Bộ đề thi thpt quốc gia chuẩn cấu trúc bộ giáo dục môn tiếng anh đề số 2

     
*

*

BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC MÔN TIẾNG ANH (P3)

15181 lượt thi

50 câu hỏi

55 phút


Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word that differs from the other three in the position of primary găng tay in each of the following questions.

Bạn đang xem: Bộ đề thi thpt quốc gia chuẩn cấu trúc bộ giáo dục môn tiếng anh đề số 2


Xem đáp án

Đáp án B

- Partnership /‘pɑ:tnəʃip/ (n): sự hiệp tác, hiệp hội

E.g: He’s gone into lớn partnership with an old friover. (Anh ta bắt đầu hiệp tác với cùng một tín đồ chúng ta cũ.)

- Romantic /rəʊ"mæntik/ (adj): lãng mạn

E.g: They had a romantic weekend in the countryside.

- Actually /"æktʃuəli/ (adv): đích thực, trái thật

E.g: What actually happened that night?

- Attitude /"ætitju:d/ (n): thái độ

E.g: You should have a positive sầu attitude to/ towards work.

Đáp án B (trọng âm lâm vào cảnh âm máu thiết bị 2; các từ bỏ còn lại là máy nhất)


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word that differs from the other three in the position of primary căng thẳng in each of the following questions


A. obedient


B.romantic


C. actually


D. biologist


Xem lời giải

Đáp án C

- Obedient /əʊ"bi:diənt/ (adj): ngoan ngoãn, biết vâng lời

E.g: He is an obedient child.

- Decision /di"siʒən/ (n): quyết định

E.g: I have lớn make a decision now.

- Mischievous /"misʃivəs/ (adj): tinch nghịch

E.g: He is a mischievous boy.

- Biologist /bai"ɒlədʒi/ (n): đơn vị sinh trang bị học

E.g: He is a famous biologist.

Đáp án C (trọng âm rơi vào hoàn cảnh âm máu máy nhất; các tự còn sót lại là trang bị 2)


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word whose underlined part differs front the other three in pronunciation in each of the following questions.


A. thanked


B. belonged


C. cooked


D.

Xem thêm: Tài Khoản Adsense Bị Vô Hiệu Hóa (Banned)? Shop Youtube

laughed


Xem câu trả lời

Đáp án B

- Thank /θæŋk/ (v): cảm ơn

E.g: You should thank your teacher who’s helped you

Belong /bi’lɒŋ/ (v): ở trong về, của

E.g: This book belongs to lớn my sister.

- Cook /kʊk/ (v): nấu

E.g: I can cook well.

- Laugh /lɑ:f/ (v): cười

E.g: They always laugh at my jokes.

=> Đáp án B (“ed” được phát âm là /d/; những tự còn lại được phân phát âm là /t/)

Note: Quy tắc vạc âm đuôi “ed” sau các động tự gồm quy tắc:

• TH1: phạt âm là /id/: khi đụng trường đoản cú có tận thuộc là prúc âm /t/ hoặc /d/

E.g: wanted / wɒntid /; needed / ni:did /

• TH2: phạt âm là /t/: lúc hễ tự tận cùng bởi prúc âm vô thanh /p/, f/, /k/, /s/, /ʃ/, /tʃ/

E.g: stopped / stɒpt /; laughed / lɑ:ft /; cooked / kʊkt /; watched / wɒtʃt /

• TH3: phát âm là /d/: lúc động trường đoản cú tận cùng là các nguyên lòng với những phú âm còn lại

E.g: played / pleid/; opened /əʊpənd/


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs front the other three in pronunciation in each of the following questions


A. sour


B. hour


C. pour


D. flour


Xem đáp án

Đáp án C

- Sour /saʊər/ (adj): chua

E.g: The plums are a bit sour.

- Hour /aʊər/ (n): tiếng, giờ (đồng hồ)

E.g: It takes two hours to get there by train.

- Pour /pɔ:r/ (v): đổ, rót, trút

E.g: 1 poured the beer into the glass.

-Flour /flaʊər/ (n): bột mỳ

E.g: Make it with flour.

Đáp án C (“our” được phát âm là các tự còn lại là /aʊər/)


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the most suitable response lớn complete each of the following exchangesDavid: “________” Mike: “I won’t say no!”


A. How are things with you, Mike?


B. What about playing badminton this afternoon?


C. Mike, vì chưng you know where the scissors are?


D. What’s your favourite drink, tea or coffee?


Xem giải đáp

Đáp án B

David: “_________”

Mike: “ Tớ chấp nhận nhé”

A. Mọi bài toán sao rồi, Mike?

B. Chiều nay chơi cầu lông nhé?

c. Mike, các bạn biết dòng kéo chỗ nào không?

D. Đồ uống yêu mến cùa chúng ta là gì, trà tuyệt cà phê?


Bắt đầu thi để thấy cục bộ thắc mắc trong đề
Bài thi liên quan BỘ ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC MÔN TIẾNG ANH (P1)

50 câu hỏi

55 phút

BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC MÔN TIẾNG ANH (P2)

51 câu hỏi

55 phút

BỘ ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC MÔN TIẾNG ANH (P4)

50 câu hỏi

55 phút

BỘ ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC MÔN TIẾNG ANH (P5)

50 câu hỏi

55 phút

BỘ ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC MÔN TIẾNG ANH (P6)

50 câu hỏi

55 phút

BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC MÔN TIẾNG ANH (P7)

50 câu hỏi

55 phút

BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC MÔN TIẾNG ANH (P8)

50 câu hỏi

55 phút

BỘ ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC MÔN TIẾNG ANH (P9)

50 câu hỏi

55 phút

BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC MÔN TIẾNG ANH (P10)

50 câu hỏi

55 phút

BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC MÔN TIẾNG ANH (P11)

50 câu hỏi

55 phút

BỘ ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC MÔN TIẾNG ANH (P12)

50 câu hỏi

55 phút

BỘ ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC MÔN TIẾNG ANH (P13)

50 câu hỏi

55 phút

BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC MÔN TIẾNG ANH (P14)

50 câu hỏi

55 phút

BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC MÔN TIẾNG ANH (P15)

50 câu hỏi

55 phút

BỘ ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC MÔN TIẾNG ANH (P16)

51 câu hỏi

55 phút

BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC MÔN TIẾNG ANH (P17)

50 câu hỏi

55 phút

BỘ ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC MÔN TIẾNG ANH (P18)

50 câu hỏi

55 phút

BỘ ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC MÔN TIẾNG ANH (P19)

50 câu hỏi

55 phút

BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC MÔN TIẾNG ANH (P20)

50 câu hỏi