Câu lệnh insert into trong sql

     

Mã lệnh Insert Inlớn trong Squốc lộ được áp dụng nhằm thêm 1 dòng dữ liệu vào một bảng. Chúng ta tất cả 2 cách thực hiện Insert Inlớn trong SQL

Chỉ chứa những giá trị, lưu ý cùng với biện pháp này những gía trị đề xuất được đặt đúng thiết bị trường đoản cú của những cột tương xứng Lúc tạo ra bảng.

Bạn đang xem: Câu lệnh insert into trong sql

INSERT INTO table_name VALUES (value1, value2, value3,…);table_name: Tên của bảngvalue1, value2,.. : quý giá của bảng thứ nhất, máy nhị, vật dụng cha, đồ vật nChứa hẹn cả tên cột và cực hiếm, đối với biện pháp này vì chưng đã hướng đẫn tên cột, nên sản phẩm từ bỏ rất có thể đảo lộn, tuy nhiên bắt buộc bảo vệ quý hiếm đi hợp đồ vật trường đoản cú sẽ khai báo trong mệnh đề Insert Into.

INSERT INTO table_name (column1, column2, column3,..) VALUES ( value1, value2, value3,..);table_name: Tên của bảng.column1: Tên cột đầu tiên, thứ 2, thứ nvalue1, value2, value3 : cực hiếm của bảng thứ nhất, lắp thêm nhị, sản phẩm bố, lắp thêm n

ví dụ như thực hiện Insert Into

Cho bảng NHANVIEN, Thêm tài liệu vào bảng NHANVIEN cùng với cú pháp chứa cả thương hiệu cột với cực hiếm.

INSERT INTO NHANVIEN (ID,TEN,TUOI,DIACHI,LUONG) VALUES (1, "Thanh", 24, "Haiphong", 2000.00 ); INSERT INTO NHANVIEN (ID,TEN,TUOI,DIACHI,LUONG) VALUES (2, "Loan", 26, "Hanoi", 1500.00 ); INSERT INTO NHANVIEN (ID,TEN,TUOI,DIACHI,LUONG) VALUES (3, "Nga", 24, "Hanam", 2000.00 ); INSERT INTO NHANVIEN (ID,TEN,TUOI,DIACHI,LUONG) VALUES (4, "Manh", 29, "Hue", 6500.00 ); INSERT INTO NHANVIEN (ID,TEN,TUOI,DIACHI,LUONG) VALUES (5, "Huy", 28, "Hatinh", 8500.00 ); INSERT INTO NHANVIEN (ID,TEN,TUOI,DIACHI,LUONG) VALUES (6, "Cao", 23, "HCM, 4500.00 );Thêm dữ liệu áp dụng cu pháp chỉ cất quý giá.

INSERT INTO NHANVIEN VALUES (7, "LAM", 29, "Hanoi, 15000.00 );Kết trái ở đầu cuối, bọn họ sẽ sở hữu bảng NHANVIEN đựng 7 chiếc dữ liệu sau

+----+----------+-----+-----------+---------+ | ID | TEN | TUOI| DIACHI | LUONG | +----+----------+-----+-----------+---------+ | 1 | Thanh hao | 24 | Haiphong | 2000.00 | | 2 | Loan | 26 | Hanoi | 1500.00 | | 3 | Nga | 24 | Hanam | 2000.00 | | 4 | Mạnh | 29 | Hue | 6500.00 | | 5 | Huy | 28 | Hatinc | 8500.00 | | 6 | Cao | 23 | TP HCM | 4500.00 | | 7 | Lam | 29 | Hanoi | 15000.00| +----+----------+-----+-----------+---------+

Sử dụng Insert Into với Select

Chúng ta rất có thể thực hiện câu lệnh SELECT với câu lệnh INSERT INTO để coppy các chiếc xuất phát điểm từ một bảng với cnhát chúng vào một bảng khác. Việc thực hiện câu lệnh này tương tự nlỗi câu lệnh INSERT INTO. Sự khác hoàn toàn là câu lệnh SELECT được áp dụng ở chỗ này để chọn tài liệu xuất phát điểm từ 1 bảng khác.

ví dụ như chúng ta gồm bảng Student

*

Sao chxay toàn bộ dữ liệu

Chúng ta rất có thể xào nấu cục bộ tài liệu xuất phát từ một bảng qua 1 bảng khác cùng với Insert Into lớn kết phù hợp với Select.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Cmd Là Viết Tắt Của Từ Gì ? Các Câu Lệnh Cmd Hay Dùng Trong Windows

INSERT INTO first_table SELECT * FROM second_table;first_table: Table đạt thêm dữ liệusecond_table: Table bị xào nấu dữ liệuNếu mình gồm một bảng LateralStudent biểu lộ nhỏng sau

ROLL_NONAMEADDRESSPHONEAge
7SOUVIKDUMDUMXXXXXXXXXX18
8NIRAJNOIDAXXXXXXXXXX19
9SOMESHROHTAKXXXXXXXXXX20

Khi chạy lệnh mã lệnh sau đây đang sao chép tổng thể dữ liệu từ bỏ LateralStudent sang trọng bảng Student

INSERT INTO Student SELECT * FROM LateralStudent;Kết quả sẽ là

ROLL_NONAMEADDRESSPHONEAge
1RamDelhiXXXXXXXXXX18
2RAMESHGURGAONXXXXXXXXXX18
3SUJITROHTAKXXXXXXXXXX20
4SURESHDelhiXXXXXXXXXX18
3SUJITROHTAKXXXXXXXXXX20
2RAMESHGURGAONXXXXXXXXXX18
7SOUVIKDUMDUMXXXXXXXXXX18
8NIRAJNOIDAXXXXXXXXXX19
9SOMESHROHTAKXXXXXXXXXX20

Sao chép một trong những cột được chỉ định

Chúng ta rất có thể xào nấu toàn thể dữ liệu từ một bảng với các cột được hướng dẫn và chỉ định sang một bảng không giống cùng với Insert Into lớn kết phù hợp với Select.

INSERT INTO Student(ROLL_NO,NAME,Age) SELECT ROLL_NO, NAME, Age FROM LateralStudent;Câu truy vấn bên trên sẽ coppy toàn bộ tài liệu từ bỏ LateralStudent sang Student tuy thế chỉ xào nấu dữ liệu trong số cột ROLL_NO,NAME,Age). Các cột sót lại sẽ bị NULL.

ROLL_NONAMEADDRESSPHONEAge
1RamDelhiXXXXXXXXXX18
2RAMESHGURGAONXXXXXXXXXX18
3SUJITROHTAKXXXXXXXXXX20
4SURESHDelhiXXXXXXXXXX18
3SUJITROHTAKXXXXXXXXXX20
2RAMESHGURGAONXXXXXXXXXX18
7SOUVIKnullnull18
8NIRAJnullnull19
9SOMESHnullnull20

Sao chép tất cả điều kiện

Nếu không muốn sao chép toàn cục tài liệu, chúng ta chỉ cần thêm các ĐK vào mệnh đề WHERE để thanh lọc ra những tài liệu mong muốn.

INSERT INTO Student SELECT * FROM LateralStudent WHERE Age = 18;Câu truy vấn vấn trên sẽ chỉ coppy các dữ liệu trường đoản cú LateralStudent thanh lịch Student chỉ khi nó có tuổi từ bỏ 18 trlàm việc lên.

ROLL_NONAMEADDRESSPHONEAge
1RamDelhiXXXXXXXXXX18
2RAMESHGURGAONXXXXXXXXXX18
3SUJITROHTAKXXXXXXXXXX20
4SURESHDelhiXXXXXXXXXX18
3SUJITROHTAKXXXXXXXXXX20
2RAMESHGURGAONXXXXXXXXXX18
 SOUVIKDUMDUMXXXXXXXXXX18

Insert những cái trong SQL 

Nếu mong mỏi thêm dữ liệu những cái trong SQL thì các bạn chỉ cần cung ứng danh sách những quý hiếm khớp ứng cho từng cái bí quyết nhau vì chưng vệt phẩy.

INSERT INTO table_name(Column1,Column2,Column3,.......) VALUES (Value1, Value2,Value3,.....), (Value1, Value2,Value3,.....), (Value1, Value2,Value3,.....), ............................. ;table_name: Tên tableColumn1: tên cột lần đầu tiên, thứ hai, lắp thêm n …Value1, Value2, Value3 : giá trị cột thứ 1, thứ hai, lắp thêm nlấy ví dụ như thêm tài liệu vào bảng Student

INSERT INTO STUDENT(ID, NAME,AGE,GRADE,CITY) VALUES(1,"AMIT KUMAR",15,10,"DELHI"), (2,"GAURI RAO",18,12,"BANGALORE"), (3,"MANAV BHATT",17,11,"NEW DELHI"), (4,"RIYA KAPOOR",10,5,"UDAIPUR");Kết quả lúc SELECT bảng Student

IDNAMEAGEGRADECITY
1AMIT KUMAR1510DELHI
2GAURI RAO1612BANGALORE
3MANAV BHATT1711NEW DELHI
4RIYA KAPOOR105UDAIPUR

Nguồn ttê mê khảo