Hàm mysql_num_rows trong php

     
*

Cú pháp hàm mysql_query() nhỏng sau:

mysql_query(câu lệnh sql);Ví dụ: Để lấy tất cả những bản ghi vào bảng “Members”, ta đang Call hàm mysql_query() nhỏng sau:

mysql_query (“Select * from Members”) ?>Vấn đề là lúc tiến hành tầm nã vấn này, dữ liệu sẽ tiến hành trả về dưới dạng một bảng. Ta sẽ tiến hành mang từng mẫu của bảng kia ra dưới dạng một mảng (sử dụng hàm mysql_fetch_array()), tiếp kia, câu hỏi cách xử lý các bộ phận của mảng đó như thế nào là tùy ý chúng ta.

Bạn đang xem: Hàm mysql_num_rows trong php

Ví dụ:

$result = mysql_query(“SELECT id, name FROM mytable”); while ($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)) printf (“ID: %s Name: %s”, $row<"name">); mysql_free_result($result); ?>Đoạn lệnh trên lặp trông nom qua bảng hiệu quả result, đối với mỗi loại của bảng, hàm mysql_fetch_array() đã đảm nhận câu hỏi bóc tách chiếc kia rồi chuyển vào trong 1 mảng mang tên là $row. Mỗi bộ phận của mảng này đang là giá trị của cột mang tên khớp ứng. do đó, trước khi khẳng định dữ liệu đề nghị mang là gì, chúng ta cần kiến thiết câu truy vấn Squốc lộ thế nào cho phù hợp cùng bảo đảm rằng truy tìm vấn đó chỉ mang ra hầu hết đọc tin gì phải thực hiện. Nếu lấy ra nhiều vượt sẽ gây ra quá cài khối hệ thống dẫn mang lại treo máy chủ VPS. Sau lúc đã sở hữu câu tầm nã vấn SQL, ta chỉ bài toán kết phù hợp với hàm mysql_query() nhằm trả hiệu quả về dưới dạng một biến đổi như thế nào kia.

Xem thêm: Click Số Điện Thoại Để Gọi Trên Website Wordpress &Bull; Kiến Càng

Tiếp theo, họ đã cần sử dụng một hàm mang tên là mysql_fetch_array () để đưa từng cái dữ liệu ra nhằm cách xử lý.Hàm mysql_fetch_array tất cả nhì tsi số: – Tsi số đầu tiên: khẳng định vươn lên là nắm giữ hiệu quả trả về vì chưng hàm mysql_query()– Tđam mê số sản phẩm công nghệ hai: xác định hình dạng định danh trường: -> MYSQL_ASSOC: Đưa ra một mảng cùng với chỉ số của mảng là tên trường-> MYSQL_NUM: Đưa ra một mảng với chỉ số của mảng là số đồ vật từ của trường được liệt kê trong câu tróc nã vấn Squốc lộ.-> MYSQL_BOTH: Đưa ra một mảng cùng với chỉ số phối kết hợp giữa nhì nhiều loại bên trên. Thông thường, ta cần sử dụng MYSQL_ASSOC để thực hiện chỉ số bởi tên các ngôi trường.Lúc tróc nã vấn DataBase MySquốc lộ, ta có thể áp dụng thêm một vài hàm prúc trợ: mysql_num_rows(biến hóa kết quả): trả về số những cái đem được từ trở thành công dụng. Ví dụ:

$link = mysql_connect(“localhost”, “mysql_web1_user”, “mysql_password”); mysql_select_db(“database”, $link); $result = mysql_query(“SELECT * FROM table1″, $link); $num_rows = mysql_num_rows($result);echo “Có $num_rows bản ghi được kiếm tìm thấyn”; ?>Tương từ ta có: mysql_num_fields (biến chuyển kết quả): Trả về số trường (cột) vào tập trung quảmysql_affected_rows (): Trả về số phiên bản ghi bị tác động vì chưng những câu lệnh Squốc lộ INSERT, UPDATE, DELETE. Ví dụ:

mysql_pconnect(“localhost”, “mysql_web1_user”, “mysql_password”) or die (“Could not connect”); mysql_query(“DELETE FROM mytable WHERE id printf (“Số phiên bản ghi bị xóa: %dn”, mysql_affected_rows()); ?>mysql_data_see( mối cung cấp kết quả, dòng đề nghị truy nã cập): Hàm này đưa bé trỏ chiếc của mối cung cấp công dụng cho một dòng như thế nào kia.  Dòng đầu tiên trong bảng kết quả được khắc số là 0, chiếc sau cùng đó là mysql_num_rows()-1. Hàm trả về TRUE giả dụ thành công, trở lại là FALSE. Crúc ý rằng hàm này chỉ sử dụng cùng rất hàm mysql_queryVí dụ:

$liên kết = mysql_pconnect(“localhost”, “mysql_web1_user”, “mysql_password”) or die(“Could not connect”); mysql_select_db(“samp_db”) or exit(“Could not select database”); $query = “SELECT last_name, first_name FROM friends”; $result = mysql_query($query) or die(“Query failed”); /* fetch rows in reverse order */ for ($i = mysql_num_rows($result) – 1; $i >= 0; $i–) if (!mysql_data_seek($result, $i)) emang đến “Cannot seek to lớn row $in”; continue; if(!($row = mysql_fetch_object($result))) continue; emang đến “$row->last_name $row->first_namen”; mysql_free_result($result); ?>Chúc chúng ta thành công!