4 Điều 16 Quy chế này trước lúc đóng gói đề thi;

- In sao đề thi lần lượt đến từng mônthi; in sao ngừng, niêm phong đóng gói theo chống thi, thu dọn thật sạch sẽ, tiếp nối mớiđưa sang in sao đề thi của môn tiếp theo. Trong quá trình in sao đề xuất kiểmtra quality bản in sao; các bản in sao demo với hư phảiđược thu lại, bảo quản theo chế độ tài liệu mật;

- Đóng gói đúng số lượng đề thi, đúngmôn thi ghi sống phong phân bì cất đề thi, đầy đủ số lượng đề thi chotừng Điểm thi, từng chống thi. Mỗi môn thi sinh hoạt Điểm thi bắt buộc có 01 phong tị nạnh chứađề thi dự phòng (đầy đủ các mã so với đề thi trắc nghiệm). Sau khi gói gọn ngừng đềthi từng môn, Trưởng ban In sao đề thi cai quản các tị nạnh đề thi; tất cả cácphiên bản in quá, in hư, mờ, xấu, rách, không sạch vẫn bị loại ra.

2. Vận chuyển,chuyển giao đề thi

a) Trưởng ban Vận đưa và bàn giaođề thi vày chỉ huy Hội đồng thi kiêm nhiệm; những ủy viên của Ban và cán bộ côngan giám sát và đo lường vày Chủ tịch Hội đồng thi ra quyết định.

b) Ban Vận chuyểnvà chuyển nhượng bàn giao đề thi tiến hành trọng trách thừa nhận đề thi từ Ban In sao đề thi, bảo quản, chuyển động, phân phối hận đề thi mang lại các Điểm thi.

c) Đề thi nên bảoquản ngại trong cỗ áo, tủ hay két sắt được khóa, niêm phong với đảm bảo 24 giờ/ngày;chiếc chìa khóa bởi vì Trưởng ban Vận gửi cùng chuyển nhượng bàn giao đề thi duy trì.

d) Có biên phiên bản giao thừa nhận đề thi giữaBan In sao đề thi với Ban Vận gửi cùng chuyển nhượng bàn giao đề thi, giữa Ban Vận gửi vàbàn giao đề thi cùng với chỉ huy Điểm thi.

Điều 19. Bảo cai quản,áp dụng đề thi và bảo quản bài bác thi tại Điểm thi28

1.29 Đề thi với bài thi yêu cầu được bảo quản trong số tủriêng biệt. Tủ đựng đề thi, tủ đựng bài bác thiđề nghị đảm bảo chắc hẳn rằng, bắt buộc được khoá và niêm phong (nhãn niêm phong cần có đủchữ cam kết của Trưởng Điểm thi cùng Phó Trưởng Điểm thi là fan của ngôi trường ĐH, CĐ phốihợp), khóa xe vị Trưởng Điểm thi giữ lại. lúc mlàm việc niêm phong buộc phải có chứng kiến củaCông an và những người dân ký kết nhãn niêm phong, bên cạnh đó lập biên bạn dạng ghi rõ thờigian mlàm việc, nguyên do msinh sống, chứng trạng niêm phong; biên phiên bản phải có đầy đủ họ và thương hiệu, chữ kýcủa Trưởng Điểm thi cùng những người chứng kiến.

2.30Khu vực bảo quản đề thi, bài thi của thí sinh gồm lực lượng công an trực cùng bảovệ 24 giờ/ngày; bảo vệ bình an phòngphòng cháy, nổ. Phòng bảo vệ đề thi, bài thi đề xuất đảm bảobình an, chắc hẳn chắn; gồm camera bình an đo lường và tính toán ghi hình các chuyển động tại phòng24 giờ/ngày; gồm công an trực, đảm bảo an toàn 24 giờ/ngày cùng 01 cán cỗ làm cho trách nhiệm tạiĐiểm thi của trường ĐH, CĐ (Phó Trưởng Điểm thi hoặc tlỗi ký) trực thuộc đêm tạiphòng vào thời hạn đề thi, bài xích thi được lưu giữ tại Điểm thi.

3. Chỉ được mngơi nghỉ túi đựng đề thi vàphân phát đề thi đến thí sinch trên phòng thi đúng thời gian cùng đúng môn thi theo quyđịnh trong giải đáp tổ chức thi THPT nước nhà mỗi năm của Bộ GDĐT.

4. Đề thi dự bịchỉ thực hiện vào trường phù hợp bao gồm sự nuốm không bình thường quy địnhtrên Điều 46 Quy chế này.

Chương V

COI THI

Điều đôi mươi. Ban Coithi

1. Thành phần Ban Coi thi gồm:

a) Trưởng ban: bởi vì chỉ đạo