Lấy dữ liệu từ database trong php

     

Bài này sẽ lí giải chúng ta select dữ liệu tự MySquốc lộ trong PHP bằng cách áp dụng MySQLi với PDO.

Câu lệnh SELECT được áp dụng để mang dữ liệu xuất phát điểm từ một hoặc các bảng:

Cú pháp câu lệnh SELECT trong MySQL:


Bạn đang xem: Lấy dữ liệu từ database trong php

Select dữ liệu với MySQLi

lấy ví dụ sau chọn cột id, firstname cùng lastname từ bảng MyGuests với hiển thị các công bố này trên trang:

ví dụ như (MySQLi hướng đối tượng)


connect_error) die("Connection failed: " . $conn->connect_error); $sql = "SELECT id, firstname, lastname FROM MyGuests";$result = $conn->query($sql);if ($result->num_rows > 0) // output tài liệu bên trên trang while($row = $result->fetch_assoc()) emang đến "id: " . $row<"id">. " - Name: " . $row<"firstname">. " " . $row<"lastname">. ""; else emang lại "0 results";$conn->close();?>
Đoạn code trên hoàn toàn có thể được lý giải nlỗi sau:

Đầu tiên, chúng ta cấu hình thiết lập một truy vấn Squốc lộ để lựa chọn những cột id, firstname với lastname trường đoản cú bảng MyGuests. Dòng code tiếp sau triển khai truy hỏi vấn và chuyển hiệu quả vào trong 1 thay đổi Điện thoại tư vấn là $result.

Sau đó, những function num_rows()soát sổ ví như có tương đối nhiều hơn 0 bạn dạng ghi trả về.

Nếu có không ít bản ghi được trả về, hàm fetch_assoc() vẫn đặt toàn bộ những công dụng vào một trong những mảng kết hợp mà chúng ta cũng có thể lặp lại. Vòng lặp while() lặp tập hiệu quả và kết quả với cột id, firstname và lastname được hiện trên trang.

lấy ví dụ như (MySQLi hướng thủ tục)


0) // hiển thị tài liệu trên trang while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) emang đến "id: " . $row<"id">. " - Name: " . $row<"firstname">. " " . $row<"lastname">. ""; else echo "0 results";mysqli_close($conn);?>

Select tài liệu cùng với PDO

Chọn những cột id, firstname và lastname trường đoản cú bảng MyGuests và hiển thị nó vào một bảng HTML:


Xem thêm: Bộ Gdđt Chính Thức "Chốt" Lịch Thi Tn Thpt Năm 2020, Lịch Thi Tốt Nghiệp Thpt Năm 2020

IdFirstnameLastname";class TableRows extends RecursiveIteratorIterator function __construct($it) parent::__construct($it, self::LEAVES_ONLY); function current() return "" . parent::current(). ""; function beginChildren() emang đến ""; function endChildren() eđến "" . " "; $servername = "localhost";$web1_username = "root";$password = "1234567890";$dbname = "myDBPDO";try $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $web1_username, $password); $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION); $stmt = $conn->prepare("SELECT id, firstname, lastname FROM MyGuests"); $stmt->execute(); // tùy chỉnh thiết lập mảng công dụng thành mảng phối hợp $result = $stmt->setFetchMode(PDO::FETCH_ASSOC); foreach(new TableRows(new RecursiveArrayIterator($stmt->fetchAll())) as $k=>$v) eđến $v; catch(PDOException $e) emang lại "Error: " . $e->getMessage();$conn = null;emang đến "";?>
Kết quả:

*

Update dữ liệu vào MySquốc lộ vào PHP.
Delete dữ liệu từ bỏ MySquốc lộ vào PHPhường.
Recent Updates Tìm số thuận nghịch trong PHPTính tổng của các chữ số của môt số nguyên nPhân tích số nguim n các kết quả những số nguyên ổn tố vào PHPLiệt kê toàn bộ số nguyên ổn tố gồm 5 chữ số vào PHPTìm USCLN cùng BSCNN của 2 số trong PHPChuyển đổi hệ cơ số vào PHPLiệt kê số Fibonacci nhỏ dại hơn n cùng là số nguyên ổn tố vào PHPCheck số nguyên ổn tố vào PHPDãy số Fibonacci vào PHPTính giai quá vào PHPNhững bài tập PHPhường có lời giảiLiệt kê toàn bộ những số nguyên tố nhỏ dại rộng n trong PHP