Gợi Ý Đáp Án Môn Hóa Thpt Quốc Gia 2018 (ChíNh ThứC Từ Bộ)

admin-nguyenminhchau Lần cập nhật cuối: Tháng Năm 23, 2021

Sáng ngày 26/6, các thí sinh thi THPT Quốc Gia làm bài trắc nghiệm môn Vật lí thi THPT quốc gia 2018 với thời gian 50 phút. Năm nay, thí sinh vẫn sẽ tiếp tục thực hiện phương thức thi trắc nghiệm đối với môn Vật lí bắt đầu từ 7h35. Nội dung thi năm 2018 bao gồm chương trình lớp 12 và lớp 11, nhưng tập trung chủ yếu ở chương trình lớp 12.

Đáp án 24 mã đề thi môn Toán THPT Quốc gia năm 2018:

Mã đề 201 Mã đề 202 Mã đề 203 Mã đề 204 Mã đề 205 Mã đề 206 Mã đề 207 Mã đề 208
Mã đề 209 Mã đề 210 Mã đề 211 Mã đề 212 Mã đề 213 Mã đề 214 Mã đề 215 Mã đề 216
Mã đề 217 Mã đề 218 Mã đề 219 Mã đề 220 Mã đề 221 Mã đề 222 Mã đề 223 Mã đề 224

 

MÃ Đề̀: 201

41. D 42. D 43. A 44. D 45. C 46. C 47. A 48. A
49. C 50. C 51. A 52. B 53. A 54. B 55. D 56. A
57. C 58. D 59. A 60. B  61. B 62. D 63. D 64. C
65. C 66. D 67. D 68. B 69. B 70. C 71. A 72. D
73. A 74. D 75. C 76. B 77. A 78. B 79. C 80. B

 

MÃ ĐỀ: 202

41. B 42. B 43. C 44. D 45. A 46. B 47. D 48. D
49. B 50. D 51. B 52. D 53. B 54. C 55. D 56. A
57. C 58. C 59.C 60. D 61. D 62. A 63. D 64. A
65. B 66. D 67. C 68. B 69. A 70. A 71. B 72. A
73. C 74. A 75. A 76. C 77. B 78. C 79. C 80. C

 

MÃ ĐỀ: 203

 

41. D 42. C 43. A 44. A 45. C 46. D 47. A 48. C
49. D 50.C 51. D 52. C 53. A 54. D 55. B 56. B
57. A 58. B 59.B 60. B 61. C 62. B 63. C 64. D
65. A 66. D 67. B 68. C 69. A 70. A 71. A 72. C
73. B 74. D 75. B 76. B 77. B 78. D 79. B 80. D

 

MÃ ĐỀ: 204

 

41. C 42. D 43. A 44. A 45. A 46. C 47. C 48. D
49. C 50. B 51. C 52. D 53. A  54. B  55. D  56. D
57. D 58. A 59. D 60. B 61. D 62. C  63. C  64. D
65. A 66. B 67. C  68. A  69. C 70. B 71. B 72. C
73. C 74. A 75. B 76. B 77. A 78. B 79. B 80. A

 

MÃ ĐỀ: 205

 

41. D 42. B 43. D 44. C 45. A 46. D 47. C 48. B
49. D 50. D 51. B 52. A 53. C  54. A  55. C  56. D 
57. A  58. D  59. B 60. D 61. B 62. A 63. C 64. B
65. D  66. C 67. C 68. B 69. B 70. C 71. A 72. D
73. C 74. C 75. A  76. A 77. B 78. B 79. C 80. C

 

MÃ ĐỀ: 206

 

41. C 42. B 43. A 44. D 45. C 46. B 47. D 48. B
49. D 50. A 51. B 52. C 53. C  54. A  55. D  56. C 
57. C 58. A 59. D 60. C  61. D  62. D 63. A  64. D
65. C 66. C  67. A 68. C 69. A 70. A 71. D  72. C
73. D 74. C 75. C  76. C 77. A 78. D 79. A 80. A

 

MÃ ĐỀ: 207

 

41. C 42. D 43. C 44. A 45. B 46. C 47. D 48. C
49. D 50. B 51. D 52. D 53. B 54. A 55. B 56. B
57. D 58. A 59. B 60. C 61. A 62. C 63. B 64. C
65. B  66. D  67. B 68. A 69. B 70. B 71. C 72. D
73. D 74. C 75. D 76. A 77. C 78. A 79. A 80. A

 

MÃ ĐỀ: 208

 

41. B 42. C 43. B 44. D 45. D 46. A 47. D 48. C
49. D 50. C 51. A 52. A 53. B 54. B 55. B 56. A
57. A 58. C 59. A 60. A 61. B 62. A 63. B 64. C
65. C 66. C 67. B 68. A 69. B 70. B 71. B 72. A
73. A 74. B 75. C 76. C 77. B 78. C 79. C 80. B

 

MÃ ĐỀ: 209

Đang xem: đáp án môn hóa thpt quốc gia 2018

 

41. D 42. C 43. C 44. A 45. D 46. D 47. B 48. D
49. A 50. C 51. A 52. D 53. A 54. B 55. B 56. D
57. B 58. C 59.C 60. B 61. D 62. B 63. B 64. C
65. D 66. C 67. C 68. D 69. D 70. C 71. D 72. D
73. C 74. D 75. B 76. B 77. C 78. D 79. B 80. B

 

MÃ ĐỀ: 210

 

41. A 42. D 43. A 44. A 45. A 46. C 47. A 48. D
49. C 50. B 51. C 52. D 53. D 54. D 55. D 56. B
57. B 58. D 59. B 60. A 61. B 62. B 63. D 64. C
65. D 66. B 67. C 68. D 69. B 70. D 71. C 72. A
73. B 74. C 75. A 76. C 77. C 78. A 79. A 80. C

 

MÃ ĐỀ: 211

 

41. C 42. B 43. C 44. D 45. B 46. A 47. D 48. D
49. D 50.C 51. B 52. A 53. A 54. A 55. B 56. B
57. A 58. C 59. B 60. A 61. B 62. C 63. A 64. C
65. A 66. C 67. A 68. B 69. B 70. C 71. A 72. C
73. C 74. C 75. A 76. B 77. B 78. A 79. A 80. A

 

MÃ ĐỀ: 212

 

41. B 42. B 43. D 44. B 45. B 46. A 47. D 48. A
49. C 50.B 51. A 52. C 53. D 54. A 55. B 56. B
57. D 58. C 59. A 60. A 61. D 62. C 63. A 64. C
65. C 66. D 67. B 68. A 69. D 70. B 71. A 72. D
73. D 74. A 75. C 76. A 77. D 78. D 79. C 80.

Xem thêm: Các Cách Copy Văn Bản Trên Web Chống Copy Nội Dung Trên Web Không Cho Copy

Xem thêm: Những Kinh Nghiệm Cơ Bản Để Lập Trình Web An Toàn, Laravel Cannot Use Mysql_Real_Escape_String()

C

 

MÃ ĐỀ: 213

 

41. A 42. B 43. A 44. D 45. A 46. B 47. A 48. B
49. D 50. A 51. D 52. C 53. C 54. D 55. C 56. B
57. D 58. A 59. D 60. C 61. B 62. B 63. B 64. D
65. A 66. D  67. B 68. A 69. D 70. A 71. A 72. B
73. B 74. D 75. A 76. B 77. D 78. B 79. B 80. D

 

MÃ ĐỀ: 214

 

41. D 42. C 43. B 44. D 45. B 46. A 47. B 48. B
49. D 50.D 51. D 52. B 53. B 54. A 55. C 56. B
57. D 58. C 59.D 60. A 61. C 62. D 63. B 64. A
65. A 66. A 67. B 68. C 69. C 70. B 71. A 72. D
73. A 74. D 75. B 76. C 77. A 78. A 79. C 80. C

 

MÃ ĐỀ: 215

 

41. D 42. D 43. B 44. A 45. C 46. A 47. B 48. D
49. B 50. C 51. C 52. C 53. B 54. A 55. B 56. B
57. B 58. C 59. D 60. D 61. C 62. C 63. B 64. A
65. B 66. C 67. A 68. D 69. B 70. B 71. A 72. A
73. C 74. D 75. A 76. A 77. D 78. A 79. D 80. C

 

MÃ ĐỀ: 216

 

41. D 42. A 43. C 44. A 45. D 46. C 47. D 48. A
49. D 50. B 51. D 52. B 53. D 54. D 55. B 56. A
57. A 58. B 59. A 60. B 61. D 62. D 63. C 64. C
65. A 66. B 67. A 68. C 69. C 70. A 71. C 72. C
73. B 74. B 75. C 76. B  77. A 78. C 79. A 80. B

 

MÃ ĐỀ: 217

 

41. B 42. A 43. C 44. A 45. D 46. A 47. C  48. A 
49. C 50. A 51. D 52. D 53. B 54. B 55. D 56. C
57. C 58. C 59. C 60. B 61. C  62. D 63. C 64. A
65. D 66. C 67. A  68. A 69. B 70. B 71. D 72. A
73. B 74. C 75. D 76. D 77. B 78. A 79. D 80. D

 

MÃ ĐỀ: 218

 

41. C 42. D  43. B 44. D 45. B 46. D 47. A 48. C
49. C 50. B 51. A 52. A 53. D 54. A  55. A  56. C
57. B 58. C 59. D 60. C  61. C  62. B  63. B  64. B 
65. D 66. D 67. D 68. A 69. A 70. A 71. C 72. A
73. B  74. B 75. A 76. C 77. B 78. C 79. A 80. A

 

MÃ ĐỀ: 219

 

41. B 42. A 43. C 44. A 45. D 46. D 47. C 48. A
49. C 50. B 51. C 52. A 53. C 54. A 55. B 56. B
57. C 58. C 59. B 60. A 61. D 62. C 63. D 64. D 
65. A 66. D 67. B 68. A 69. C 70. A 71. C  72. C
73. B 74. D  75. A 76. D 77. B 78. B  79. D 80. D

 

MÃ ĐỀ: 220

 

41. C 42. D 43. B 44. B 45. D  46. D  47. C 48. A
49. D 50. B 51. A 52. D 53. D 54. B 55. C  56. A 
57. A 58. B 59. D 60. D 61. D 62. B 63. A  64. D
65. A 66. A  67. D  68. B  69. D 70. B 71. B 72. A
73. C 74. D 75. A 76. B 77. B  78. A 79. B  80. A 

 

MÃ ĐỀ: 221

 

41. A 42. D 43. D 44. A 45. D 46. C 47. A 48. B
49. B 50. A 51. D 52. D 53. B 54. C 55. C 56. B
57. D 58. A 59. C 60. C 61. C 62. A 63. B 64. B
65. C 66. A 67. A 68. D 69. D 70. B 71. B 72. D
73. A 74. C 75. B 76. C 77. B 78. C 79. A 80. A

 

MÃ ĐỀ: 222

 

41. C 42. A 43. A 44. C 45. C 46. B 47. A 48. C
49. D 50. C 51. B 52. C 53. D 54. A 55. B 56. D
57. B 58. C 59. A 60. A 61. D 62. D 63. D 64. B
65. D 66. B 67. C 68. A 69. D 70. A 71. A 72. D
73. A 74. D 75. B 76. B 77. A 78. B 79. B 80. A

 

MÃ ĐỀ: 223

 

41. A 42. D 43. A 44. A 45. C 46. D 47. D 48. C
49. A 50.A 51. C 52. A 53. C 54. C 55. D 56. C
57. B 58. C 59.D 60. A 61. A 62. C 63. A 64. B
65. D 66. B 67. A 68. D 69. C 70. C 71. A 72. B
73. A 74. D 75. A 76. D 77. D 78. C 79. D 80. C

 

MÃ ĐỀ: 224

 

41. B 42. B 43. D 44. A 45. D 46. A 47. A 48. A
49. B 50. D 51. D 52. C 53. C 54. D 55. D 56. B
57. B 58. C 59. C 60. D 61. B 62. C 63. B 64. C
65. C 66. B 67. B 68. C 69. D 70. B 71. C 72. C
73. D 74. B 75. D 76. D 77. C 78. C 79. D 80. C

 

Bài viết liên quan

Hướng Dẫn Cài Máy In Hp Laserjet P1005 Printer Driver 20130415

Hướng Dẫn Cài Máy In Hp Laserjet P1005 Printer Driver 20130415

Đang xem: Hướng dẫn cài máy in hp laserjet p1005 Tư vấn hoàn toàn miễn phí Miễn phí giao...

Đáp Án Đề Thi Thpt Quốc Gia 2018 Môn Hóa, Đáp Án Môn Hóa Thpt Quốc Gia Năm 2018

Đáp Án Đề Thi Thpt Quốc Gia 2018 Môn Hóa, Đáp Án Môn Hóa Thpt Quốc Gia Năm 2018

Lao Động sẽ liên tục cập nhật gợi ýđáp án đầy đủ 24 mã đề thi môn Hóa học...

Quy Định Miễn Thi Ngoại Ngữ Thpt Quốc Gia 2020 Cần Điều Kiện Gì?

Quy Định Miễn Thi Ngoại Ngữ Thpt Quốc Gia 2020 Cần Điều Kiện Gì?

Một tin vui dành cho các sĩ tử sắp bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia đó...

Đề Thi Thử Tiếng Anh Thpt Quốc Gia 2019, Đề Thi Thử Môn Tiếng Anh Thpt Quốc Gia 2019

Đề Thi Thử Tiếng Anh Thpt Quốc Gia 2019, Đề Thi Thử Môn Tiếng Anh Thpt Quốc Gia 2019

Luyện tập với các đề thi thử, đề thi thật THPT các năm giúp bạn có cơ hội cọ...

Đề Thi, Bài Giải Môn Tiếng Anh Thpt Quốc Gia 2017, Đề Thi Đáp Án Thpt Quốc Gia 2017 Môn Tiếng Anh

Đề Thi, Bài Giải Môn Tiếng Anh Thpt Quốc Gia 2017, Đề Thi Đáp Án Thpt Quốc Gia 2017 Môn Tiếng Anh

Đáp án đề nguyenminhchau.com THPT Quốc gia môn Tiếng Anh 24 mã đề chính xác của Bộ GD&ĐT: 401,...

Cách Cài Đặt Máy In Hp Laserjet Pro 400 M401D? Hướng Dẫn Cài Đặt Máy In Hp 400 M401Dn

Cách Cài Đặt Máy In Hp Laserjet Pro 400 M401D? Hướng Dẫn Cài Đặt Máy In Hp 400 M401Dn

1. GIỚI THIỆU Cài đặt máy in (trắng đen hoặc màu) là một công việc khá thường xuyên ở...