Đề thi thpt quốc gia 2018 môn sinh

     

1. Đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Sinc học

....Liên tục update .........

Bạn đang xem: Đề thi thpt quốc gia 2018 môn sinh

*
http://cdyduoc.edu.vn

*

*

*

*

*

2. Đáp án đề thi trung học phổ thông Quốc gia 2018 môn Sinc học

.......Liên tục cập nhật .......

MÃ ĐỀ 201

81.D82. A83. C84. B85.A86.B87.A88.B89.C90.C
91. C92. D93. B94. A95. D96. B97. D98. B99.C100. B
101.D102. A103.A104. D105. B106. D107. A108.C109.A110.C
111. B112. A113.D114.B115.A116. B117. B118.A119. D1trăng tròn. B

MÃ ĐỀ 202

81.D82. C83. B84. A85.A86. D87.D88.A89.D90. A
91. A92. D93. A94. C95. C96. B97. C98. A99.C100. D
101.B102. B103.D104. D105. C106. C107. C108.A109.A110.A
111. C112. C113.A114.D115.116.117.118.119.120.

MÃ ĐỀ 203

81.B82.B83.D84.C85.D86. A87.A88.D89.D90.B
91. D92. C93.D94.A95. C96. B97. B98. D99.C100. A
101.C102.D103.D104.A105.C106. A107. B108.B109.A110.B
111. B112.B113.A114.C115.A116. B117.118.C119. D1đôi mươi. A

MÃ ĐỀ 204

81.C82. C83. C84. B85.B86. D87.A88.A89.C90.D
91. A92. C93. A94. B95. C96. B97.B98. B99.D100. D
101.D102. B103.B104. D105. D106. C107. B108.D109.B110.D
111. C112. D113.B114.B115.C116. B117. D118.C119. D1trăng tròn. C

MÃ ĐỀ 205

81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.
91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.
101.102.103.104.105.106.107.

Xem thêm: Hướng Dẫn Bật Chế Độ Usb Debugging Trên Điện Thoại Android, Cách Kích Hoạt Chế Độ Usb Debugging Trên Android

108.109.110.
111.112.113.114.115.116.117.118.119.1đôi mươi.

MÃ ĐỀ 206

81.C82. B83. C84. C85.D86. D87.B88.B89.B90. A
91. B92. A93. D94. C95. B96.C97. C98. A99.Atrăng tròn. C
101.C102. B103.B104. D105. D106. C107. C108.A109.B110.B
111. A112. D113.A114.D115.C116. A117. A118.D119. A120. A

MÃ ĐỀ 207

81.A82. C83. C84. C85.A86. B87.C88.D89.B90.D
91. D92. C93. A94. C95. D96. B97. B98. B99.D100.C
101.D102. D103.B104. A105. A106. D107. A108.A109.B110.
111.112.113.114.B115.A116. C117. C118.A119. B1trăng tròn. A

MÃ ĐỀ 208

81.B82. C83. A84. D85.D86. A87.A88.C89.C90. B
91. A92. C93. B94. A95. D96. C97. D98. B99.A100. B
101.C102.D103.A104. A105. A106. D107. C108.C109.C110.A
111. D112. B113.B114.D115.D116. D117. D118.A119. A120. C

MÃ ĐỀ 209

81.D82. C83. C84. A85.D86. D87.88.D89.A90. C
91. A92. D93. A94. B95.B96. D97. B98. C99.C100. B
101.B102. B103.B104. B105. D106.107. C108.D109.D110.C
111. D112. D113.114.115.D116.117.118.119. B120.

MÃ ĐỀ 210

81.D82. A83. B84. A85. B86. C87.D88.C89.A90. A
91. C92. D93. D94. C95. B96. B97. B98. A99.D100. A
101.C102. A103.C104. B105. A106. B107. B108.C109.B110.C
111. A112. D113.B114.D115.D116. D117. D118.119.1đôi mươi.

MÃ ĐỀ 211

81.A82. C83. C84. A85. B86. D87.B88.A89.B90. D
91. C92. D93. C94. A95. C96. D97. B98. B99.A100. D
101.D102. A103.A104. D105. A106. A107. A108.D109.B110.B
111. A112. A113.114.D115.D116. B117. B118.D119. B120. B

MÃ ĐỀ 212

81.B82. D83. D84. B85.A86. A87.C88.A89.B90. C
91. A92. D93. C94. A95. A96. C97. B98. A99.C100.B
101.B102. C103.D104. A105. C106. D107. B108.A109.C110.D
111. B112. B113.B114.C115.D116. D117. C118.B119. C1đôi mươi. D

MÃ ĐỀ 213

81.B82. D83.B84.B85.A86.B87.A88.A89.D90. D
91.D92.C93.C94.B95.B96. A97. D98.B99.B100.B
101.D102.D103.B104.C105. C106. A107. D108.C109.A110.C
111. B112. D113.A114.115.C116. C117. B118.A119. A1đôi mươi. C

MÃ ĐỀ 214

81.D82. B83. B84. C85.A86. C87.C88.A89.B90. A
91. C92. A93.A94. A95. B96. D97. C98. B99.C100. A
101.C102. B103.C104. D105. C106. B107. D108.C109.D110. A
111. C112. B113.C114.D115.A116. A117. B118.C119. D1trăng tròn.B

MÃ ĐỀ 215

81.A82. B83. C84. A85.D86. C87.C88.D89.C90. D
91. B92. B93. D94. A95. A96. B97. B98. A99.B100. B
101.D102. D103.D104. A105. A106. B107.B108.D109.A110.A
111. B112. D113.D114.A115.C116. B117. A118.D119. B1trăng tròn. B

MÃ ĐỀ 216

81.B82. B83. C84. C85.C86. B87.D88.B89.D90.D
91. C92. D93.A94. D95. D96. A97. B98. A99.A100.B
101.A102. D103.C104. A105. B106. C107. C108.B109.C110.A
111. C112. B113.D114.B115.D116. D117. A118.D119.A1đôi mươi. D

MÃ ĐỀ 217

81.D82. B83. D84. D85.D86. C87.B88.B89.A90. C
91. B92. C93. A94. C95. A96. B97. C98. A99.B100. C
101.C102. B103.A104. A105. C106. B107. B108.C109.D110.C
111. B112. A113.A114.C115.A116. D117. C118.B119. C120. A

MÃ ĐỀ 218

81.D82.D83.A84.C85.D86.D87.D88.B89.D90. B
91.D92.B93.B94. C95. B96.D97.A98. B99.C100.D
101.D102.B103.B104.D105.A106.B107.C108.A109.C110.B
111. B112.C113.A114.C115.D116.A117.B118.D119. C120.D

MÃ ĐỀ 219

81.C82. B83. A84. D85.A86. D87.D88.B89.D90. B
91. B92. A93. C94. A95. D96. D97. A98. B99.C100. C
101.B102. A103.C104. D105. C106. B107. C108.A109.C110.B
111. C112. C113.A114.D115.B116. C117. C118.B119. C1trăng tròn. A

MÃ ĐỀ 220

81.B82. D83. A84. C85.C86. C87.D88.B89.C90.B
91. A92. C93.D94. C95. A96. B97. B98. B99.C100. D
101.D102. A103.B104. D105. C106. D107. B108.D109.A110.B
111. A112. A113.C114.A115.D116. A117. A118.B119. D1đôi mươi. A

MÃ ĐỀ 221

81.A82. C83. D84. C85.A86. A87.A88.B89.D90. B
91. B92. B93. C94. C95. D96.C97. C98. A99.C100. D
101.C102. C103.D104. A105. D106.A107. C108.D109.A110.
111. C112. A113.C114.A115.C116. C117. D118.C119. C1đôi mươi. D

MÃ ĐỀ 222

81.D82.A83.D84.B85.C86.C87.B88.B89.A90.A
91.D92.D93.D94.D95.D96.C97.C98.A99.B100.B
101.D102.A103.A104.D105.A106.C107.D108.B109.D110.C
111.C112.B113.C114.D115.A116. A117.C118.C119.D120.B

MÃ ĐỀ 223

81.A82. B83. C84. D85.C86. D87.B88.A89.B90. D
91. A92. D93. C94. A95. D96. C97. B98. D99.C100. D
101.B102. C103.A104. A105. C106. D107. B108.A109.A110.A
111. B112. C113.D114.B115.A116. D117. A118.B119. D120. A

MÃ ĐỀ 224

81.A82. C83. A84. D85.C86. B87.B88.C89.A90. B
91. C92. A93. D94. D95. C96. D97. C98. B99.B100. D
101.B102. B103.A104. B105. D106. A107. A108.C109.D110.D
111. A112. D113.C114.A115.B116.117.118.119.1đôi mươi.

nguyenminhchau.com Team