Đáp án môn hóa thpt quốc gia 2018

     

Sáng ngày 26/6, các thí sinch thi trung học phổ thông Quốc Gia làm cho bài bác trắc nghiệm môn Vật lí thi THPT tổ quốc 2018 cùng với thời hạn 50 phút.

Bạn đang xem: Đáp án môn hóa thpt quốc gia 2018

Năm nay, thí sinh vẫn vẫn thường xuyên tiến hành phương thức thi trắc nghiệm so với môn Vật lí bước đầu tự 7h35. Nội dung thi năm 2018 bao hàm công tác lớp 12 với lớp 11, tuy thế tập trung hầu hết sinh sống chương trình lớp 12.

Đáp án 24 mã đề thi môn Toán THPT Quốc gia năm 2018:

Mã đề 201 Mã đề 202 Mã đề 203 Mã đề 204 Mã đề 205 Mã đề 206 Mã đề 207 Mã đề 208
Mã đề 209 Mã đề 210 Mã đề 211 Mã đề 212 Mã đề 213 Mã đề 214 Mã đề 215 Mã đề 216
Mã đề 217 Mã đề 218 Mã đề 219 Mã đề 220 Mã đề 221 Mã đề 222 Mã đề 223 Mã đề 224

 

MÃ Đề̀: 201

41. D 42. D 43. A 44. D 45. C 46. C 47. A 48. A
49. C 50. C 51. A 52. B 53. A 54. B 55. D 56. A
57. C 58. D 59. A 60. B  61. B 62. D 63. D 64. C
65. C 66. D 67. D 68. B 69. B 70. C 71. A 72. D
73. A 74. D 75. C 76. B 77. A 78. B 79. C 80. B

 

MÃ ĐỀ: 202

41. B 42. B 43. C 44. D 45. A 46. B 47. D 48. D
49. B 50. D 51. B 52. D 53. B 54. C 55. D 56. A
57. C 58. C 59.C 60. D 61. D 62. A 63. D 64. A
65. B 66. D 67. C 68. B 69. A 70. A 71. B 72. A
73. C 74. A 75. A 76. C 77. B 78. C 79. C 80. C

 

MÃ ĐỀ: 203

 

41. D 42. C 43. A 44. A 45. C 46. D 47. A 48. C
49. D 50.C 51. D 52. C 53. A 54. D 55. B 56. B
57. A 58. B 59.B 60. B 61. C 62. B 63. C 64. D
65. A 66. D 67. B 68. C 69. A 70. A 71. A 72. C
73. B 74. D 75. B 76. B 77. B 78. D 79. B 80. D

 

MÃ ĐỀ: 204

 

41. C 42. D 43. A 44. A 45. A 46. C 47. C 48. D
49. C 50. B 51. C 52. D 53. A  54. B  55. D  56. D
57. D 58. A 59. D 60. B 61. D 62. C  63. C  64. D
65. A 66. B 67. C  68. A  69. C 70. B 71. B 72. C
73. C 74. A 75. B 76. B 77. A 78. B 79. B 80. A

 

MÃ ĐỀ: 205

 

41. D 42. B 43. D 44. C 45. A 46. D 47. C 48. B
49. D 50. D 51. B 52. A 53. C  54. A  55. C  56. D 
57. A  58. D  59. B 60. D 61. B 62. A 63. C 64. B
65. D  66. C 67. C 68. B 69. B 70. C 71. A 72. D
73. C 74. C 75. A  76. A 77. B 78. B 79. C 80. C

 

MÃ ĐỀ: 206

 

41. C 42. B 43. A 44. D 45. C 46. B 47. D 48. B
49. D 50. A 51. B 52. C 53. C  54. A  55. D  56. C 
57. C 58. A 59. D 60. C  61. D  62. D 63. A  64. D
65. C 66. C  67. A 68. C 69. A 70. A 71. D  72. C
73. D 74. C 75. C  76. C 77. A 78. D 79. A 80. A

 

MÃ ĐỀ: 207

 

41. C 42. D 43. C 44. A 45. B 46. C 47. D 48. C
49. D 50. B 51. D 52. D 53. B 54. A 55. B 56. B
57. D 58. A 59. B 60. C 61. A 62. C 63. B 64. C
65. B  66. D  67. B 68. A 69. B 70. B 71. C 72. D
73. D 74. C 75. D 76. A 77. C 78. A 79. A 80. A

 

MÃ ĐỀ: 208

 

41. B 42. C 43. B 44. D 45. D 46. A 47. D 48. C
49. D 50. C 51. A 52. A 53. B 54. B 55. B 56. A
57. A 58. C 59. A 60. A 61. B 62. A 63. B 64. C
65. C 66. C 67. B 68. A 69. B 70. B 71. B 72. A
73. A 74. B 75. C 76. C 77. B 78. C 79. C 80. B

 

MÃ ĐỀ: 209

 

41. D 42. C 43. C 44. A 45. D 46. D 47. B 48. D
49. A 50. C 51. A 52. D 53. A 54. B 55. B 56. D
57. B 58. C 59.C 60. B 61. D 62. B 63. B 64. C
65. D 66. C 67. C 68. D 69. D 70. C 71. D 72. D
73. C 74. D 75. B 76. B 77. C 78. D 79. B 80. B

 

MÃ ĐỀ: 210

 

41. A 42. D 43. A 44. A 45. A 46. C 47. A 48. D
49. C 50. B 51. C 52. D 53. D 54. D 55. D 56. B
57. B 58. D 59. B 60. A 61. B 62. B 63. D 64. C
65. D 66. B 67. C 68. D 69. B 70. D 71. C 72. A
73. B 74. C 75. A 76. C 77. C 78. A 79. A 80. C

 

MÃ ĐỀ: 211

 

41. C 42. B 43. C 44. D 45. B 46. A 47. D 48. D
49. D 50.C 51. B 52. A 53. A 54. A 55. B 56. B
57. A 58. C 59. B 60. A 61. B 62. C 63. A 64. C
65. A 66. C 67. A 68. B 69. B 70. C 71. A 72. C
73. C 74. C 75. A 76. B 77. B 78. A 79. A 80. A

 

MÃ ĐỀ: 212

 

41. B 42. B 43. D 44. B 45. B 46. A 47. D 48. A
49. C 50.B 51. A 52. C 53. D 54. A 55. B 56. B
57. D 58. C 59. A 60. A 61. D 62. C 63. A 64. C
65. C 66. D 67. B 68. A 69. D 70. B 71. A 72. D
73. D 74. A 75. C 76. A 77. D 78. D 79. C 80.

Xem thêm: Các Cách Copy Văn Bản Trên Web Chống Copy Nội Dung Trên Web Không Cho Copy

C

 

MÃ ĐỀ: 213

 

41. A 42. B 43. A 44. D 45. A 46. B 47. A 48. B
49. D 50. A 51. D 52. C 53. C 54. D 55. C 56. B
57. D 58. A 59. D 60. C 61. B 62. B 63. B 64. D
65. A 66. D  67. B 68. A 69. D 70. A 71. A 72. B
73. B 74. D 75. A 76. B 77. D 78. B 79. B 80. D

 

MÃ ĐỀ: 214

 

41. D 42. C 43. B 44. D 45. B 46. A 47. B 48. B
49. D 50.D 51. D 52. B 53. B 54. A 55. C 56. B
57. D 58. C 59.D 60. A 61. C 62. D 63. B 64. A
65. A 66. A 67. B 68. C 69. C 70. B 71. A 72. D
73. A 74. D 75. B 76. C 77. A 78. A 79. C 80. C

 

MÃ ĐỀ: 215

 

41. D 42. D 43. B 44. A 45. C 46. A 47. B 48. D
49. B 50. C 51. C 52. C 53. B 54. A 55. B 56. B
57. B 58. C 59. D 60. D 61. C 62. C 63. B 64. A
65. B 66. C 67. A 68. D 69. B 70. B 71. A 72. A
73. C 74. D 75. A 76. A 77. D 78. A 79. D 80. C

 

MÃ ĐỀ: 216

 

41. D 42. A 43. C 44. A 45. D 46. C 47. D 48. A
49. D 50. B 51. D 52. B 53. D 54. D 55. B 56. A
57. A 58. B 59. A 60. B 61. D 62. D 63. C 64. C
65. A 66. B 67. A 68. C 69. C 70. A 71. C 72. C
73. B 74. B 75. C 76. B  77. A 78. C 79. A 80. B

 

MÃ ĐỀ: 217

 

41. B 42. A 43. C 44. A 45. D 46. A 47. C  48. A 
49. C 50. A 51. D 52. D 53. B 54. B 55. D 56. C
57. C 58. C 59. C 60. B 61. C  62. D 63. C 64. A
65. D 66. C 67. A  68. A 69. B 70. B 71. D 72. A
73. B 74. C 75. D 76. D 77. B 78. A 79. D 80. D

 

MÃ ĐỀ: 218

 

41. C 42. D  43. B 44. D 45. B 46. D 47. A 48. C
49. C 50. B 51. A 52. A 53. D 54. A  55. A  56. C
57. B 58. C 59. D 60. C  61. C  62. B  63. B  64. B 
65. D 66. D 67. D 68. A 69. A 70. A 71. C 72. A
73. B  74. B 75. A 76. C 77. B 78. C 79. A 80. A

 

MÃ ĐỀ: 219

 

41. B 42. A 43. C 44. A 45. D 46. D 47. C 48. A
49. C 50. B 51. C 52. A 53. C 54. A 55. B 56. B
57. C 58. C 59. B 60. A 61. D 62. C 63. D 64. D 
65. A 66. D 67. B 68. A 69. C 70. A 71. C  72. C
73. B 74. D  75. A 76. D 77. B 78. B  79. D 80. D

 

MÃ ĐỀ: 220

 

41. C 42. D 43. B 44. B 45. D  46. D  47. C 48. A
49. D 50. B 51. A 52. D 53. D 54. B 55. C  56. A 
57. A 58. B 59. D 60. D 61. D 62. B 63. A  64. D
65. A 66. A  67. D  68. B  69. D 70. B 71. B 72. A
73. C 74. D 75. A 76. B 77. B  78. A 79. B  80. A 

 

MÃ ĐỀ: 221

 

41. A 42. D 43. D 44. A 45. D 46. C 47. A 48. B
49. B 50. A 51. D 52. D 53. B 54. C 55. C 56. B
57. D 58. A 59. C 60. C 61. C 62. A 63. B 64. B
65. C 66. A 67. A 68. D 69. D 70. B 71. B 72. D
73. A 74. C 75. B 76. C 77. B 78. C 79. A 80. A

 

MÃ ĐỀ: 222

 

41. C 42. A 43. A 44. C 45. C 46. B 47. A 48. C
49. D 50. C 51. B 52. C 53. D 54. A 55. B 56. D
57. B 58. C 59. A 60. A 61. D 62. D 63. D 64. B
65. D 66. B 67. C 68. A 69. D 70. A 71. A 72. D
73. A 74. D 75. B 76. B 77. A 78. B 79. B 80. A

 

MÃ ĐỀ: 223

 

41. A 42. D 43. A 44. A 45. C 46. D 47. D 48. C
49. A 50.A 51. C 52. A 53. C 54. C 55. D 56. C
57. B 58. C 59.D 60. A 61. A 62. C 63. A 64. B
65. D 66. B 67. A 68. D 69. C 70. C 71. A 72. B
73. A 74. D 75. A 76. D 77. D 78. C 79. D 80. C

 

MÃ ĐỀ: 224

 

41. B 42. B 43. D 44. A 45. D 46. A 47. A 48. A
49. B 50. D 51. D 52. C 53. C 54. D 55. D 56. B
57. B 58. C 59. C 60. D 61. B 62. C 63. B 64. C
65. C 66. B 67. B 68. C 69. D 70. B 71. C 72. C
73. D 74. B 75. D 76. D 77. C 78. C 79. D 80. C