Hàm str_replace trong php

     

Chuỗi là một trong hình dạng dữ liệu đặc trưng và hay được áp dụng. Trong bài học kinh nghiệm này, mình vẫn chỉ dẫn chúng ta một trong những hàm giải pháp xử lý chuỗi String trong PHP..

Bạn đang xem: Hàm str_replace trong php

quý khách đã xem: Hàm str_replace vào php cùng ví dụ thực tế đi kèm

Video Xử lý chuỗi String vào PHP – String functions

Hướng dẫn đưa ra tiết

echo

emang lại ($string)

In ra màn hình và ko trả về quý giá gì

echo "Hello";echo("Hello");

printf

printf ( string $format ) : int

In ra theo định dạng

$str = "Hiiiii";printf("Đây là %s",$str);

print_r

print_r($variable)

In ra màn hình hiển thị đọc tin của một đổi mới (mảng, đối tượng người tiêu dùng, chuỗi …)

$arr =array( "key" => "value", "key1" => 2);print_r($arr);

explode

Phân tách bóc chuỗi đầu vào nhờ vào ký từ ngăn cách, trả về 1 mảng.

$str = "string 1,string2,string3";// explode(phân tách bóc, chuỗi đầu vào, số bộ phận mong lấy ra)$kq = explode(",",$str,3);var_dump($kq);

implode

Ghép các bộ phận của mảng thành 1 chuỗi.

$kq = array("string 1","string 2","string 3");$str = implode(",",$kq);emang lại $str;

str_split

Cắt chuỗi với gửi thành mảng ký tự.

$str = "123456";$kq = str_split($str);print_r($kq);

str_replace

Ttuyệt rứa ký kết trường đoản cú hoặc một quãng chuỗi bằng một cam kết từ hoặc một đoạn chuỗi khác.

$str = "cầu thơm dừa đủ xoài";$str = str_replace("thơm","chôm chôm",$str);Có thể nạm thế hàng tồn kho loạt bằng phương pháp áp dụng mảng.

Xem thêm: Cách Khắc Phục Google Chrome Bị Lỗi, Khắc Phục Sự Cố Nếu Chrome Gặp Lỗi Hoặc Không Mở

$str = "hello";$str = str_repeat($str,5);emang lại $str;

substr

substr($chuoi_ban_dau,

Lấy ra một đoạn chuỗi tự chuỗi bố đầu.

$str = "I love you";$str = substr($str, 1, );eđến $str;

strstr – stristr

strstr($chuoi_ban_dau, $chuoi_can_tim)

Trả về đoạn chuỗi bước đầu từ đoạn chuỗi cần tìm. Lưu ý, hàm strstr tất cả minh bạch chữ viết hoa – thường.


*

html_entity_decode

Có tác dụng ngược trở lại cùng với hàm htmlentities.

htmlspecialchars

Hàm htmlspecialchars có tác dụng tương tự như với hàm htmlentities.

$str = "NO NAME";$str = htmlspecialchars($str);eđến $str;

htmlspecialchars_decode

Có tác dụng ngược chở lại với hàm htmlspecialchars .

json_encode

$arr = array( "key" => "value1", "key" => "value1");$json = json_encode($arr);echo($json);$json = json_encode( new class("Red", 4) public $color; public $num; public function __construct($color, $num) $this->color = $color; $this->num = $num; );echo($json);

json_decode

Giải mã một JSOn thành một cực hiếm hoàn toàn có thể sử dụng vào PHP

$temp = json_decode($json);var_dump($temp);Code mẫu: Download

Nếu bao gồm thắc mắc, hãy đặt câu hỏi bằng cách comment bên dưới, qua email, hoặc nhắn tin qua Fanpage Góc làm cho web.