Nam Mô Di Lặc Bồ Tát

     

(thắp đèn đốt hương, cục bộ đúng ngay ngắn, lẹo tay để ngang ngực, mật niệm)

Tịnh pháp giới chân ngôn Úm lam sa ha (3 lần)

Lục tự đại minh chân ngôn Úm ma ni bát mê hồng (3 lần)

(vị nhà lể quỳ thẳng, nuốm 3 cây hương, dưng ngang trán, đọc bài nguyện hương)

NGUYỆN HƯƠNG

Nguyện mang lòng thành kính, nhờ cất hộ theo đám mây hương.

Bạn đang xem: Nam Mô Di Lặc Bồ Tát

Phảng phất mọi mười phương’ Cúng nhường ngôi Tam bảo. Thề trọn đời giữ đạo, Theo tự tánh làm cho lành. thuộc pháp giới chúng sinh, mong Phật trường đoản cú gia hộ: Tâm người thương đề kiên cố, Xa bể khổ nguồn mê, Chóng trở lại bờ giác.

KỲ NGUYỆN

Nay ngày khánh hỷ, đệ tử chúng con, đứng trước Phật đài, chí thành đỉnh lễ, trì tụng kinh chú, xưng tán từ bỏ tôn, kính ý muốn mười phương Tam bảo, Bổn sư phù hợp Ca Mâu Ni Phật, Long Hoa giáo công ty Di Lặc Tôn Phật, cực Lạc Giáo nhà A Di Đà Phật, Đông Phương Giáo nhà Dược Sư lưu giữ Ly quang đãng Vương Phật, Đại bi Quán cố kỉnh Âm tình nhân tát , Chư Tôn người tình tát , Chư hiền hậu Thánh Tăng, từ bỏ bi gia hộ: Đệ tử chúng bé thân tâm thanh thái, nghiệp chướng tiêu trừ , thường xuyên được an lành, xa lìa khổ ách. Tâm tình nhân đề kiên cố, chí tu học tập vững vàng. Trường đoản cú giác, giác tha, giác hành viên mãn. Phật pháp trường tồn, tuệ đăng hay chiếu, nhân loại thanh bình bọn chúng sinh an lạc. Bốn sinh phần lớn lợi, tía cõi thuộc nhờ. Pháp giới chúng sinh, cùng thành Phật đạo.

TÁN PHẬT

Đấng Pháp vương vô thượng, tía cõi chẵng ai bằng. Thầy dạy khắp trời người, phụ vương lành phổ biến bốn loại. Quy y trọn một niệm, dứt sạch nghiệp tía kỳ. Xưng dương thuộc tán thán Ức kiếp không cùng tận.

QUÁN TƯỞNG

Phật bọn chúng sinh tánh hay rỗng lặng, Đạo thông cảm không thể nghĩ về bàn, Lưới đế châu ví đạo tràng, Mười phương Phật bảo hào quang đãng sáng ngời, Trước bảo tọa thân con hình ảnh hiện, Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

ĐẢNH LỄ

Chí trung khu đảnh lễ : Nam mô tận lỗi không, đổi thay pháp giới, vượt hiện, vị lai thập phương chư Phật, tôn pháp, nhân từ thánh tăng, thường trụ Tam Bảo. (1 lạy)

Chí trung tâm đảnh lễ : Nam mô Sa bà Giáo chủ Bổn Sư ưng ý Ca Mâu Ni Phật, Long Hoa giáo chủ, đương lai hạ sinh Di Lặc tôn Phật , Đại Trí Văn Thù Sư Lỵ ý trung nhân tát, Đại Hạnh Phổ Hiền tình nhân tát , Hộ Pháp chư tôn ý trung nhân tát, Đạo tràng hội thượng Phật người yêu tát. (1 lạy)

Chí trung ương đảnh lễ : Nam mô Tây Phương rất Lạc trái đất đại tự đại bi A Di Đà Phật, Đại bi Quán vậy Âm người thương tát, Đại nắm Chí người tình tát, Đại nguyện Địa Tạng Vương người tình tát, thanh tịnh đại hải chúng người yêu tát. (1 lạy)

TRÌ TỤNG

Cành dương nước tịnh, Rưới mọi tam thiên. Tính không tám đức, Lợi lạc nhân thiên. ngấm nhuần pháp giới, Tịnh nghiệp tăng diên. Phúc sinh tội diệt, Lửa hóa hồng liên.

Nam tế bào Thanh Lương Địa người tình tát ma ha tát (3 lần)

CHÚ ĐẠI BI

Nam mô Đại Bi Hội thượng Phật người tình tát (3 lần)

Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô hổ ngươi Đại Bi trọng tâm Đà La Ni:

1. Nam mô hát ra đát mãng cầu đá ra dạ gia. 2. Nam tế bào A rị gia bà lô kiết đế thước chén ra gia. ý trung nhân đề tát đỏa bà gia. Ma ha tát đõa bà gia. 3. Ma ha ca rô ni ca gia. 4. Úm tát bàn ra vạc duệ số đát mãng cầu đát tả. 5. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị gia, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà. 6. Nam mô na ra cẩn trì, hệ rị ma ha bàn nhiều sa mế . 7. Tát bà a tha đậu du bằng, a thệ đựng, tát bà tát đá mãng cầu ma bà già ma phạt đặt đậu. 8. Đát điệt tha. Úm a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế . 9. Di hê rị, ma ha tình nhân đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma la ma la. 10. Ma hê ma hê, rị đà đựng, cu ru cu ru kiết mông. 11. Cu ru cu ru, vạc xà gia đế. Ma ha vạc xà gia đế. 12. Đà ra đà ra địa rị ni, thất Phật ra gia. 13. Giá chỉ la giá la, mạ mạ vạc ma ra, mục đế lệ . 14. Y hê, y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lị. 15. Phạt sa phạt sâm, Phật ra xá gia. Hu lu hu lu ma la. 16. Hu lu hu lu hê lị, sa ra sa ra, si ri ham mê ri , su ru su ru. 17. Người yêu đề dạ, tình nhân đề dạ, tình nhân đà dạ, nhân tình đà dạ. 18. Di đế rị gia, mãng cầu la cẩn trì, địa rị sắt ni na. 19. Bố dạ ma mãng cầu sa bà ha. Tất đà dạ sa bà ha. Ma ha vớ đà dạ sa bà ha. 20. Tất đà dủ nghệ thất bàn ra dạ sa bà ha. Na la cẩn trì , sa bà ha. 21. Ma ra na ra sa bà ha. Vớ ra tăng a mục khê da, sa bà ha. 22. Sa bà ma ha, a vớ đà dạ, sa bà ha. Mang kiết ra a tất đà dạ, sa bà ha. 23. Cha đà ma kiết vớ đá dạ, sa bà ha. Na la cẩn trì bàn già ra gia, sa bà ha. 24. Ma bà rị chiến hạ kiết ra dạ, sa bà ha. 25. Nam tế bào hát ra đát mãng cầu đá ra dạ gia. 26. Nam mô a rị gia bà lô kiết đế , thước bàn ra dạ, sa bà ha. 27. Úm tất năng lượng điện đô mạn đá ra bạt đà gia, sa bà ha. ( 3 lần )

SÁM NGUYỆN

Đệ tử kính lạy, Đức Phật mê say Ca, Phật A Di Đà. Thập phương chư Phật, Vô lượng Phật Pháp, cùng thánh hiền hậu Tăng. Đệ tử lâu đời lâu kiếp, Nghiệp chướng nặng trĩu nề, Tham giận kiêu căng, đắm say mê lầm lạc. ngày nay nhờ Phật, Biết sự lỗi lầm, thật tình sám hối, Thề kị điều dữ, Nguyện có tác dụng điều lành. Ngữa trông ơn Phật , tự bi gia hộ, Thân ko tật bệnh, chổ chính giữa không phiền não. hàng ngày an vui tu tập, Pháp Phật nhiệm mầu. Để mau thoát khỏi luân hồi, Minh vai trung phong kiến tánh, Trí tuệ sáng suốt, Thần thông từ bỏ tại. Đặng cứu độ những bậc tôn trưởng, bố mẹ anh em, Thân bằng quyến thuộc, Cùng tất cả chúng sinh, Đồng thành Phật đạo.

TÁN HƯƠNG

Lò hương thơm vừa đốt Cõi Phật thơm lây Chư Phật bốn đại dương đều xa hay. Thấu thực lòng này, Chư Phật hiện thân ngay.

Nam mô mùi hương Vân Cái tình nhân tát ma ha tát ( 3 lần)

Chân ngôn sạch mát nghiệp khẩu

Tu rị, tu rị, ma ha tu rị, tu tu rị, sa bà ha ( 3 lần)

Chân ngôn sạch nghiệp thân

Tu nhiều rị, tu nhiều rị, tu ma rị, sa bà ha ( 3 lần)

Chân ngôn sạch cha nghiệp

Úm sa phát bà phạ, truật đà sa phạ, đạt ma sa phạ, bà phạ truật độ hám. ( 3 lần)

Chân ngôn an thổ thần

Nam tế bào tam mãn đá một đà nẫm, úm độ rô độ rô địa vĩ, sa bà ha. ( 3 lần)

Chân ngôn phổ cúng nhường

Úm nga nga nẵng tam bà phát phiệt nhật la hộc. ( 3 lần)

TỤNG khiếp PHÁT NGUYỆN

Kính lạy tam giới tôn, Quy mệnh mười phương Phật, nhỏ nay phát nguyện rộng, Trì tụng tởm Di Lặc. trên đền tứ ơn nặng, Dưới cứu vãn khổ bố đường. ví như ai thấy, nghe được, Đều vạc lòng ý trung nhân đề. Khi hết báo thân này, tham dự Long Hoa hội.

Nam mô Long Hoa Giáo nhà Đương Lai Hạ sinh DI Lặc Tôn Phật (3 lần)

KỆ KHAI KINH

Pháp Phật cao siêu rất nhiệm mầu, ngàn muôn ức kiếp dễ hay đâu. nhỏ nay nghe thấy xin vâng giữ, Chân nghĩa Như Lai đọc thật sâu.

Nam mô Bổn Sư thích Ca Mâu Ni Phật. ( 3 lần) Nam mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật bồ tát . ( 3 lần)

PHẬT NÓI tởm DI LẶC HẠ SINH THÀNH PHẬT.(1)

Hán dịch: Tam Tạng pháp môn sư Nghĩa Tịnh Việt dịch: Thích trung khu Châu

1. Thiết yếu tôi được nghe, vào một trong những thời kia, nuốm tôn an trụ bên trên núi Linh Thứu, thuộc thành vương vãi Xá. Ngài và một số trong những chúng Đại bật Sô thuộc ở vị trí này (2).

2. Và, khi bấy giờ gồm bậc đại trí là Xá Lỵ tử, là bậc pháp tướng, tối cao trong chúng do thương cố gian, tức tốc từ tòa ngồi, thong dong đứng dậy, trễ áo vai hữu, gối hữu quỳ đất, chấp tay cung kính, bạch vậy Tôn rằng:“ Kính bạch nuốm Tôn Kính ý muốn Thế Tôn, rũ lòng chấp thuận.”

3. Đức Phật loài kiến bảo ông Xá Lỵ Tử :“ Tùy ông hỏi gì, Ta sẽ giãng giải.”

4. Ngay lúc bấy giờ, ông Xá Lỵ Tử, thỉnh vấn cầm Tôn bằng lời kệ tụng: “ Như kinh đang nói, Đại Sư thụ ký kết vị Phật sau này là ngài từ bỏ Thị. Kính ước ao Thế Tôn, trùng tụng gớm ấy, và riêng biệt rõ uy đức thần thông của ngài trường đoản cú Thị. Chúng con muốn nghe về sự việc ấy.”

5. Đức Phật từ bỏ ái, bảo Xá Lỵ Tử :“ Ông bắt buộc chí tâm, lắng nghe cho rõ, Ta sẽ bởi ông nói rộng lớn về bài toán Thế Tôn từ bỏ Thị, trong đời sau này.”

6. Với thế gian ấy, nước nơi biển cả cả, từ từ cạn đi, xuống mang lại hai nghìn tía trăm vị tuần (3) nhằm lộ đất đai của Chuyễn Luân Vương. Phái mạnh thiện bộ châu, khu đất đai ngang dọc, hàng ngàn do tuần, với khắp số đông nơi đã có chúng sinh an trụ vào đó, phần đa được sung mãn. Đất nước nhiều thịnh, không có hình phạt, không có tai ách. Nam cô gái nơi đây, bởi vì thiện nghiệp sinh. Đất không tồn tại gai, thuần thảm cỏ mềm. Chân tiến bước trên, như bên trên bông mịn. Đất nước tự nhiên mọc lên lúa hương, hương vị thơm ngon, thảy phần lớn đầy đủ. Tự nhiên các cây, hóa ra y phục, đủ để trang nghiêm. Từng cây cao độ tía vạn câu xa (4), trái cây đầy dẫy.

7. Người trong nước ấy sinh sống tám vạn tuổi, không có tật khổ, không tồn tại phiền não, thường an vui. Đức tướng tá trang nghiêm, nhan sắc lực viên mãn. Nhưng tín đồ ta lo chỉ về ba việc, là lo thức ăn, lo sự suy yếu, lo sự nhân tiện lợi. Về phần nữ giới giới, mãi năm trăm tuổi, new kết hôn nhân. Khi tín đồ nào đó, ước ao di nhân thể lợi, khu đất tự nứt ra, tiện nghi vào đó, lục địa khép lại. Khi sắp đến mệnh chung, tự bản thân đi cho ngay vị trí nghĩa trang thân hóa trên đó. Đô thàng Luân vương là diệu nam giới tướng. Bề dọc đô thị mười hai vì tuần. Bề rộng cùa nó là bảy vì chưng tuần. Dân cư trong thành, những là những người dân đã trồng nhân tốt. Thành tất cả thắng đức, ai ở đầy đủ vui. Lâu đài, các sở ngăn ngừa kẻ địch, tất cả xây nên, đều bằng thất bảo (6). Khóa cùng những cửa, cũng dát châu báu. Hòa rãnh xung quanh thành , làm bằng ngọc quý. Hoa thơm lừng lẩy, chim rất đẹp liệng bay. Bảy hàng nhiều la (2) trồng quang quẻ tất cả. Và, đông đảo trang nghiêm bằng các châu báu. Bên trên mổi cây ấy số đông treo chuông khánh. Gió nhỏ nhỏ thổi vào các cây báu, diễn ra những tiếng, êm nhẹ nhiệm mầu, như tấu bát âm (8) người nghe hoan hỷ. Nơi nào cũng gồm ao hồ rất đẹp mắt, trong những số ấy đầy dẫy phần lớn hoa tạp sắc. Vườn, rừng thơm đẹp, thành quách trang nghiêm.

8. Đất nước nầy tất cả một vị thánh công ty tên là hướng Khư, là Kim luân Vương, kẻ thống trị bốn châu, uy lực, giầu thịnh. Phúc nghiệp công ty vua, mạnh mẽ vô song. Lại còn cả tư loại hùng binh. đông đảo thứ thành tựu, đều bởi thất bảo. đơn vị vua còn có một nghìn bạn con. Bốn biển khơi thanh bình, không tồn tại chiến tranh. Thiết yếu pháp dạy dân, khuyên hầu như bình đẵng. Đất nước còn có bốn kho tàng lớn. Trong mổi kho báu có trăm vạn ức đầy đủ thứ trân bảo. Ở Yết Lăng Già , có một kho báu là Băng Kiệt La. Ở Mật Hy LA, có một kho tàng là bát Trục Ca. Ở nơi Kiền Đà, , bao gồm một kho tàng Y La chén bát La. Ở Bà La Tư, bao gồm một kho tàng tên là phía Khư. Bốn kho báu ấy, nằm trong vua hướng Khư. Vì chưng nương phụ thuộc bao phúc nghiệp trước, do đó ngày nay, trái báo thành tựu.

9. đơn vị vua lại có phụ quốc đại thần, cái Bà La Môn, thương hiệu là Thiện Tịnh. Ông làm Quốc Sư, là bậc nhiều văn, gọi suốt “ Tứ Minh” (9) thông các tạp luận, say đắm nghe, đam mê học, khéo léo hành trì, lại khéo giáo hóa, và đến các môn huấn giải, bày tỏ (10) ” đều nghiên cứu và phân tích cả. Cùng bà Tịnh Diệu là vợ Thiện Tịnh, dáng vẻ đoan nghiêm, ai phát hiện ra bà cũng gần như hoan hỹ.

10. Nay đức trường đoản cú Thị, từ trời Đâu Suất (11) mượn nơi Tịnh Diệu, mang thai nhi người, mang đến thân sau cùng. Sở hữu thai đại thánh, vừa đủ mười tháng. Một hôm tôn mẫu mã của đức từ thị, thăm vườn Diệu Hoa. Khi tới vườn này, bà ko ngồi, nằm, đứng vịn cây hoa, bổng nhiên đản hiện ra đức từ Thị.

11. Khi Từ Thị sinh từ địa điểm nách đề nghị thân mẫu Ngài, như ánh mặt trời, vượt ngoài mây mờ, phóng ra ánh sáng, chiếu khắp tất cả. Mặc dù mượn bào thai, mà lại không truyền nhiễm xúc hầu hết cảnh è cổ tục. Như hoa sen thơm, từ nước mọc lên.

12. Khi tia nắng chiếu tràn lan ba cõi (12) , toàn bộ mọi nơi, ở đâu cũng gần như kính ngưỡng ánh sáng của đức từ bỏ Thị. Và trong những lúc sinh, Đế thích hợp Thiên chủ (13) , trường đoản cú nâng người thương tát và khôn xiết vui mừng, gặp Lưỡng Túc Tôn (14) . Trong thời gian ấy, tự nhiên và thoải mái Bồ tát kinh hành bảy bước, trong mổi cách đi, nở hoa sen báu.

13. Khi ấy Từ Thị quan ngay cạnh mười phương tuyên cáo chư thiên cùng nhân chúng rằng; “ Đây thân tối hậu, đạt tới mức vô sinh, triệu chứng nhập Niết bàn”. (15)

14. Sau tiếng phút ấy, rồng phun thanh thủy, rửa ráy thân Đại Bi, chư thiên rải hoa, rợp khắp hỏng không, chư thiên gắng lọng, đậy Đại từ Tôn. Ai cũng đều sinh trung khu hy hữu, và đầy đủ thủ phòng thân của người yêu tát.

15. Vú nuôi nâng niu, ẵm thân người tình Tát. Thấy thân hiện thị rõ 32 tướng tốt, đủ phần đông ánh sáng. Bà liền trao Ngài đến thân mẫu mã Ngài. Bạn trong hoàng cung rước se mang đến rước. Xe này trạm trổ, trang nghiêm châu báu. Bà bầu con lên xe chư thiên nâng đỡ. Nghìn trang bị âm nhạc, trỗi khúc vui mừng, dẫn đạo về cung.

16. Tự Thị vào thành, hoa trời tung rãi. Ngày Ngài đản sinh., thể đàn bà mang thai, thân được an ổn, phần đa sinh con trai, sáng dạ trí tuệ. Tôn phụ thiện tịnh chú ý dung nhan con, đầy đủ 32 tướng, chổ chính giữa sinh hoan hỷ. Rồi ông xem tướng, biết bé hai tướng: ví như ở cố kỉnh gian, làm cho chuyễn luân vương, với nếu xuất gia, thành bậc thiết yếu Giác.

17. ý trung nhân Tát khôn lớn, yêu quý xót chúng sinh. Chúng sinh ngơi nghỉ trong đau khổ, hiểm nạn, và bị luân hồi, không lúc chấm dứt nghỉ. Thân Ngài dung nhan vàng, sáng tõa rực rỡ. Âm thanh của Ngài, như giờ đồng hồ phạm âm. Mắt Ngài ánh xanh, như hoa sen xanh. Chi thể của Ngài, tám mươi khủy tay. Với tướng đoan nghiêm, như khía cạnh trăng tròn.

18. Đối với người tình tát, phần đông nghề hồ hết giỏi,. Lại khéo dạy bảo những người theo học. Ngay mang lại trẻ bé dại xin theo học tập Ngài, số tín đồ dến cả tám vạn bốn nghìn.

19. Vào trần gian ấy Luân Vương phía Khư dụng cờ bảy báu (17) , cờ cao vào cỡ khoảng chừng bảy mươi khoảng (18) , và rộng vào khoảng, độ sáu mươi tầm. Dựng cờ xong xuôi rồi, vua phạt xả tâm, mang lại Bà La Môn, lập hội vô già (19) , thao tác bố thí, một bí quyết bình đẵng.

20. Trong trần gian nầy, những hàng Phạm Chí (20), bao gồm đến ngàn người, được cờ báu nầy, tích tắc hư bể. Nhân tình tát thấy thế, Ngài trường đoản cú niệm rằng, vụ việc thế tục, đều như thế cả. Đều bị sinh tử khổ cực ràng buộc. Bởi đó, Ngài liền nghĩ mang đến xuất ly. Mong đạo tịch diệt, vứt tục xuất gia. Xuất gia chứng đạo, cứu vãn vớt chúng sinh, ra khỏi luân hồi, sinh, già , bệnh, chết.

21. Ngày đức từ Tôn, hưng khởi đại nguyện, đã có số fan tám vạn tư ngàn, sinh trung ương yếm ly, tu theo phạm hạnh. Đêm bắt đầu phát tâm, xả tục xuất gia, Ngài đã chứng được ngôi đẵng giác địa. Gồm cây nhân tình đề, tên là Long Hoa, cao bốn vị tuần, tươi tốt sum sê. Cành lá che rợp, tỏa ra tư bên, sáu câu lô xá. Tự Thị đại bi, thành ngôi cháng giác, dưới cội cây nầy.

22. Đối với chủng loại người, từ bỏ Thị đại bi là bậc tối thắng, Ngài đầy đủ tám thứ music cõi Phạm (21). Thuyết pháp độ sinh, bỏ những phiền não. Khổ, nơi sinh khổ, toàn bộ trừ diệt. Tu tám chính đạo (22) , lên bờ Niết Bàn. Ngài vì các hàng thanh tín nam nữ, nói tứ chân đế (23). Được nghe pháp rối, dốc lòng vâng giữ.

23. Trong vườn cửa Diệu Hoa, chúng họp đông đảo. Đấy đủ quyến thuộc, sản phẩm trăn vị tuần. Hướng Khư Luân Vương, nghe pháp thâm nám diệu, bỏ hết è cổ lao, trọng tâm thích xuất gia. Ko tiếc đồ vật gì, trong vị trí hoàng cung. Chỉ dốc một lòng, muốn cầu xuất ly. Và cả quần chúng, tám vạn bốn nghìn, cũng những theo vua, xuất gia tu đạo. Lại cả con trẻ nhỏ, cái Bà la môn, bằng hữu ắt có, tám vạn bốn nghìn, nghe vua vứt tục, cũng cầu xuất gia. Cả quan công ty Tạng, thương hiệu là Thiện Tài, và nghìn quyến thuộc, cũng mong xuất gia. Nữ Tỳ Xá Khư, bảo thanh nữ trong cung, cùng hầu hết tùy tùng, tám vạn tư nghìn, phần lớn cấu xuất gia. Cho tới con số, bên trên trăm nghìn người thiện nam, thiện nữ, nghe Phật nói pháp cũng cầu xuất gia.

24. Ngài là một trong những bực Thánh chủ từ bi, được bạn và trời, kính cẩn tôn trọng. Quán tất cả tâm chúng sinh rồi, tuyên diễn pháp yếu. Ngài bảo đại chúng, những vị buộc phải biết, cùng với lòng từ bi của Phật mê thích Ca, đã dạy các vị, tu theo thiết yếu đạo, vị đó những vị sinh trong pháp tôi. Cùng với nhân duyên trước, hoặc cần sử dụng hương hoa, tràng phan lọng tán, trang nghiêm đẹp nhất đẽ, cúng nhịn nhường Mâu Ni, đề xuất được sinh vào pháp hội của Tôi. Hoặc dùng các thứ uất kim trầm thủy, những loại đất bùn, thơm tho sạch mát sẻ, dùng làm xây đựng và để tô trát, cúng nhường nhịn vào ngôi tháp Phật Mâu Ni. Vày nhân duyên ấy, sinh trong pháp Tôi. Quy y Phật , Pháp. Tăng, cung kính thân cận, tu các thiện hạnh, sẽ được sinh vào pháp hội của Tôi. Hoặc vào Phật pháp, lâu trì học xứ, khéo duy trì không phạm, sẽ được sinh vào pháp hội của Tôi. Với tứ phương tăng, cúng áo, món ăn, cùng đông đảo thuốc tốt, sẽ tiến hành sinh vào pháp hội của Tôi. Trong bốn kỳ chay, hoặc tháng thần thông (24) , thụ trì tám giới (25), sẽ tiến hành sinh vào pháp hội của Tôi. Hoặc dùng bố thông như thần cảnh ký kết và giới giáo thụ (26) , giáo đạo Thanh Văn, hủy diệt phiền não, sẽ được dự vào pháp hội Long Hoa.

25. Hội đầu thuyết pháp, độ những Thanh Văn, ngoài phiền óc chướng. Số bạn được độ, chín mươi sáu ức. Hội hai, thuyết pháp, độ những Thanh Văn, qua hải dương vô minh. Số người được đọ, chín mươi tư ức. Hội ba, thuyết pháp, độ các Thanh Văn, điều phục thiện tâm. Số bạn được đọ, chín mươi nhị ức.

26. Bố lần chuyễn pháp, nhân thiên thuần tịnh, đem chúng đệ tử, vào thành mệnh chung thực. Vào Diệu Trành thành, đường xá nghiêm sạch. Trời cúng nhịn nhường Phật, rải hoa mạn đà, những thiên bọn chúng khác: Tứ vương, Phạm vương vãi . . . , cúng nhường nhịn hương hoa, quanh thân đại bi. Chư Thiên đức lớn, dâng y phục đẹp. Các vật thờ dường của các chư thiên, phất phắn thành ấp, ngập cả đường xá. Mục dích những vị, cung kính ngắm nhìn bậc đại y vương, ra đời hóa độ. Hương thơm hoa diệu bảo khắp chốn, khắp nơi, ai bước chân lên, như tiến bước nệm bông đâu-la-miên (27) . Tràng phan âm nhạc, la liệt bên đường.

27. Vua trời Đế Thích, cùng bọn chúng nhân thiên, tán thán công đức, bậc đại tự Tôn: Nhất trọng điểm kính lễ bậc Thiên Thượng Tôn. Nhất chổ chính giữa kính lễ bậc Sĩ Trung Thắng. Lành sửa chữa Tôn, yêu đương xót cố gian. Có uy đức lớn, khiến cho chúng ma, quy vai trung phong đỉnh lễ, tán ngưỡng Đạo Sư. Thiên bọn chúng Phạm vương, quyến nằm trong vây quanh, dùng tiếng Phạm Âm, xiễn dương diệu pháp.

28. Trong trái đất này, những A la hán, trừ bỏ lậu nghiệp, lìa hẳn phiền não. Nhân, Thiên, Long Thần, Càn Thát, Tu la, La sát, Dược Xoa. . . Hoan hỷ cúng dường.

29. Đại chúng khi ấy, chấm dứt chướng, trừ hoặc, khôn cùng việt sinh tử, tu hạnh thanh tịnh, đại chúng khi ấy, không ham của báu, vô ngã, xẻ sở, tu hạnh thanh tịnh. Đại chúng khi ấy, xé lưới tham ái, tĩnh lự trả toàn, tu hạnh thanh tịnh. Đại bọn chúng khi ấy, xé lưới tham ái, tĩnh lự trả toàn, tu hạnh thanh tịnh.

30. Thay Tôn từ Thị, yêu thương xót hữu tình, thuyết pháp độ sinh, trong sáu vạn năm, hóa trăm vạn ức, qua biện phiền não.

31. Tất cả duyên đều độ, rồi nhập Niết Bàn. Thế Tôn trường đoản cú Thị, sau nhập Niết Bàn, chính pháp còn sót lại được sáu vạn năm.

32. Ở trong pháp ta, thâm trung khu tín thụ, trong ngày sau này, được chạm mặt Từ Thị. Nếu người thông tuệ, nghe nói vấn đề này, ai ko vui mừng, mong gặp gỡ Từ Thị. Tín đồ cầu giải thoát, gặp gỡ hội Long Hoa, cúng nhường Tam bảo. Đừng đề xuất phóng dật.

33. Bấy giờ gắng Tôn bởi vì Xá Lỵ Tử với cả đại chúng, nói cùng ghi nhận sự việc sau này của đức trường đoản cú Thị. Sau đó, lại bảo ngài Xá Lỵ Tử, nếu bao gồm thiện nam cùng thiện nữ giới nào nghe được pháp này, thụ trì đọc tụng, với vì người khác, diễn nói thiết yếu pháp, như nói, tu hành, cúng nhịn nhường hương hoa, viết chép ghê quyễn. . ., thì các người ấy, về đời sau này, quyết định sẽ được gặp mặt đức từ bỏ Thị, với trong cha hội, nhờ ơn cứu vớt độ.

34. Khi đức cố kỉnh Tôn nói bài xích tụng rồi, ngài Xá Lỵ Tử với cả đại chúng, hoan hỷ tín thụ, đỉnh lể vâng làm.

PHẬT NÓI kinh QUÁN DI LẶC BỒ TÁT THƯỢNG SINH ĐÂU SUẤT THIÊN (1).

Hán dịch: Cư sĩ Cừ kinh Thanh đời Tống. Việt dịch: Thích trung khu Châu.

1. Chủ yếu tôi được nghe, vào một thời kia, đức phật trụ trên vườn cấp cho Cô Độc, rặng cây Kỳ Đà, ở trong nước Xá vệ.

2. Bấy giờ vậy Tôn cử cồn thân thể, phóng ra hào quang. Hào quang dung nhan vàng, xung quanh vườn Kỳ Đà. Xung quanh suốt bảy vòng, rồi chiếu vào trong nhà ông Tu Đạt (2) ở. Hào quang chiếu này cũng bằng sắc vàng. Hào quang kim cương này, như từng đám mây phủ rộng cùng khắp cả nước Xá Vệ . Lan tới chổ nào , nơi ấy hầu như mưa.

Xem thêm: Sach 301 Câu Đàm Thoại Tiếng Trung, Review Giáo Trình 301 Câu Đàm Thoại Tiếng Hoa

3. Sau đó, Ngài lại hóa hoa sen vàng. Trong mổi hào quang đãng hóa hoa sen vàng, trong các số đó có mang lại vô lượng trăm ngàn chư đại hóa Phật , với mổi hóa Phật, hầu hết xướng lên rằng: “ Nay sinh sống trong này còn có nghìn nhân tình tát, sẽ thành Phật đạo. Đầu tiên thành Phật, Ngài Câu giữ Tôn. Với thời sau cuối , vị được thành Phật là ngài thọ Chí ”.

4. Những vị hóa Phật, nói lời ấy rồi, ông Kiều è Như, tự thiền định dậy, với hai trăm năm mươi quyến trực thuộc cùng mang lại nơi Phật . Ngài Đại Ca Diếp cũng cùng hai trăm năm mươi quyến thuộc, cùng mang lại nơi Phật. Đại Mục Kiền Liên cũng cùng hai trăm năm mươi quyến thuộc, cùng đến nơi Phật. Tôn trả Xá Lỵ cũng thuộc hai trăm năm mươi quyến thuộc, cùng cho nơi Phật. Tu Đạt trưởng mang cũng cùng bố nghìn vị Ưu bà Tắc (3), cùng cho nơi Phật. Tỳ Xá Khư Mẩu cũng cùng hai ngàn vị Ưu bà Di (4) , cùng mang lại nơi Phật. Bọn chúng đại người thương tát tất cả mười sáu vị như thể Bồ tát Bạt Đà Bà La ..., cũng mang lại nơi Phật. Ngài pháp vương tử (5) Văn Thù Sư Lỵ cũng cùng năm trăm vị nhân tình tát khác cùng đến nơi Phật. Cả đến các vị Thiên, Long, Dạ Xoa, cùng Càn Thát Ba..., hết thảy đại chúng, thấy hào quang quẻ Phật , đều cùng vân tập đến nơi Phật trụ.

5. Bấy giờ cố kỉnh Tôn lại phóng thêm ra hàng trăm hào quang tướng quảng trường thiệt. Trong mổi hào quang, có nghìn màu sắc sắc, có nhiều hóa Phật. Các hóa Phật ấy, tuy rằng không giống miệng, tuy nhiên đồng âm thanh, phần lớn nói lên rằng: “ những đại người thương tát hầu như thanh tịnh nầy, bao gồm Đà ra ni (6) vô cùng sâu vi diệu cần thiết nghĩ bàn như : đà ra ni mục khư, đà ra ni không tuệ, đà ra ni vô trinh nữ tính, đà ra ni đại giải bay vô tướng”.

6. Lúc đó Thế Tôn sử dụng một âm thanh nói ra trăm ức môn đà ra ni. Lúc nạm Tôn nói đà ra ni song, làm việc trong pháp hội bao gồm một nhân tình tát tên là Di Lặc, nghe lời Phật nói tức thời bệnh được hàng ngàn vạn ức môn đà ra ni, cùng ngay sau đó, người tình tát Di Lặc, lập tức từ tòa ngồi, trang nghiêm y phục, xoa tay. Chắp tay, đứng ngay trước Phật.

7. Và, thuộc khi ấy, ông Ưu Bà Ly, trường đoản cú tòa đứng dậy, đầu diện tác lễ, bạch đức phật rằng:“ Kính bạch nắm Tôn, xưa kia khi ráng Tôn nói vào kinh mức sử dụng rằng, A Dật Đa sẽ tiến hành thành Phật, ở đời sau nầy. Nay bé thấy rằng ông A Dật Đa vẫn còn vừa đủ tấm thân phàm phu cùng chưa kết thúc hết được các lậu hoặc. Khi Di Lặc mất vẫn sinh nơi nào ? bản thân Di Lặc, con fan hiện nay, song xuất gia, ko tu thiền định, không kết thúc phiền não. Gắng Tôn thụ cam kết (7) mang đến ông Di Lặc con không đủ can đảm nghi. Nhưng, con mong mỏi biết, khi ông mất rối, sinh vào nước làm sao ?

8. Núm Tôn ngay tắp lự bảo ông Ưu Bà Ly :“ Ông hãy nghe kỹ, nghe cho thật kỹ càng và khéo lưu giữ nghĩ, ni Như Lai đây, bậc Chánh biến tri, sinh sống trong chúng này, nói tới Di Lặc bậc đại người yêu tát, thụ cam kết vô thượng bao gồm đẵng chánh giác”. 9. Sau mười hai năm, Di Lặc mệnh chung, quyết được sinh lên cõi trời Đâu Suất. Bên trên trời Đâu Suất gồm năm trăm ức các vị Thiên tử. Từng vị Thiên tử những tu về pháp thí cha la mật. Các vị Thiên tử vị sự cúng dường một vị tình nhân tát “ độc nhất vô nhị sinh bửa sứ ” (8) nhờ phúc lực ấy, thiết kế cung điện. Các vị loại trừ bỏ cả các mũ báu chiên lũ ma ni, quỳ thẳng, chắp tay, vạc lời nguyện rằng :“ ngày này chúng nhỏ đem các bảo châu cùng mũ thiên quan, thực vô giá này, chỉ với mục đích cúng dường đến bậc “ Đại trung tâm Chúng Sinh” Vì, rằng bậc này, không bao lâu nữa, làm việc trong đời sau, thành bậc vô thượng chính đẵng thiết yếu giác. Chúng bé chỉ mong, vào đời sau này, chúng con sẽ được trang nghiêm quốc giới củ a đức phật ấy, với được thụ ký. Nếu như được như vậy , nón báu của bọn chúng con, trở thành dồ cúng”. Rồi cứ như thế, các vị thiên tử lấn lượt quỳ thẳng cũng lại phạt nguyện, nguyện bự như trên.

10. Khi những Thiên tử phân phát nguyện hoàn thành rồi, các mũ báu ấy trở thành năm trăm vạn ức cung báu. Từng một cung báu có một trùng tường. Từng một trùng tường, xây bàng bảy báu. Và, mỗi đồ vật báu phóng ra hàng năm trăm ức ánh sáng. Trong mỗi ánh sáng, gồm năm trăm ức hoa lá sen lớn. Từng một hoa sen, lại thay đổi ra thành năm trăm ức hàng cây bảy báu. Mổi một lá cây, lại có thường niên trăm ức dung nhan báu. Từng một sắc đẹp báu, gồm năm trăm ức ánh sáng vàng ròng rã cõi Diêm phù đàn (9). Từng một tia nắng như ánh xoàn ròng cõi Diêm phù đàn, hiện tại năm trăm ức chư thiên bảo nữ. Mỗi nữ bảo nữ, đứng dưới cây báu, cầm hàng ngàn ức vô số anh lạc (10). Và, trong khi ấy, tự nhiên trổi lên music vi diệu. Trong âm nhạc ấy, speeker ra số đông pháp luân bất thoái. Các cây báu ấy, sinh ra những quả, color như pha lê. Những ánh sáng ấy, chiếu theo hướng phải, uyển đưa phát ra những thứ âm thanh. Những music ấy, nói ra số đông pháp đại từ, đại bi.

11. Về mỗi trùng tường, cao độ vào khoảng, sáu hai bởi tuần. Tường dầy vào tầm mười bốn vày tuần. Trong trùng tường ấy, gồm năm trăm ức những vị Long vương vãi vây xung quanh gìn giữ. Mỗi vị Long vương, hóa hàng trăm ức sản phẩm cây bảy báu, để trang nghiêm thêm các trùng tường ấy. Rồi tự nhiên và thoải mái có gió hiu hiu thổi động những câu ấy. Những cành cây ấy va chạm vào nhau, ra mắt những pháp: khổ, không, vô thường, vô ngã, với cả pháp ba la mật.

12. Trong cung điện này, gồm vị đại thần, danh hiệu gọi là Lao Độ Bạt Đề, tức thời từ tòa ngồi vực dậy đỉnh lễ tất cả chư Phật ở khắp mười phương, vá phạt ra lời thệ nguyện rộng lớn lớn:“ nay tôi muốm xây ngôi thiện pháp đường, chí thành bái dường ý trung nhân tát Di Lặc. Nếu có phúc ấy, khu vực trán của tôi, tự nhiên và thoải mái xuất ra những thứ bảo châu, nhằm tôi được gia công theo như sở nguyện”. Đại thần nguyện rồi, thoải mái và tự nhiên trên trán xuất ra trăm lắp thêm bảo châu, lưu lại ly, với ngọc trộn lê, vớ cả color ấy như ngọc ma ni này, chiếu tõa hư không, ngay tắp lự hóa hiện ra tư mươi chín trùng bảo cung ấy, được đúng theo thành lại, nhắc như vạn ức viên ngọc ma ni, màu sắc tía biếc, thấu xuyên suốt trong ngoài. Ánh ma ni nầy, chiếu tõa hư không, lập tức hóa hiện nay ra bốn mươi chín trùng bảo cung vi diệu. Mỗi hàng cầu thang cũa bảo cung ấy, được vừa lòng thành lại, nhắc như vạn ức viên ngọc ma ni, ở dưới bảo sở của cõi Phạm thiên. Những lan can ấy, tự nhiên và thoải mái hóa sanh chín ức thiên tử, cùng năm trăm ức các cô gái thiên cô bé . Tay từng thiên con gái lại hóa xuất hiện vô lượng ức vạn hoa sen bảy báu. Trên mỗi hoa sen, gồm đến vô lượng số ức hòa quang. Vào hào quang đãng ấy đủ những nhạc khí. Các nhạc khí ấy, không đánh tự kêu. Khi tiếng nhạc khí tự nhiên và thoải mái phóng ra, các chị em thiên người vợ cũng thế nhạc khí, ghen tuông đua ca vũ. Phần lớn ca vũ ấy chỉ ca diễn nói về mười điều thiện, tứ nguyện rộng lớn. Chư Thiên nghe rồi, phân phát vô thượng tâm.

13. Trong những vườn hoa, có những mương nước, tạo bằng lưu ly, tám màu sắc xen lẫn. Trong những mương nước, được vừa lòng thành bởi thường niên trăm ức những thứ bảo châu. Trong những mương nước, nước có tám vị, tám dung nhan đầy đủ. Khi nước phun ra, phun vòng hành cột, ra bên ngoài bốn cửa, lại hóa sinh ra tư loại hoa quý. Nước vào hóa ra, như hoa báu tỏa. Trên từng bông hoa, hăm bốn thiên nữ, nhan sắc thân vi diệu, như sự trang nghiêm, thân các Bồ tát. Vào tay thiên nữ, tự nhiên và thoải mái hóa sinh, thường niên trăm ức các loại bảo khí. Trong mỗi bảo khí, thoải mái và tự nhiên cam lộ, tràn trề trong ấy. Các nàng thiên nữ, vai tã có đầy đa số vòng anh lạc, vai hữu lại mang vô lượng nhạc khí. Âm thanh nhạc khí, như mây trên không, từ tương đối nước tụ. Âm thanh lưu lại lượng, chỉ tán thán về sáu cha la mật của những Bồ tát. Nếu như ai sinh lên cõi trời Đâu Suất, từ bỏ nhiên cũng rất được các thiên phái nữ ấy, hầu hạ săn sóc.

14. Có các tòa ngồi, hình sư tử lớn, tạo bằng bảy báu, cao bốn vày tuần. Tòa sư tử ấy, được trang nghiêm bằng vàng Diêm phù đàn, và cùng với nhiều các châu bảo khác. Tư góc tòa nầy, trạm tứ hoa sen. Từng một hoa sen, được tạo ra bằng hàng ngàn thứ báu. Mỗi thiết bị báu ấy, luôn luôn phóng ra trăm ánh sáng. Trong ánh sáng ấy, cực kỳ vi diệu, chúng đổi khác ra những tạp hoa khác, bằng những châu báu, hằng trăm ức bông, để trang nghiêm cho những cờ (11) bảy báu.

15. Và, khi bấy giờ trăm ngàn Phạm vương từng vị đều mang 1 thứ diệu bảo cũa cõi Phạm thiên, làm thành chuông báu, treo bên trên ngọn cờ. Các Tiểu Phạm vương, cũng mang các thứ châu báu cõi mình, làm thành màn lưới, giăng phủ lên trên các lá cờ báu. Trăm nghìn quyến nằm trong thiên tử, thiên nữ, cũng đem hoa báu, bỏ lên các tòa và, những hoa ấy, tự nhiên hiện ra thường niên trăm ức các nàng bảo nữ, tay nắm bạch phất (12) , đứng hầu bên dưới cờ.

16. Giúp đỡ cung diện, tứ góc điện có bốn cây cột báu. Từng cột báu ấy, lại hóa chỉ ra trăm nghìn thọ các, có hàng trăm nghìn các thiếu nữ thiên nữ, vẻ đẹp vô cùng, tay cố gắng nhạc khí. Trong nhạc khí ấy, phát ra âm thanh, diễn nói các pháp: khổ, không, vô thường, vô ngã và cùng những ba la mật.

17. Như vậy thiên cung, bao gồm trăm ức vô lượng bảo sắc. Cho đến hết thảy các thiếu nữ thiên thanh nữ cũng bởi bảo sắc. Vì đó, vô lượng chư thiên ở khắp mười phương. Khi chuẩn bị mệnh chung, hồ hết nguyện sinh lên cung trời Đâu Suất .

18. Cung trời Đâu Suất , tất cả năm đại thần : Đệ tuyệt nhất đại thần tên là Bảo Chàng. Thân vị thần này trở thành ra bảy báu, trải mọi quanh tường làm việc trong cung điện. Mổi sản phẩm báu ấy, lại hóa ra thành không hề ít nhạc khí, treo trong chổ trống. Rồi nhạc khí ấy, trổi báo cáo nhạc. Rất nhiều tiếng nhạc ấy, hòa hợp ý bọn chúng sinh. Đệ nhị đại thần, tên là Hoa Đức. Thân vị thần này, trở nên ra những hoa, rải mọi quanh tường làm việc trong cung điện. Những loại hoa ấy, trở thành lọng hoa. Mổi một lọng hoa, có hàng ngàn nghìn đủ các loại tràng phan, đi trước dẩn đạo. Đệ tam đại thần, tên là mùi hương Âm. Vào lổ lỗ chân lông của vị thần này, phóng ra những loại hương thơm hương rán đàn, ngát thơm vi diệu. Các mùi hương thơm này, tõa lên như mây, chế tạo thành trăm thứ color châu báu, bay vòng bảy lần trong hoàng cung này. Đệ tứ đại thần, thương hiệu là hỷ Lạc. Thân vị thần này, phóng ra các ngọc suôn sẻ bảo châu. Mổi một bảo châu, đính thêm trên tràng phan, tự nhiên nói ra: nguyện quy y Phật, nguyện quy y pháp, nguyện quy y Tăng. Lại cũng tâm sự gìn giử năm giới, vô lượng thiện pháp, các Ba La Mật. Và, lời lợi ích, khuyên nuốm hộ trợ về tâm nhân tình đề. Đệ ngũ đại thần, thương hiệu là chủ yếu Âm Thanh. Thân vị thần nầy, những lổ chân lông, phóng ra các loại nước. Bên trên mồi các loại nước, tất cả năm trăm ức các loại tạp hoa. Trên từng bông hoa, lại hóa hiện nay ra, hăm lăm ngọc nữ. Mỗi thiếu phụ ngọc nữ, vị trí lổ chơn lông, lại phóng âm thanh. Những music ấy, tiếng giỏi thanh thoát, hơn cả âm nhạc, vào cung hoàng hậu, của các Thiên Ma.

19. Sau khi biểu đạt cảnh trời Đâu Suất, đức phật liền bảo, Ông Ưu bà Ly: “ Cõi Đâu Suất này, là vị trí phúc đức, báo ứng thắng diệu của mười điều thiện. Ví như ta sống đời, khoảng tầm nữa tiểu kiếp nói đến trụ xứ của vị bồ tát “ tốt nhất Sinh bửa Xứ”, hiệu quả báo ứng của mười điều thiện cũng không hết được. Ni vì những vị, Ta nói sơ lược như thế mà thôi.

20. Đức Phật lại bảo ngài Ưu Bà Ly: “ Nếu những Tỳ Khưu giỏi đại bọn chúng nào, không ngán sinh tử, muốn sinh cõi trời, nhưng trung tâm ưu kính vô thượng bồ đề, với muốn được thiết kế đệ tử Di Lặc, phải quán tưởng về cõi trời Đâu Suất. Nhưng lại khi tiệm tưởng, đề xuất giữ năm giới, bát quan trai giới, thân trọng tâm tinh tiến. Tuy chưa hy vọng cầu dứt hết kết sử, nhưng cần phải tu, có tác dụng mười pháp lành. Từng sự suy nghĩ, về sự việc khoái lạc vô cùng vi diệu, cõi trời Đâu Suất, rất cần phải phát tâm. Cửa hàng tưởng như thế, gọi là chính quán. Nếu quán khác đi , sẽ là tà quán”.

21. Đức Phật dạy xong, ông Ưu Bà Ly, từ tòa đứng dậy, nghiêm trang y phục, đầu diện lễ Phật, cùng bạch Phật rằng: " Kính bạch núm Tôn, bên trên trời Đâu Suất gồm có sự vui hết sức mực như thế, nay ông Di Lặc, vào thế gian nào, ông sẽ viên tịch trên Diêm phù đàn, cùng sẽ sinh lên cõi trời Đâu Suất ?".

22. Đức Phật lập tức bảo ông Ưu Bà Ly: “ Di Lặc sinh vào dòng bố bà Lợi thuộc cái Bà la môn, làng Kiếp bố lợi, nước tía la Nại. Sau mười hai năm, vào trong ngày mười lăm tháng hai nông lịch, trở về chỗ sinh, ông ngồi kiết già, như vào khử định. Thân ông dung nhan vàng, màu sáng tía biếc. Và, ánh nắng ấy, chói lói như là ánh sáng sủa của hàng trăm ngàn nghìn khía cạnh trời. Cũng ánh nắng ấy, soi suốt lên tới cõi trời Đâu Suất. Xá lợi thân ông, như tượng đá quý đúc, không lay, không động. Viên quang đãng thên ông, hiện thị rõ chữ nghĩa của Thủ Lăng Nghiêm tam muội, bát nhã bố la mật đa”.

23. Lúc đó mọi fan cùng các thiên chúng dõi theo ánh sáng, tìm về nơi này, thi công bảo tháp, cúng dường xá lợi. Và, thuộc khi ấy, trên trời Đâu Suất, ông trường đoản cú hóa sinh, ngồi kiết già phu, vào hoa sen bàu, bên trên tòa sư tử, ở điện ma ni, vào đài thất bảo. Thân ông dung nhan vàng, như là vàng ròng ngơi nghỉ Diêm phù đàn. Thân ông cao đến mười sáu vày tuần. Đủ băm nhị tướng, tám mươi vẻ đẹp. Nhục kế đầu ông, màu sắc tóc xanh lè như ngọc lưu ly. Mẫu mũ thiên quan liêu được trang nghiêm bởi ngọc yêu thích ca tỳ lăng già ma ni, trăm nghìn vạn ức ngọc im thúc ca. Mũ thiên quan tiền ấy, có khá nhiều màu sắc, trăm vạn ức sắc. Trong những một sắc, gồm đến vô lượng trăm nghìn hóa Phật, các hóa người thương tát, đứng mặt thị giả. Các đại người yêu tát ở phương không giống đến, hiện ra mười tám thần thông biến hóa (13) , tùy ý từ tại. Toàn bộ đều hiện nay trong nón thiên quan. Khoảng giữa chặn mày của ông Di Lặc, bao gồm hào quang trắng, phóng ra hàng nghìn ánh sáng sủa châu báu. Bố mươi nhị tướng, vào mổi một tướng, có năm trăm ức màu sắc châu báu. Mổi một vẻ đẹp cũng đều có đến cả hàng năm trăm ức color châu báu. Mổi một tướng tốt, lại ánh hiện ra tám vạn bốn nghìn đám mây quang quẻ minh.

24. Người yêu tát Di Lặc cùng các thiên tử, ngồi tòa hoa sen. Hôm sớm sáu thời (14) , thường nói diệu pháp. Nói rất nhiều pháp hạnh về “ Bất thoái chuyễn ”. Trong 1 thời gian, trần ngọc thành tựu cho thường niên trăm ức những vị thiên tử , không thoái chuyễn được đạo pháp vô thượng chính đẵng chính giác. Cứ ráng ngày đêm, bên trên trời Đâu Suất, hay nói pháp ấy, để hóa độ cho các vị thiên tử. Vào thời gian năm mươi sáu ức vạn năm của cõi Diêm phù, ông đã giáng sinh quay trở lại cõi này, như Ta sẽ nói sinh hoạt trong quyển ghê Di Lặc Hạ Sinh”.

25. Đức Phật lại bảo ông Ưu tía Ly :“ cố kỉnh là nhân duyên ý trung nhân tát Di Lặc mất sinh sống Diêm phù, sinh lên Đâu Suất”.

26. “Sau Ta khử độ, những đệ tử Ta., nếu ai siêng năng, tu các công đức, uy nghi không thiếu, quét tháp, vệ sinh đất, bái dường các thứ mùi hương thơm, hoa quý, tu những môn định, thâm nhập chính định, hiểu tụng tởm sách, gần như người như vậy , nên nên chí tâm. Mặc dù chưa chấm dứt hết toàn bộ kết sử, cùng chưa triệu chứng được sáu phép thần thông, nhưng yêu cầu hệ niệm (15) . Niệm hình tượng Phật, xưng tán hồng danh của ông Di Lặc. Những người như hế, chỉ vào một niệm, thụ tám trai giới, tu các tịnh nghiệp, phạt thệ nguyện rộng, sau thời điểm mệnh chung, ví như tráng sĩ co xoạc cánh tay, lập tức được sinh lên cung trời Đâu Suất, ngồi kiết già phu sống trên hoa sen, trăm ngàn thiên tử, tấu nhạc cõi trời, với rãi những hoa, trên đầu tín đồ ấy, như hoa mạn đà, hoa đại mạn đà, cùng khen ngợi rằng:" Lành thay, lành thay, này thiện nam giới tử, khi ông nghỉ ngơi cõi nam giới Diên phù đề , tu những phúc nghiệp, new sinh lên đây. Khu vực đây gọi là cõi trời Đâu Suất. Thiên chủ ngày này là ngài Di Lặc. Ông yêu cầu quy y, xưng tán hồng danh với lám lễ Ngài. Lễ rồi nhìn kỹ tướng mạo hào quang đãng trắng sinh hoạt giũa chặng mày, vẫn khỏi những tội sinh tử luân hồi, chín mươi ức kiếp”.

27. “Và, ngay trong lúc ấy, phụ thuộc vào duyên trước ý trung nhân tát Di Lặc, ngay tức khắc nói diệu pháp. Nói những diệu pháp, làm tín đồ ấy, giữ gìn vững vàng vàng, không thoái gửi được đạo trung ương vô thượng .

28. Những chúng sinh ấy, sạch mát được các nghiệp, làm cho được sáu sự (16) , quyết được sinh lên cõi trời Đâu Suất, chạm mặt được Di Lặc, xuồng cõi Diêm phù, cùng được nghe pháp trong hội máy nhất. Vào đời vị lai, nằm trong thời hiền kiếp, chạm chán được tất cả chư Phật thuyết pháp. Vào kiếp Tinh tú, cũng lại chạm chán được chư Phật , vậy Tôn. Với , trước chư Phật, được thụ cam kết đạo vô thượng nhân tình đề ”.

29. Đức Phật lại bảo ông Ưu ba Ly :“Sau Ta diệt độ, những vị Tỳ khưu, những Tỳ khưu ni, cùng ưu bà tắc cùng Ưu bà di, thiên Long, Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca lâu la, Khẩn mãng cầu la, Ma hầu la già ..., nghĩa là toàn bộ các đại bọn chúng ấy, nếu như ai được nghe hồng danh chủa ông Di Lặc người tình tát. Nghe rồi hoan hỷ, cung kính, lễ bái, fan ấy mệnh chung, chỉ vào giây lát, như khảy móng tay, tức thời được sinh lên cõi trời Đâu Suất, như trên ko khác. Và, ngay cả đến chỉ nghe được tên ý trung nhân tát Di Lặc, sau khoản thời gian mệnh chung, không phải đọa vào hầu hết nơi hắc ám, biên địa, tà kiến và ác phép tắc nghi. Thường xuyên được sinh vào gia đình chính kiến, họ mặt hàng nề nếp, tin cậy Tam bảo”.

30. Đức Phật lại bảo ông Ưu ba Ly :“Nếu thiện nam giới tử , thiện chị em nhân nào, phạm các giới cấm, tạo nhiều nghiệp ác, nghe được hồng danh Di Lặc người tình tát, ngũ thể đầu địa (17) , chân tình sám hối, những nghiệp ác ấy, giường được thanh tịnh. Trong đời vị lai, nếu chúng sinh làm sao nghe được hồng danh ý trung nhân tát Di Lặc, tạo nên lập hình tượng, cúng nhịn nhường hương hoa, y phục, phướn lọng chí thành lễ bái, nhất tâm hệ niệm, đến khi sắp mất, sẽ tiến hành Bồ tát phóng hào quang trắng giữa khoảng mày, cùng các thiên tử, rải hoa mạn đà, lại đón bạn ấy. Chỉ vào giây lát, fan ấy tức khắc sinh lên cõi Đâu Suất, gặp gỡ được tình nhân tát , đầu diện kính lễ dưới chân người yêu tát. Và, khi người ấy không ngững đầu lên, đã có được nghe pháp. Được nghe pháp rồi, với đạo vô thượng, không xẩy ra thoái chuyển. Vào đời vị lai, được gặp mặt chư Phật. Chư Phật tương đối nhiều như mèo sông Hằng”.

31. Đức Phật lại bảo ông Ưu cha Ly :“ Ông phải nghe kỹ ! trong đời sau nầy, người thương tát Di Lặc, có tác dụng chổ quy y cho các chúng sinh. Trường hợp được quy y người thương tát Di Lặc, fan ấy độc nhất vô nhị định, không biến thành thoái gửi trong đạo vô thượng. Và, khi người yêu tát thành bậc Như Lai Ứng, thiết yếu Biến Tri, người thực hành thực tế ấy, thấy hào quang đãng Phật tức khắc được thụ ký”.

32. Đức Phật lại bảo ông Ưu ba Ly :“Sau khi diệt độ, trong hàng tư chúng đệ tử của Ta, hay những bộ chúng Thiên, Long, quỷ thần ..., trường hợp ai muốn sinh lên chầu trời Đâu Suất, buộc phải nên cửa hàng tưởng, hệ niệm tư duy về trời Đâu Suất. đề xuất giữ giới cấm của Phật đã dạy. Kể từ một ngày cho tới bảy ngày, cân nhắc niệm vững vàng về mười điều lành, siêng năng thực hành thực tế mười thiện nghiệp đạo (18) , đem công đức ấy, hồi phía tất cả, muốn được sinh lên cõi trời Đâu Suất, và được cho tới trước người thương tát Di Lặc”.

33. Bắt buộc quán như thế! quán tưởng như thế, phát hiện một người, một hoa lá sen trên cõi trời ấy; hoặc trong một niệm, xưng tán hồng danh tình nhân tát Di Lặc, bạn ấy khỏi được tội ác sinh tử nghìn hai trăm kiếp. Chỉ nghe danh hiệu Bồ tát Di Lặc, chắp tay cung kính, bạn ấy ngoài được tội trạng sinh tử hàng năm mươi kiếp. Trường hợp ai kính lễ ý trung nhân tát Di Lặc, khỏi tội sinh tử hàng trăm ngàn ức kiếp. Ví dù không muốn sinh lên Đâu Suất, vào đời vị lai, bên dưới cây Long Hoa đã cũng gặp mặt được người thương tát Di Lặc, phát tâm vô thượng”.

34. Lúc đức cố Tôn nói lời ấy rồi, vô lượng đại chúng, từ bỏ tòa đứng dậy, lễ xuống chân Phật, với lễ bên dưới chân ý trung nhân tát Di Lặc. Lễ rồi đi nhiễu, vòng quanh quanh đức Phật, ý trung nhân tát Di Lặc hàng trăm ngàn nghìn vòng. Bạn chưa đắc đạo, phát lời nguyện ràng: "Tất cả chúng bé thiên, nhân tám bộ ..., ni trước đức Phật, thành thực thệ nguyện, nguyện đời vị lai, mong muốn mõi được gặp Bồ tát Di Lặc. Trong đời hiện nay tại, chúng con mong mỏi mỏi, xả báo thân này, gần như được sinh lên cõi trời Đâu Suất”.

35. Khi đó Thế Tôn lại thụ ký rằng: “ toàn bộ các ông cùng hầu hết chúng sinh trong đời vị lai, tu phúc, trì giới, phần nhiều được cho tới trước người yêu tát Di Lặc, và được người tình tát nhiếp thụ cho cả ”.

36. Đức Phật lại bảo ông Ưu bố Ly :“ cửa hàng tưởng như vậy gọi là chủ yếu quán. Nếu cửa hàng khác đi, điện thoại tư vấn là tà quán”.

37. Sau khoản thời gian Phật sạy, tôn giả A Nan, tự tòa đứng dậy, lẹo tay, quỳ thẳng, bạch ông phật rằng:“ Kính bạch vậy Tôn. Lành sửa chữa Tôn, núm Tôn phân tích về công đức của ý trung nhân tát Di Lặc. Cố Tôn lại còn hoan tin vui thụ ký cho các chúng sinh trong đời vị lai, thực bụng tu phúc, sẽ được quả báo. Nhỏ xin tùy hỷ những công đức ấy. Kính xin nắm Tôn cho bé được biết về sự việc quan yếu ớt của giáo pháp này, thụ trì cố kỉnh nào ? Và, ghê pháp này đặt tên là gì?”

38. Đức Phật ngay tức khắc bảo ông A Nan rằng : “ Ông nên nhớ đúng lời Phật vẫn dạy, và phải cẩn thận, chớ có quên béng ! Ông yêu cầu vì các chúng sinh đời sau, xuất hiện thêm cho họ tuyến đường sinh thiên, và chỉ đến họ tướng của người thương đề, khiến cho Phật chủng ko bị xong xuôi mất. Kinh này được call là ghê Di Lặc ý trung nhân Tát Niết Bàn. Cũng chính là kinh cửa hàng Di Lặc ý trung nhân Tát Sinh Đâu Suất Thiên. Ông khuyên răn mọi tín đồ phát tâm bồ đề, thụ trì như thế ”.

39. Lúc Phật nói rồi, mười vạn nhân tình tát trường đoản cú phương xa lại, những vị liền bệnh Lăng Nghiêm Tam Muội. Tám vạn ức vị trên những cõi trời phạt tâm bồ đề, phần đa nguyện tùy tùng Di Lặc hạ sinh.

40. Khi đức phật nói ghê này dứt rồi, bốn chúng đệ tử, Thiên, Long ... Tám bộ, nghe lời Phật nói, thường rất hoan hỷ, lễ Phật rồi lui.

Tâm Kinh chén Nhã bố La Mật Đa

Khi ngài tiệm Tự Tại ý trung nhân tát thực hành sâu xa pháp chén nhã ba la mật đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, qua không còn thảy khổ ách.

Này ông Xá lỵ Tử ! sắc chẵng không giống Không, ko chẵng khác Sắc, Sắc có nghĩa là Không, Không tức là Sắc. Thụ, Tưỡng, Hành, Thức cũng mọi như thế.

Này ông Xá lỵ Tử ! Tướng ko của số đông pháp, ko sinh, không diệt, không nhơ, ko sạch, ko thêm, không bớt.

Cho đề nghị trong “Chân ko ” không có Sắc, không tồn tại Thụ, Tưởng, Hành , Thức; không có mắt tai, mũi, lưỡi, thân , ý; không tồn tại sắc, thanh, hương, vị , xúc, pháp; không tồn tại nhãn giới, cho đến không tất cả ý thức giới; không có vô minh, cũng không có cái không còn vô minh; cho đến không có già chết, cũng không có cái hết già chết; không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí tuệ, cũng không có chứng đắc.

Vì không tồn tại chỗ triệu chứng đắc, buộc phải Bồ tát y theo chén bát nhã ba la mật đa, vai trung phong không phòng ngại. Vì không phòng ngại, phải không sợ hãi, xa hẳn mộng tưởng điên đảo, đạt tới cứu cánh Niết bàn.

Chư Phật trong cha đời cũng y vào bát nhã tía la mật đa, được đạo quả vô thượng chánh đẵng chánh giác.

Cho nên biết Bát nhã bố la mật nhiều là đại thần chú , là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, trừ được không còn thảy khổ, chân thực không hư.

Vì vậy nói ra bài chú bát nhã cha la mật đa, tức thời nói bài xích chú ấy rằng:

“Yết đế, yết đế , tía la yết đế . Cha la tăng yết đế . Người tình đề tát bà ha”.

NIỆM PHẬT

Thân Phật thanh tịnh tựu lưu lại ly. Trí Phật sáng sủa ngời như trăng sáng Phật ở trần gian thường cứu khổ. vai trung phong Phật không đâu không tự bi.

Nam tế bào Bổn sư say mê Ca Mâu Ni Phật (10 lần) Nam mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật (10 lần) nam giới mô rất Lạc Giáo công ty A Di Đà Phật (10 lần) Nam mô Đông Phương Giáo công ty Dược Sư lưu lại Ly quang quẻ Phật (10 lần) Nam tế bào Quán cụ Âm người yêu tát (3 lần) Nam mô Đại cầm Chí người yêu tát (3 lần) Nam mô Địa Tạng Vương người thương tát (3 lần) Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng người tình tát (3 lần)

TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ

Nam mô tam mãn đá mẫu mã đà nẫm , a chén ra để, hạ đa xá, sa nãng nẫm, đát điệt tha. Úm khư khư, khư hê, khư hê, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, chén bát ra nhập phạ ra, chén ra nhập phạ ra, nhằm sắt sá, nhằm sắt sá, sắc trí rị, sắc đẹp trí rị, sa phấn tra, sa phấn tra, phiến để ca, thất ri duệ sa phạ ha. (3 lần)

CHÚC NGUYỆN

Nguyện ngày an lành, tối an lành, Đêm ngày sáu thời hay an lành, tất cả các thời đầy đủ an lành, Xin nguyện từ bỏ bi thường xuyên gia hộ.

HỒI HƯỚNG

Công đức tụng kinh khó khăn nghĩ lường, Vô biên chiến hạ phước những hồi hướng. khắp nguyện chúng sinh vào pháp giới, Đều được vãng sinh về cực lạc. Nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não, Nguyện chân trí tuệ hay sáng tỏ, Nguyện bao tội chướng thảy tiêu trừ, Kiếp kiếp thường tu tình nhân tát đạo. Nguyện sinh rất lạc cảnh phương Tây, Chín phẩm hoa sen là thân phụ mẹ. Hoa nở thấy Phật bệnh vô sinh, nhân tình tát bất thoái là các bạn hữu.

PHỤC NGUYỆN

Kính mong:

Phật nhật tỏ thêm, pháp luân tảo mãi, Mây từ bỏ rợp khắp, nguổn đạo nhiều năm lâu, giang sơn hưng vượng, dân bọn chúng an hòa, trái đất thanh bình, bọn chúng sinh hoan lạc.

Cúi xin:

Công đức trì chú, niệm Phật, tụng gớm hồi hướng phía tây Phương, trang nghiêm Tịnh độ. Báo tư trọng ân , giúp cha đường khổ. Hiện nay tiền tứ chúng, tăng trưởng win nhân. Vượt vãng chân linh, vô cùng sinh lạc quốc. Âm dương phần đa lợi, cha cõi cùng nhờ, pháp giới bọn chúng sinh đồng thành Phật đạo.

đại bọn chúng cùng đọc:

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Tự quy y Phật , xin nguyện bọn chúng sinh, thể theo đạo cả, phạt lòng vô thượng. (1 lạy)

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh, thấu rõ kinh tạng, trí thông minh như biển. (1 lạy)

Tự quy y Tăng , xin nguyện chúng sinh, thống lý đại chúng, hết thảy ko ngại. (1 lạy)

Nguyện đem công đức này nhắm tới khắp vớ cả. Đệ tử và bọn chúng sinh, Đều trọn thành Phật đạo.

xá 3 xá rồi lui ra

Chú phù hợp Kinh Di Lặc thành Phật

(1) ghê Di Lặc hạ Sinh Thành Phật là quyễn kinh số 455, vào Đại thiết yếu Tân Tu Đại tạng Kinh, kinh này bởi vì ngài Nghĩa Tịnh dịch từ chữ Phạm ra chữ Hán.

Theo Đại tạng, ghê Di Lặc gồm 6 quyển: - Phật thuyết quán Di Lặc người yêu tát thượng sinh Đâu Suất thiên kinh, - Phật thuyết Di Lặc Hạ Sinh kinh, - Phật thuyết Di Lặc Hạ Sinh thành Phật kinh, vì ngài Cưu Ma La thập dịch. - Phật thuyết Di Lặc Hạ Sinh thành Phật kinh, bởi vì ngài Nghĩa Tịnh dịch. - Phật thuyết Di Lặc đại thành Phật kinh, - Phật thuyết Di Lặc lai thời kinh.

Nay tôi dịch quyển kinh bởi vì ngài Nghĩa Tịnh dịch từ chữ nôm sang Việt tuy vậy theo lối văn tụng, để chư Phật tử dễ dàng trì tụng.

Đại ý gớm này ông phật nói về sự giáng sinh và thành Phật tại cõi Sa Bà về sau của đức phật Di Lặc, Di Lặc (Maitreya) giờ đồng hồ phạm phiêm âm là Mai đế Lệ v.v.. Đây là tên họ của Ngài, nước trung hoa dịch tức thị Từ Thị, Ngài thương hiệu là A Dật Đa, china dịch tức là “ Vô Năng Thắng”.

(2) Đoạn văn trên nói đến phần tựa, phân tích 6 yếu đuối tố bệnh tín là : xác tính, fan nghe, thời gian, nhà trì, xứ sở và đại bọn chúng nghe pháp. Còn doạn văn từ số (2) trở xuống thuộc phần bao gồm tông vào kinh.

(3) vì chưng tuần (yojana), còn phiên âm là Du Tuần, du xà na, du thiện na. Đây là thước đo của Ấn Độ xưa. Theo bộ Tây Vực ký quyển 2, một bởi tuần là 40 dậm (lý), tất cả chỗ nói là 30 dậm. Theo trường đoản cú điển Đoàn Trung Còn thì một dậm là 576 mét. Một vì tuần bởi 8 Câu lô xá (hay câu xá). Một câu xá là 500 cung. Một cung là 4 trửu ( trửu, chứ không hề phài chẩu). Trửu là khuỷu tay. Một trửu (khuỷu tay) là 24 đốt ngón tay.

(4) xem địa điểm số 3.

(5) Nghĩa trang: trong kinh này, tiếng hán là Thi Lâm ( gồm nơi in lầm là Thị Lâm) “Thi” là xác chết, “Lâm” là rừng, tức nơi để xác người chết. Do đó tôi dịch là “ nghĩa trang” cho tiện.

(6) Thất bảo: 7 thiết bị ngọc báu tức là kim, ngân, lưu lại ly, trộn lê, xà cừ, xích châu, mã não.

(7) domain authority La (Tàrà) Đây là 1 loại cây nghỉ ngơi Đông Ấn Độ. Theo cỗ Tây Vực ký kết thì cây này cao 780 thước (không rõ thước tây xuất xắc thước trung hoa xưa) , trái chín đỏ ăn được.

(8) chén âm : tám thứ music . Cỗ Từ Hải cho thấy thêm bát âm là : Kim (vàng) , thạch (đá), thổ (đất) , cách (da thuộc), ty (tơ tằm), mộc (gỗ cây), bào (cây bàu), trúc (tre).

(9) Tứ Minh: gọi thông thường 4 cuốn sách Veda của Ấn Độ 1- thọ minh (Rig Veda) 2- tự minh (yajur-veda) 3- bình minh (Sama-Veda) 4- Thuật minh ( Artharva-Veda).

(10) Huấn giải, Thanh minh: Đây nói về sự dạy dỗ, giảng giải (huấn giải). Còn thổ lộ tức ngôn ngữ, văn từ bỏ học, là 1 trong những trong 5 môn học tập của Ấn Độ xưa gọi là ngũ minh.

(11) Đâu Suất (Tushita): một trong những cõi trời trực thuộc Dục giới, Đâu Suất trung hoa dịch nghĩa là :“ Tri túc, tin vui túc, Diệu túc, Thượng túc”. Nội viện là vị trí tu thanh tịnh của những bậc đã hội chứng thánh quả. ý trung nhân tát Di Lặc vẫn thuyết pháp trên cung trời này. Về sau Ngài giáng sinh xuống nhân gian. Nước ngoài viện là nơi giành riêng cho chư thiên được phúc báo, hưởng thụ, dục lạc.

(12) cha cõi: Cõi Dục, Cõi Sắc, Cõi Vô nhan sắc

(13) Đế Thích: giờ phạm, phiên âm đủ là say mê Ca Đề hoàn Nhân Đà La (Sakra Devanam Indra). Thích hợp Ca là tên gọi họ, dịch nghĩa là “Năng” Đề hoàn dịch tức là “Thiên” trời. Nhân Đà La dịch tức thị Đế “Vua”. Tức là vị vua sinh sống trên trời , cái họ thích Ca. Vua Đế Th?